Centres acollidors

NOU ESPAI PELS AUXILIARS DE CONVERSA A L’ XTEC
Auxiliars de Conversa: Espai d’arxiu. Nou contacte: XTEC
Language Assistants: Archice space. New contact: XTEC

_______________________________________________________________________________

SOL·LICITUD PER A L’ATORGAMENT DEL RECURS D’UN AUXILIAR DE CONVERSA

Els centres educatius han d’adreçar al/a la Director/a del Servei Territorial o si s’escau al Gerent del Consorci de Barcelona una sol·licitud, entre l’1 i el 31 de gener, relacionant-la amb el projecte de centre que justifiqui la presència d’un auxiliar de conversa.


INDICACIONS I DOCUMENTACIÓ REFERENT A L’ESTADA D’AUXILIARS DE CONVERSA ALS CENTRES EDUCATIUS  CURS 2011-2012

 


 

PRIORITZACIONS DELS CENTRES PER A L’ADJUDICACIÓ D’AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGUA ESTRANGERA

1. Centres educatius (Escola/Institut) que tenen un Pla Experimental de Llengües Estrangeres i un Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE) que inclou objectius en relació a les llengües estrangeres:
-Es prioritzen els centres de les darreres convocatòries que tenen un projecte AICLE i els que tenen un projecte de reforç de la llengua oral, començant pels Instituts, d’acord amb la priorització del/de la Director/a dels ST/Consorci de Barcelona i/o dels seus referents en els Serveis Centrals.

2. Centres educatius (Escola/Institut) que tenen un Pla Experimental de Llengües Estrangeres:
Es prioritzen els que tenen un projecte AICLE, i els que tenen un projecte de reforç de la llengua oral, començant pels Instituts, d’acord amb la priorització del/de la Director/a dels ST/Consorci de Barcelona i/o dels seus referents en els Serveis Centrals.

3. Altres centres educatius que ho sol·licitin justificadament, d’acord amb la priorització del/de la Director/a del ST/Consorci de Barcelona i/o dels seus referents en els Serveis Centrals.

En aquest darrer apartat, cal tenir presents les consideracions següents:
-En el centre hi ha professorat especialista de llengües estrangeres amb voluntat i capacitat per tutoritzar la tasca de l’auxiliar de conversa, donar-li suport i treure’n el millor rendiment.
-En el centre hi ha un projecte educatiu i lingüístic que es veuria implementat i millorat amb la presencia d’un auxiliar de conversa, que podria tenir un paper dinamitzador de les competències lingüístiques i comunicatives de l’alumnat.
-Altres consideracions que els referents de llengües estrangeres dels ST puguin especificar.

En tots els casos:
Els centres no poden tenir més d’un auxiliar de llengua estrangera curricular durant el mateix curs escolar a càrrec del Departament d’Ensenyament (inclou els Ajudants Comenius).
Es prioritzaran els centres que no han gaudit d’un auxiliar de conversa durant els dos cursos anteriors de la mateixa llengua estrangera curricular a càrrec del Departament.
El tutor/a de l’auxiliar ha de formar part de la plantilla del centre amb una antiguitat superior a un curs escolar i amb la previsió d’estabilitat durant tota l’estada de l’auxiliar. Cal que el tutor/a sigui, un docent de la llengua estrangera que correspon a la de l’auxiliar preferentment, el docent coordinador del projecte de llengües estrangeres.
Els centres educatius amb un Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE) que inclou objectius en relació a les llengües estrangeres que estan disposats a finançar l’auxiliar amb despesa pròpia, poden sol·licitar contactes i informació complementària, si escau als Coordinadors Territorials de Llengües Estrangeres.

Aquests criteris de priorització són susceptibles de canvi si es produeixen acords, convenis i/o normatives sobrevinguts.

L’assignació de l’auxiliar de conversa no implica la incorporació del mateix ja que aquest fet depèn de l’acceptació definitiva del/de la candidat/a.


EXPERIÈNCIES CENTRES ACOLLIDORS


sencundaria-centre1

primaria-centre

 

 

 

 

 

 

llorens

 

 

 

 

 

 

oliva