La veu dels alumnes

En acabar el projecte, els alumnes han omplert unes valoracions que pel professorat ens ha de servir per mantenir o millorar alguns aspectes del projecte que potser ens han passat desapercebuts.

En general, els alumnes valoren molt positivament el producte final i l’experiència del Master-Chef. No va ser una presentació convencional i els va sorprendre que la valoració es fes amb un jurat qualificat amb persones externes al centre.

El treball va servir perquè els alumnes siguin més conscients de l’origen de producte que consumeixen a casa, del poc saludables que són alguns d’ells i els problemes socials, nutritius i ètics en l’elaboració i transport dels productes que podem trobar a les grans superfícies comercials.

El que hem detectat els professors és que el fet de treballar l’alimentació des d’aquest punt de vista els alumnes han estat molt més implicats i conscienciats que no pas a través de xerrades que molts cops són repetitives i on els alumnes tenen un paper poc actiu.

Avaluació “Trivial”

L’avaluació s’ha dut a terme mitjançant dos apartats diferenciats:

a) El desenvolupament del treball diari.

El professorat ha utilitzat una rúbrica on valora l’autonomia i el treball en equip. I una altra en format diari de sessions, on els alumnes s’avaluen entre iguals  al final de cada jornada.

b) El joc del Trivial i l’exposició oral ( producte final).

El darrer dia del projecte, es du a terme la presentació del producte final amb l’entrega del joc de taula i una exposició oral sobre el procés d’aprenentatge.

Els instruments d’avaluació són:

  • BASE D’ORIENTACIÓ: DISSENY DEL JOC
  • RÚBRICA L’EXPOSICIÓ ORAL (Dissenyada pels alumnes i valorada pel professorat)
  • RÚBRICA INSTRUCCIONS DEL JOC (Co-avaluació inter-grupal)

Qui som? L’Escola Les Aigües

Som l’equip de mestres de l’Escola Les Aigües de Cardedeu. El curs 2017-18 vam incorporar-nos a la XCB amb l’objectiu d’aprendre a treballar d’una manera més globalitzada i interdisciplinar, amb l’objectiu de fer una escola el més inclusiva posible. Vam incorporar elements nous al treball per projectes que ens han enriquit com a professionals i aquest curs ens hem plantejat continuar l’aventura, amb tot el claustre com a equip impulsor, amb l’objectiu dissenyar i aplicar activitats d’aprenentatge i d’avaluació més competencials, no només quan treballem projectes sino en la pràctica diària. Volem fer servir una avaluació més formativa i formadora, on el nostre alumnat sigui partícep d’aquesta. L’alumnat, en tot moment ha de conèixer què pretenem que assoleixi (objectius d’aprenentatge) i compartir els criteris i instruments d’avaluació (coavaluació i autoavaluació) que el permetin autoregular-se durant el procés que en definitiva és el que possibilita l’aprenentatge.

A més volem incorporar nous elements com el treball cooperatiu,  als nostres projectes amb la finalitat d’enriquir la metodologia d’aquesta manera de treballar.

La veu dels alumnes. City students & town students. Escola les Aigües.

El desenvolupament del projecte ens ha  afavorit  la possibilitat de conèixer i actuar més enllà de l’aula i alhora  també ens ha possibilitat  la personalització de les experiències d’ensenyament-aprenentatge segons les diferents característiques del nostre alumnat. Per aquest motiu els van facilitar un formulari google per valorar les activitats i els resultats han estat molt positius.

Per portar a terme aquest projecte en la fase de la gimcana necessitem un nombre important de mestres/as per acompanyar a cadascun dels grups ja que treballem aproximadament amb uns cent alumnes. A la finalització de l’activitat demanem als integrants de l’equip com ha funcionat i possibles suggeriments de canvi que sempre han estat molt positius. Aportem un video on podeu escoltar l’opinió de l’estudiant de pràctiques de l’UAB que ha estat present en  el procés.

https://vimeo.com/344777641

La veu de les mestres

Després de posar en pràctica aquest projecte, hem observat de manera tangible que el fet d’incorporar l’ús dels dispositius mòbils a l’aula de manera sistemàtica, ha canviat la metodologia de l’aula i el rol del mestre; aquest, ara esdevé un col·laborador actiu.

L’alumnat de les dues escoles treballa en xarxa i està en contacte tant mitjançant la plataforma de georeferenciació com per videoconferències realitzades al llarg del curs.

És un projecte exportable, que només demana paciència, exigeix esforç i necessita entusiasme i il·lusió.

Avaluació. City students & town students. Escola les Aigües.

Des del principi s’han compartit amb l’alumnat els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació. El professorat ha preparat per a cadascuna de les activitats d’aprenentatge una base d’orientació que permet a l’alumnat treballar autònomament. També s’han construit amb l’alumnat unes graelles d’autoavaluació i coavaluació per tal de enregistrar l’evolució dels alumnes.

        

El projecte es va valorar amb unes rúbriques d’autoavaluació i de coavaluació per tal de reflexionar sobre el procés d’ensenyament – aprenentatge de cada alumne i fer un seguiment per part de la mestra i que cada alumne sigui capaç d’autoregular-se en el seu procés.

Producte final. City students & town students. Escola les Aigües.

El producte final de tot el projecte són les gimcanes que es porten a terme a Barcelona i a Cardedeu. L’alumnat de les dues escoles seleccionen llocs importants de les seves poblacions i dissenyen unes pistes per arribar d’un punt a un altre. En el cas de Cardedeu treballem sobre les cases modernistes i a  Barcelona treballem sobre els edificis emblemàtics del districte 22@. Cada grup es converteix en expert del seu edifici i l’explicarà a l’alumnat de l’altra escola. La gimcana es dissenya utilitzant la plataforma MHM i afavoreix el coneixement mutu del l’alumant de les dues escoles.

La utilització de dispositius mòbils és la base del desenvolupament de la gimcana, però per assegurar l’èxit de l’activitat l’alumnat prepara material analògic  per poder continuar en cas de problemes amb la xarxa.

 

Treasure hunt in Cardedeu:

https://www.youtube.com/watch?v=-cZz_S571-o&list=UU_Kqev_o8kMmkOQqyLk3ABw

Implementació. City students & town students. Escola les Aigües.

A partir del visionat del vídeo: “Country mouse and town mouse “, s’inicia el nostre projecte. 

http://vimeo.com/8689057

Generant i potenciant el diàleg entre iguals, on sorgeix una de les grans preguntes, 

  • És millor viure a la ciutat o al camp?

Parlem de diferències i similituds. Potenciem el debat generant una primera pluja d’idees i coneixements previs.

A continuació reben un sobre amb unes fotos i una adreça  a partir de la qual l’alumnat genera hipòtesis al voltant de la procedència i la identitat. Recollint totes les possibilitats arriben a l’acord d’utilitzar Google maps i Google street view per aconseguir la informació que necessiten.

Comencem a teixir la teranyina del nostre projecte. Recull d’activitats:

ACTIVITAT D’APRENENTATGE OBJECTIUS

ESPECÍFICS

DESCRIPCIÓ
1 SURPRISE, SURPRISE -Fer hipòtesi a partir d’un enigma.

-Descobrir similituds i diferències entre dos contextos.

Els alumnes reben uns sobres amb fotos d’uns nens i una adreça. Ens preguntem:

Qui són? D’on són?  Com ho podem saber?
Utilitzen Google maps i Google Street view per trobar-ho.  

2 ALL ABOUT ME
-Saber descriure’s per donar-se a conèixer.

 

Dissenyar un joc de “Who is Who”

 

Fer una foto de cos sencer.

Generar  un Qr amb la descripció personal , amb Picsart afegir-ho en una foto de mòbil

Enviar-ho a l’altre centre de primaria.

Es coneixen i es descobreixen.

3 MY SCHOOL -Localitzar i descriure els diferents espais de l’escola.
– Georeferenciar l’escola.

 

Descriuen els llocs més importants de la seva escola per a presentar-la als companys.
4 MY TOWN -Situar llocs importants del municipi.
-Georeferenciar els barris.

 

Preparen una presentació dels barris del poble.

La presenten davant dels companys.

Georeferenciar els barris.

5 TREASURE HUNT -Buscar informació de les cases modernistes de Cardedeu.

-Preparar una fitxa informativa dels edificis.

-Dissenyar una gimcana.

-Escriure  instruccions per seguir les pistes.

Preparar un gimcana per un grup d’alumnes de  la ciutat de Barcelona per tal de donar-lo a conèixer.

Ús del google Drive per compartir i enviar.

Crear un formulari Drive amb les preguntes de la gimcana. Generar codis Qr per cada edifici que es treballa.

Elaborar un fulletó amb l’explicació de cada edifici i amb les preguntes.

 

ACTIVITATS EVIDÈNCIES
1 SURPRISE, SURPRISE  

 

2 ALL ABOUT ME    
3 MY SCHOOL   

 

4 MY TOWN  

 

5 TREASURE HUNT   

 

Metodologia. City students & town students. Escola les Aigües.

Hem treballat fent servir una metodologia activa, participativa i globalitzadora partint dels coneixements previs per tal de crear un aprenentatge significatiu i funcional mitjançant la descoberta del nostre entorn més proper (el nostre poble, l’escola, el barri…)

A l’hora d’organitzar la classe,  fem diferents tipus d’agrupacions segons les activitats que portem a terme: amb el grup classe, amb petits grups i amb parelles.

  • Treballem on-line: Investiguem, creem i compartim.
  • Treballem amb Google Drive: Ens permet compartir tasques, fotos, vídeos amb tots els companys/es, fer projectes des de casa, poder fer una consulta al mestre/a o  altres companys.
  • Treball cooperatiu: Cada alumne desenvolupa el seu rol dins del grup, comparteix, dialoga, presenta idees als companys, s’autoavalua, coavalua, etc.

Planificació. City students & town students. Escola les Aigües.

       CITY STUDENTS & TOWN STUDENTS

           

Aquesta experiència  de georeferenciació es troba emmarcada dins del projecte “City-Town”  impulsat des de l’àrea de llengua anglesa.

Els protagonistes del projecte són els i les alumnes  de sisè de primària dels centres Les Aigües de Cardedeu i Pere IV de Barcelona.

El projecte consisteix a realitzar una activitat  amb alumnat de dos centres d’Ed. Primària de poblacions diferents (Barcelona i Cardedeu).  Serà l’alumnat l’encarregat de crear els continguts per donar a conèixer el seu propi entorn.

Donat que estem vivint uns canvis tecnològics que estan modificant el nostre entorn, hem pensat que calia  aprofitar els instruments que la tecnologia ens ofereix.  L’alumnat que omple les nostres aules concep una altra manera d’interactuar i comunicar-se que va més enllà del llapis i el paper i creiem que  l’escola no pot viure d’esquenes a ella.

Les especialistes en llengua anglesa, la primera cosa que hem fet ha estat decidir com podem treballar les dimensions, competències i els continguts propis d’aquest cicle que el currículum ens marca, utilitzant totes les eines digitals que tenim al nostre abast (tauletes, ordinadors, mòbils, ginys, pissarra digital). Això ha fet decantar-nos per unes estratègies basades en l’alumnat com a creador de contingut rellevant per al seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit és molt destacable el paper  de les tauletes per a la creació de documents col·laboratius. Al llarg d’aquest temps hem observat la facilitat dels nostra alumnat per generar propostes didàctiques on l’ús dels dispositius mòbils és significatiu. Els continguts generats es georeferencien a la plataforma Eduloc.