Guia de lectura

QUÈ US OFERIM

 •  Un espai agradable per la cerca d’informació i de lectura.
 • Un fons seleccionat de llibres, revistes i altres documents (DVD, CD, web) per les vostres necessitats.
 • Ordinadors per la cerca d’informació i el-elaboració del vostres treballs.
 • Servei de préstec: 1 un llibre o DVD durant 1 setmana amb possibilitat d’ampliació.
 • Horari d’obertura en temps escolar
 • Guies de lectura, recomanacions, activitats,… al nostre bloc de la biblioteca.

QUÈ ESPEREM

 • Que tracteu bé el material de consulta i préstec.
 • Que respecteu la normativa i els terminis de préstec.
 • Que mantingueu la bona convivència a la biblioteca, evitant activitats i actituds que molestin els altres usuaris.
 • Que tingueu cura del material informàtic i utilitzeu només per us educatiu

LA BIBLIOTECA EN HORARI ESCOLAR

Durant l’horari escolar la biblioteca és un suport al treball que és fa a les aules, oferint materials i activitats per desenvolupar totes les activitats del currículum.

 • Horari: de 9 a 16:30 h.
 • Animació a la lectura.
 • Cerques d’informació
 • Préstec de material per les aules.
 • Servei de préstec a l’hora del pati ( de 11:10 a 11:30 h) pels alumnes de 2n a 6è

ESPAIS DE LA BIBLIOTECA

 • Zona de recepció i préstec.
 • Zona d’imaginació  (ficció):      I* Contes fins a 6 anys classificats segons temàtiques                                                                       I** Contes i novel·les (a partir de 8 anys)                                                                                             I*** Contes i novel·les (a partir de 10 anys)                                                                                         C  Còmics                P  Poesia           Revistes infantils
 • Zona de consulta: obres de referència, llibres i altres materials de coneixements classificats segons la CDU.
 • Zona multimèdia: ordinadors.
 • Zona audiovisual: pel·lícules.