Valoracions de l’alumnat

En les enquestes que es passen a final de curs, en general, l’alumnat ha valorat de manera positiva les activitats de Treball de síntesi de 1r, 2n i 3r que s’han plantejat en forma de projecte. Quant al professorat, durant la darrera setmana de juny i per tal de tancar el curs de competències que s’ha desenvolupat al llarg del curs, es farà una valoració. A continuació podeu veure alguns dels resultats de l’enquesta de satisfacció.

Rúbriques d’avaluació compartides

Tant per al treball de 1r i 2n com per al treball de 3r, hem utilitzat rúbriques que es van compartir am els alumnes. Saber com se’ls avaluava els va ajudar a saber com havien de completar millor les feines. De fet , vam poder veure com comprovaven la gradació de les rúbriques per valorar la seva feina i corregir-la. La imatge correspon a la rúbrica que es va utilitzar a 3r:

Resultat a 3r d’ESO

Per explicar com serà el món d’aquí a 100 anys els alumnes van presentar diversos documents. Van crear un CV de cada expedicionari, van crear un full en forma de piràmide amb les preguntes que creien més importants sobre el futur, van fer un mapa conceptual de la formació que van rebre, van fer un quadern de bitàcola en què explicaven el seu viatge al futur i en què donaven resposta  a les preguntes que s’havien plantejat. A més, al final, van presentar el seu treball. El format de la presentació era lliure i se’ls va suggerir de ser creatius (fer un telenotícies, un reportatge…) i, tot i que molts grups van optar per una presentació oral acompanyada d’un suport digital, d’altres van fer-ho en format d’entrevista o mitjançant un vídeo.

El resultat final a 1r i 2n d’ESO

Després de passar tres dies a Planoles, després de preparar-se dos dies, finalment els alumnes han presentat el seu projecte d’agència de viatges. Ho han presentat oralment davant d’un tribunal i han acompanyat la presentació amb un suport digital power point o prezi . També, el dia dels tribunals van portar un tríptic en què feia promoció de la zona que havien conegut uns dies enrere. Aquesta explicació, enfocada des del punt de vista d’una agència de viatges, els ha servit per donar utilitat a allò que havien après i per presentar-ho d’una manera globalitzada.

Som una agència de viatges!

El treball de síntesi de 1r i 2n d’ESO sempre es feia a La Vall de Ribes. Allà es feia una estada a la natura i els alumnes realitzaven un dossier d’activitats. Un cop l’equip impulsor va veure que el dossier no era gaire competencial ni oferia els continguts gaire globalitzats va decidir donar-li una utilitat a aquesta feina que es feia durant l’estada a Planoles.

En les sessions de treball es va decidir que cada grup fos una agència de viatges i que aprofités allò après durant l’estada (dossier) per fer la promoció turística de la zona. D’aquesta manera els alumnes, un cop han tornat al centre, han d’utilitzar la seva experiència durant els tres dies per preparar un tríptic i una presentació en què, des del punt de vista d’una agència de viatges, es fa promoció de la zona. Això fa que hagin de parlar de la geografia, de les activitats, de les tradicions…

ALUMNES AUTÒNOMS

En el projecte dels alumnes 3r d’ESO cal que els nois i noies es plantegin com serà el món d’aquí a 100 anys.

En primer lloc i per tal de formar-los una mica o si més no de donar-los una mica de context o exemples, s’ha aplicat una dinàmica que hem après a Xarxa de Competències. Cada component del grup ha de triar un rol dins de l’expedició: artista, sociòleg, tècnic o científic. Durant dues hores tots els alumnes amb el mateix rol es reuniran a una aula i rebran una formació que consisteix a visualitzar un vídeo sobre com pot ser el futur i debatre a partir d’un qüestionari que un professor ha preparat. Quan acabin tots els grups es tornaran a reunir i caldrà que comparteixin aquells conceptes i reflexions que han trobat més interessants tot buscant punts de contacte entre les diferents especialitats. Per sintetitzar aquesta informació se’ls demanar d’elaborar un mapa conceptual.

En segon lloc, cal destacar que les directrius d’allò que han de fer els grups s’anirà dosificant al llarg de la setmana. És a dir, sabran quin és l’objectiu del projecte, però per tal que treballin i concentrin l’atenció en algunes activitats concretes durant els dos primers dies. A partir del tercer dia, un cop hagin plantejat quines preguntes sobre el futur els inquieten més, hauran de treballar de manera autònoma per contestar aquestes qüestions que ells van plantejar prèviament.

EL TREBALL A LES REUNIONS DE L’EQUIP IMPULSOR

 

Fins ara, febrer de 2018, hem fet dues sessions de treball. A la primera sessió els coordinadors van presentar la Xarxa de Competències i amb una graella l’equip va començar una anàlisi dels treballs de síntesi del centre. Per acabar la sessió, després de l’anàlisi, es van marcar les prioritats a l’hora de crear o millorar una activitat competencial. En resum, es va concloure que en el nou treball síntesi volem que…

-sigui transversal

-atengui bé la diversitat

-fomenti la creativitat i l’esperit crític

En la segona sessió es va començar a buscar un objectiu per al treball de síntesi, un ‘focus’ sobre el qual s’han d’organitzar els continguts i després les activitats. Havia de ser, doncs, un ‘focus’ que estimulés l’alumne i que li permetés ser creatiu. Per al treball de 1r i 2n es va pensar en què el alumnes, després d’una estada de tres dies al Ripollès, haguessin de preparar una companya per publicitar el turisme de la zona. Per al treball de 3r d’ESO, que s’organitza al voltant de la confecció de la revista, tingués com a objectiu o eix temàtic plantejar-se com serà el món d’aquí a cent anys.

INS MARIA CANELA

Som un centre que es va crear el 2012. L’Institut Maria Canela (abns Secció d’Institut de Martorell) té dues línies i només s’hi pot cursar l’ESO. Enguany, el claustre ha decidit formar part de la Xarxa de competències per tal de reflexionar i provar de millorar alguns aspectes de la nostra activitat docent. Aquest és l’enllaç a la pàgina web del centre:

http://blocs.xtec.cat/simartorell/