Comments by Users

Benvolgut Usuari, Benvolguda Usuària,
Pot afegir un comentari, però si us plau no inclogui el seu nom sencer. Pot utilitzar un pseudònim, o bé deixar en buit l’espai del nom (sortirà com “anònim”). Els comentaris no han de fer referència a cap persona que pugui ser identificada: d’aquesta manera es poden evitar problemes de privacitat i de propietat intel·lectual. Els Administradors editaran o suprimiran els comentaris segons el seu parer. Si desitja contactar amb els Administradors en privat, si us plau utilitzi el correu electrònic (adreça a la Pàgina “Home”).
Gràcies,
Els Administradors.

Querido Usuario: Querida Usuaria:
Puede añadir un comentario, pero por favor no incluya su nombre entero. Puede utilizar un seudónimo, o bien dejar vacío el espacio del nombre (saldrá como “anónimo”). Los comentarios no deben hacer referencia a ninguna persona que pueda ser identificada: de esta manera se pueden evitar problemas de privacidad y de propiedad intelectual. Los Administradores editarán o suprimirán los comentarios según su criterio. Si desea contactar con los Administradores en privado, por favor utilice el correo electrónico (dirección en la Página “Home”).
Gracias,
Los Administradores.

Dear User,
You may add a comment, but please do not include your full name. You can use a nickname, or leave the name space blank (recorded as “anonymous”). Comments should not be identifiable as referring to any individual person: this way we should avoid problems of privacy and intellectual property. The Administrators will edit or delete comments as they please. If you wish to contact the Administrators privately, please use electronic mail (see address on Home Page).
Thanks,
The Administrators.

LEAVE A REPLY - INSTRUCTIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *