P. E. Entorn

PLA EDUCATIU D’ENTORN

Els Plans educatius d’entorn són una proposta educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat.
Són instruments per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.

Aquest projecte s’adreça a TOT L’ALUMNAT, i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

L’educació de ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers hauria de ser:

  • Integral: per abastar tots els aspectes de la persona
    No solament ha d’instruir unes habilitats intel·lectuals determinades sinó que ha de facilitar també competències socials i proporcionar capacitats per adaptar-se i conviure en una societat canviant.
  • Contínua: per comprendre tot l’espai-temps vital. El temps de formació no es pot entendre només unes hores al dia (escola), ha d’abastar tota la vida.
  • Arrelada: per tenir uns referents compartits. Avui dia es fa indispensable que hi hagin referents que ens vinculin a projectes de futur i donin sentit al treball i a la convivència.
  • Cohesionadora: per promoure la integració social. Mitjançant l’educació intercultural i l’ús normalitzat de la llengua catalana s’afavoreix a un marc multilingue. Això s’ha de fer amb acciones innovadores per tal de promoure la cohesió social.
  • Inclusiva:per incloure a tothom. S’ha de garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió.
  • En xarxa: perquè existeixi una xarxar educativa molt ben cohesionada es requereix un treball articulat, coordinat i coherent de tots els organismes que treballen en l’atenció i l’educació.

ACTUACIONS QUE DUU A TERME LA NOSTRA ESCOLA:

CEIP JOAN SOLANS

Al llarg del curs el/a Tècnic/a Integrador/a Social (TIS) realitzarà diferents activitats relacionades amb el Pla Educatiu d’Entorn de Granollers.

Tallers de famílies on els pares i mares podran venir a fer ressò de les seves inquietuds, on seran escoltats, on ajudaran a l’equip docent a preparar tasques relatives a les festes tradicionals, on rebran formació en xerrades del seu interès.

També col·laborarà estretament amb famílies que l’equip docent li proposi per tal d’ajudar-les en la millora del rendiment dels seus fills.

La TIS estarà en contacte amb l’equip directiu i amb el/a tutor/a si cal al llarg del curs.

La TIS treballarà estretament amb el/a Coordinador de Llengua Interculturalitat i Cohesió Social (CLICS) del Centre.

Proposta d’horari de TIS per aquest curs:

Tasques de la Tècnica Integradora Social

Quan

Avaluació

Atenció a les famílies

2h setmanals

A final de curs valorarem com ha anat cada tasca.

Taller d’Estudi Assistit

4h setmanals

Coordinació amb l’Equip Directiu

1h setmanal

Coordinació amb Assessor/a LIC

2h quinzenalment

Coordinació amb CLICS

1h setmanal

Taller de famílies

2h setmanals

  • Taller d’estudi assistit: L’actuació d’estudi assistit és una acció positiva que vol proporcionar a l’alumnat que viu en un entorn socioculturalment desafavorit unes condicions que l’ajudin al seguiment del currículum escolar, a adquirir hàbits d’organització i d’estudi, a planificar el treball escolar i a aprofitar totes les oportunitats que té al voltant en el seu procés de desenvolupament personal. Con per exemple: ordre i organització de la carpeta i agenda, organització del temps de treball i estudi…

Aquesta concepció del taller d’estudi assistit (EA) es realitzarà 4 hores a la setmana, amb Cicle Superior durant hores extraescolars.