Daily Archives: 4 març 2015

PREINSCRIPCIÓ 2015-16

Del 10 al 17 de març s’obre el període de preinscripció a l’escola.

Aquesta preinscripció afecta a l’alumnat que ha de començar a Educació Infantil a P3 (nens i nenes que han fet o faran 3 anys el 2015).

Documentació que cal presentar:

  •  Sol·licitud de preinscripció omplerta (el podeu trobar a Internet, a les oficines de l’Ajuntamen o a l’escola).
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Original i fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a) o la targeta de residència on consta el NIE.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI).
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.

Documentació que s’ha de presentar només en cas que calgui:

  • Si el domicili familiar al·legat no coincideix amb el domicili del DNI del/de la sol·licitant o la targeta de residència on consta el NIE, cal presentar un certificat municipal.
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició.
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa, monoparental vigent.
  • Informe emès per un/a metge/essa del sistema públic de salut en cas de malaltia crònica.
  • Original i fotocòpia de la sentència de separació o divorci.

Les sol·licituds de preinscripció juntament amb la resta de documentació s’han de presentar a la secretaria de l’escola preferiblement els dilluns i dimecres de 9h a 13’30h i de 15h a 16’30h.

Més informació http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/.