Category Archives: Morfosintaxi

01 L’article neutre

Tot i que la llengua col·loquial utilitza habitualment l’article neutre lo, aquesta forma la llengua literària la rebutja. Pompeu Fabra ho justifica per dos motius:

  • el català medieval no el feia servir ja que la forma lo servia tant pel masculí com pel neutre, cosa que avui en dia passa en aquells dialectes, com el tortosí, que fan servir lo com article masculí.
  • cap llengua romànica del voltant nostre, tret del castellà, fa servir una forma específica d’article neutre diferent del masculí.

Joan Solà en parlar de l’article neutre distingeix tres casos: l’article amb funció abstractiva, l’article amb funció intensiva i les frases fetes. El català en aquests tres casos presenta solucions diferents.

Us he preparat un full amb uns exemples i exercicis.

L’article neutre: exemples i exercicis