Author Archives: Servei de Llengües Estrangeres

MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS SESIONES INICIALES DE PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN  EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS DE CATALUÑA, CURSO 2012-2013


Sessión inicial en Barcelona: programa
– Consorci d’Educació de Barcelona
– ST Barcelona Comarques
– ST Baix Llobregat
– ST Maresme-Vallès Oriental

El valor de las lenguas en el Sistema Educativo
Auxiliares de conversación en Catalunya 2012

Els materials lliurat a la sessió inaugural del Programa d’Auxiliars de Conversa del MECD són accessibles des d’aquest espai, on compartim les línies de formació i assessorament amb els auxiliars, els seus tutors i els centres d’assignació.

Material de referència del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Material de referencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
El valor de las lenguas en el sistema educativa de Catalunya


Presentació

escolajpg.jpeg

Els auxiliars de conversa en els centres catalans són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món.

La seva tasca educativa dóna suport a les activitats programades pel tutor d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

El Departament d’Ensenyament de Catalunya ofereix auxiliars de conversa i assistents lingüístics a l’abast dels centres educatius per tal de donar impuls a un Projecte Lingüístic Plurilingüe, en una acció educativa i integrada per a la convivència i la cohesió social. En aquest marc de diàleg intercultural, el plurilingüisme de l’alumnat és una opció estratègica que cal promoure en el treball a l’aula, d’acord amb el Projecte Educatiu de cada centre.
El Bloc dels Auxiliars de Conversa té l’objectiu de ser un espai d’informació i d’intercanvi d’experiències per donar impuls a l’aprenentatge de les llengües estrangeres.Informació estadística

Els auxiliars de conversa assignats a Catalunya es distribueixen per tots els territoris en funció de la demanda i la prioritat dels centres que desenvolupen activitats d’impuls a les llengües estrangeres en el marc de les convocatòries específiques que s’han anat establint per a potenciar l’oralitat a l’aula, els projectes de centre que imparteixen continguts no lingüístics en llengua estrangera i els plans experimentals per a fer del plurilingüisme una estratègia educativa global.