RODA DE LLENGUA ANGLESA/ENGLISH LANGUAGE WHEEL

ENGLISH LANGUAGE WHEEL

From de second quarter we will begin the work by wheel of corners in the sessions of medium groups to initial cycle.

With the implementation of this work  methodology, we aim to boost English- Language communicative competence by reinforcing the contents worked on in large group sessions based on games, listenings and oral activities, encouraging active listening and the use of English in a real context that allows significant learning.

RODA DE LLENGUA ANGLESA

A partir del segon trimestre iniciarem el treball per roda  de racons a les sessions de mitjos grups a cicle inicial.

Amb la implementació d’aquesta metodologia de treball pretenem donar una empenta a la competència comunicativa en llengua anglesa de l’alumnat reforçant els continguts treballats a les sessions de gran grup a partir de jocs, listenings I activitats orals, tot fomentant l’escolta activa i la utilizació de l’anglès en un context real que permiti un aprenentatge significatiu. 

ENGLISH DAY

This course as a novelty will be a day where English speaking  will be the protagonist.

Taking advantage of the cultural diversity we have , the whole school , on  June 18 th we will travel around the world doing fun activities in English.

Aquest curs com a novetat es farà un dia on la parla en anglès serà la protagonista.

Aprofitant la diversitat cultural que tenim , tota l’escola, el 18 de juny viatjarem arreu del món fent tot d’activitats lúdiques en anglès.