Avaluació i recuperació

PRIMER CICLE ESO
 

AVALUACIÓ

Es realitzaran, com a mínim, dos controls per trimestre sobre la matèria explicada a classe. La nota obtinguda formarà part dels conceptes, que computen un 60% sobre la nota final als grups A i B (sempre que a l’examen s’obtingui una qualificació mínima de 3), un 50% al grup C i un 20% al grup D.

A cada trimestre es realitzarà un control de la lectura obligatòria que els alumnes tenen programada. La lectura dels llibres és obligatòria i indispensable per tal d’aprovar l’assignatura. A efectes d’avaluació, la nota que obtingui l’alumne formarà part dels conceptes (proves), sempre que a l’examen s’obtingui una qualificació mínima de 3.

Cada falta d’ortografia als controls restarà 0,1 punts sobre 10, fins al màxim de 2 punts sobre 10 en cada control.

En finalitzar el trimestre cal presentar un dossier amb els exercicis fets a classe i els deures, corregits i ben presentats. És una condició indispensable, per aprovar el trimestre, haver presentat el dossier en la data fixada pel professor. Quant a l’avaluació, aquests exercicis formen part de l’apartat dels procediments, que computen un 20% sobre la nota final als grups A i B, un 30% al grup C i un 40% al grup D.

Els hàbits de treball (bona presentació de les activitats programades, presentació puntual dels treballs, disposició al treball a classe, portar el material a l’aula, etc.) i els hàbits de comportament (respectar els professors i els companys, respectar els punts de vista aliens, no parlar a l’aula, tenir cura del material escolar, etc.) s’avaluaran en l’apartat de les actituds, que computen un 20% sobre la nota final als grups A, B i C i un 40% al grup D.

RECUPERACIÓ

Continguts i actitud: avaluació contínua, és a dir, els continguts es treballen de forma helicoidal. Per tant, en general, no és necessari realitzar proves específiques de recuperació. No obstant, es valora molt la superació trimestre a trimestre de la matèria.

Lectura: examen de recuperació i/o lliurar tots els treballs sobre la lectura.

Dossier: Per tal de poder recuperar el dossier de l’assignatura de llengua castellana, has de lliurar al professor, el dia establert, el dossier amb tots els exercicis.

Recuperació final: Si un alumne no supera la matèria, tindrà una prova de recuperació que inclourà tots els continguts de l’assignatura, en la qual també haurà de lliurar els treballs, el dossier, etc. que demani cada professor.

Recuperació d’àrees pendents

Els alumnes que tinguin la llengua castellana pendent del curs anterior, es considerarà que l’han recuperada si aproven la primera i la segona avaluació, o alguna de les posteriors, del curs següent. A més, cada professor podrà establir proves de recuperació específiques, com ara dossiers, lectures, controls, etc.

2 thoughts on “Avaluació i recuperació

  1. Departament de Castellà

    El Departamento de Castellano encuentra tu comentario sorprendente, como mínimo, en esta sección. ¿Has entrado en la página de recuperación porque tenías asignaturas pendientes o no? En caso afirmativo quieres decir qué te fuiste al cine en lugar de estudiar? Ya nos lo contarás, para los comentarios de este estilo te recomendamos utilizar el diario del bloc, un espacio creado para que expreséis vuestras vivencias.Gracias.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *