QUI SOM?

Qui som?

Origen i Història

 

L’escola PLA DE MAR neix el curs 2006/07 amb un grup de P-3 (dins l’escola de sempre) fruit de la necessitat de més places escolars al Barri Marítim de Coma-ruga i de  la impossibilitat de creixement de  l’escola Els Secallets.

 

El curs 2007/08 comença la nova escola estrenant el nou edifici que està situat  al carrer Ocells, s/n.,  al nord del barri marítim de Coma-ruga i recull, preferentment, l’alumnat dels barris marítims: Coma-ruga, Sant Salvador i El Francàs i de les urbanitzacions Torreblanca, Mas Astor, El Romaní i Mas Borràs.

 

L’escola ha anat creixent curs a curs,  però des del curs 2013/14 només podem oferir anualment un grup de P3, tot i tenir preinscripcions suficients per tenir dos grups. La tendència, és, en conseqüència, que acabi sent un centre d’una línia.

 

L’escola   PLA DE MAR  té com a marc de referència l’ Escola Pública i els seus principis rectors del sistema educatiu definits per la Constitució i per l’Estatut:

L’escola pública catalana es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

La regeixen els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat docents, d’avaluació, de retiment de comptes, d’implicació de les famílies, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel·lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

Dins aquest marc general, cada escola  té uns trets d’identitat que la defineixen i són la concreció de la seva adaptació a l’entorn i a la realitat educativa en que es troba immersa.

La nostra escola es defineix per aquests trets:

 

1. ESCOLA ARRELADA

Una escola arrelada als trets d’identitat de Catalunya i del municipi, i amb aquesta cultura com a base, amb interès per transmetre la seva realitat lingüística, històrica, geogràfica i sociocultural entenent la societat catalana des de la situació actual de diversitat cultural .

El centre utilitza la llengua catalana com a vehicle propi de les activitats programades i de totes les comunicacions.

 

2. ESCOLA ACOLLIDORA I INTEGRADORA

Una escola que aculli des de la riquesa de la diferència, i que des de les seves possibilitats, recursos humans i materials, fomenti el creixement individual i l’adaptació a l’entorn, i que adapti de manera dinàmica els dissenys curriculars a la realitat específica de cada alumne i cada grup.

 

3. ESCOLA DEMOCRÀTICA

Una escola que respecta les diferents ideologies polítiques, religioses, i filosòfiques, tot fomentant el respecte i la tolerància davant les diferències d’opinió i pensament i les

diferències personals entre els membres d’una societat. En el procés educatiu es treballaran les competències socials dels infants afavorint el treball de la seva identitat, la seva adaptació a l’entorn  i els valors del respecte a l’altre,  actitud de diàleg,  d’esperit crític i  de responsabilitat.

 

4. ESCOLA PARTICIPATIVA

Una escola oberta a la comunitat educativa, gestionada pels seus protagonistes: mestres, famílies  i alumnes; construint un projecte comú, cadascú des de l’àmbit que li és propi.

 

5. ESCOLA INNOVADORA

Una escola oberta i dinàmica que fomenta, tant en els alumnes com en els docents, la iniciativa i la recerca, a partir de l’aprenentatge interactiu i compartit.

Una escola que posa a l’abast dels alumnes les innovacions tecnològiques com a elements facilitadors dels aprenentatges.

 

6. ESCOLA GLOBALITZADORA

Una escola que treballa des de la complexitat de la realitat i de l’ individu, introduint de manera integrada els aprenentatges i que parteix  de la globalitat de l’ infant i dels seus propis interessos, és a dir, tenint en compte els aspectes motrius, intel·lectuals, afectius i relacionals.

 

Oferta educativa

Actualment, el curs 2016/17, tenim:

–       3 grups a Educació Infantil

–       9 grups a educació primària (2 de tercer i 2 de quart i 2 de sisè)

 

Els i les nostres alumnes tindran una continuïtat,  per adscripció,  a l’Institut Andreu Nin del Vendrell.

 

_____________________________________________________________________

 

 

Com treballem ?

 

 

Des de la referència dels trets d’identitat, l’escola defineix els seus eixos metodològics amb la finalitat d’assegurar l’equitat i l’excel·lència de l’activitat educativa:

 

. Fer un aprenentatge globalitzat i significatiu que integri els coneixements, que els doti de  funcionalitat i desenvolupi l’autonomia personal de l’alumnat.

 

. Partir de l’activitat i l’experimentació dels infants, per tal d’arribar a uns coneixements i hàbits apropiats a cada edat.

 

. Fomentar un ensenyament en el qual es desenvolupin la iniciativa, la recerca, la creativitat i l’expressió de les pròpies idees.

 

. Adequar específicament el currículum i utilitzar mitjans adients pels alumnes amb necessitats educatives especials.

 

. Introduir canvis metodològics a l’aula que afavoreixin l’aprenentatge competencial.

 

. Incorporar la utilització de les noves tecnologies en tots els àmbits escolars.

 

. Afavorir situacions per a l’ expressió, des dels diferents llenguatges: oral, escrit, musical, plàstic, corporal i matemàtic.

 

. Provocar situacions que permetin el coneixement de l’entorn social i natural a partir de l’observació i la participació directa.

 

.Treballar des de la globalitat de l’ infant, és a dir, tenir en compte els aspectes motrius, intel·lectuals i afectius de cadascú.

 

. Respectar el ritme individual d’aprenentatges de cada infant alhora que afavorir el seu progrés personal.

 

. Afavorir el treball en equip  i la col·laboració entre els infants, enfront de la competitivitat.

 

. Desenvolupar la coresponsabilitat i la independència personal en un entorn d’igualtat de drets i d’oportunitats entre dones i homes.

 

. Afavorir la participació de les famílies a l’escola en les diverses activitats per aprofundir en la tasca educativa.

 

. Propiciar que les famílies compleixin els punts establerts a la Carta de Compromís Educatiu.

 

. Desenvolupar el sentit crític i la capacitat de rectificació.

 

. Tenir present la importància del joc com a eina de creixement en la vida de l’ infant.

 

Dins aquest context, el mestre/la mestra és qui impulsa les activitats, és la persona que prepara els camins, insinua, estimula, ajuda a treure conclusions i acompanya l’alumne/a, deixant que sigui aquest l’agent del seu propi aprenentatge.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *