Presentació del blog

OBJECTIUS 

La biblioteca de l’escola té definides quatre funcions que es desenvolupen a partir dels següents objectius marcats:

Funció d’organització i gestió:                                                                                                                     • Gestionar i organitzar de les instal·lacions i equipaments.                                                                    • Gestionar, organitzar i tractar els recursos de la informació i documentació.                                  • Explotar aquests recursos elaborant documentació pròpia, com dossiers documentals i de premsa.                                                                                                                                                              • Fer difusió i facilitar l’accés als recursos propis, als d’altres biblioteques escolars o públiques i al CPR de la zona.

Funció educativa :                                                                                                                                        • Treballar amb l’alumnat, el professorat i l’administració del centre i les famílies per acomplir els objectius del projecte educatiu del centre                                                                                           .• Impulsar el Pla de Lectura de Centre (PLEC).                                                                                        • Donar suport al desenvolupament del currículum.                                                                                 • Fomentar la lectura en tot tipus de formats i suports.                                                                           • Formar en la cerca, anàlisi i tractament de la informació.                                                                    • Fomentar l’expressió i de la creativitat                                                                                                    • Promoure l’educació de l’oci i del temps lliure.

Funció social i cultural:                                                                                                                                • Proclamar la idea que la llibertat intel·lectual i l’accés a la informació són indispensables per aconseguir una ciutadania responsable i participativa en una democràcia.                                        • Compensar les desigualtats facilitant l’accés lliure a la informació i a la cultura.                             • Fer difusió i promoure valors culturals.                                                                                                  • Organitzar i difondre activitats culturals -en la seva condició d’espai interdisciplinari- que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització cultural i social.                                                   • Proporcionar informació cultural sobre tot tipus d’activitats, recursos i serveis externs.

Funció de col·laboració amb l’entorn:                                                                                                     • Participar activament en el Seminari de biblioteques escolars del Garraf.                                       • Col·laborar i/o participar en les iniciatives que sorgeixin d’institucions i entitats de l’entorn al voltant de la lectura.                                                                                                                                       • Promoure i difondre activitats culturals de l’entorn social de l’escola

VA ADREÇAT:                                                                                                                                                 – a tota la comunitat educativa (mestres, famílies i alumnes)

QUE TROBAR                                                                                                                                                     – informació de novetats de llibres, guies de lectura                                                                                 – fotografies de visites d’autors , concursos,                                                                                                – informació sobre el concurs en veu alta, concurs de Sant Jordi                                                           – el conte de la setmana per Infantil