Avaluació formativa

L’objectiu de la jornada de la Xarxa Cb d’enguany és reflexionar sobre com podem passar el poder de l’avaluació als aprenents perquè siguin més conscients del que s’espera d’ells i d’elles, s’involucrin més en el propi aprenentatge i en les tasques escolars per mitjà de processos d’autoregulació i adquireixin autonomia per prendre decisions sobre els passos a seguir. El fet que els i les alumnes tinguin el “poder” real de l’avaluació dels seus aprenentatges -entesa en un sentit formatiu- va molt més enllà d’implementar instruments o estratègies, sinó que implica replantejar les finalitats educatives de les nostres pràctiques, cercar evidències dels aprenentatges i ajudar els alumnes a fer-ho, possibilitar espais de reflexió i participació de l’alumnat i promoure interaccions entre iguals i entre els alumnes i els docents a través de processos de retroalimentació constructiva. Aquests han estat alguns dels temes que s’han tractat enguany a la Xarxa Cb, a través de propostes per ajudar a la reflexió i a la posada en pràctica de recursos per ajudar els alumnes a mostrar evidències dels seus aprenentatges

Si aprendre requereix avaluar-se, cal ajudar l’aprenent a recollir evidències del propi aprenentatge per ser conscient del procés recorregut, del sentit dels aprenentatges que han tingut lloc i de com pot utilitzar-los per seguir aprenent, així com d’allò que és millorable.

Què entenem per evidències dels aprenentatges?

Evidència d’aprenentatge és tot allò que determina (o mostra) que s’està produint aprenentatge. Els docents i els aprenents recullen les evidències, en funció dels objectius que s’han proposat, les analitzen i prenen decisions per a la millora. 

Per saber si els alumnes estan en procés d’adquirir aprenentatges competencials (complexos, contextualitzats…), cal que les evidències (individuals i/o grupals) siguin variades, riques i documentables.

Per què és útil disposar d’aquestes evidències tant per als docents com per als alumnes?

Per als docents, les evidències ens proporcionen dades per comprovar si s’han assolit els objectius i identificar el que encara falta per aprendre i, en conseqüència, per prendre decisions: regular i millorar de la pròpia tasca docent i proporcionar feedback concret i constructiu per ajudar els alumnes a avançar. 

Per als alumnes, tenir evidències ajuda a implicar-se en els propis aprenentatges, adquirir-ne consciència i ser capaços d’autoregular-se. En l’actual context, en què no pot assegurar-se la continuïtat dels processos educatius en l’espai escolar, és imprescindible promoure l’autonomia, la iniciativa i la creativitat personal, el pensament crític, la capacitat d’autoorganització (en el temps i en l’espai), d’emprendre projectes i recerques, de prendre decisions raonades, d’aprendre a aprendre i d’autoregular-se. 

La carpeta d’aprenentatge (o qualsevol altre tipus de reculls personals d’evidències raonades) pot ser una eina útil per motivar i autoresponsabilitzar l’aprenent i proporcionar-li bastides que permetin passar-li el poder de l’avaluació, entesa com a aprenentatge.