GUIA DIDÀCTICA

PRESENTACIÓ

La següent proposta didàctica va dirigida a l’alumnat de 4t de primària i es basa amb aquest bloc com a suport. Els articles estan ordenats de més recent a més antic, per tant, cal començar per abaix i anar pujant. En l’apartat de les activitats de la guia apareixen les explicacions de com treballar cada article (que corresponen a les activitats).
Estudiarem els animals vertebrats i, en la següent unitat, els invertebrats. Posteriorment, farem la visita al zoo aprofitant els coneixements adquirits.

OBJECTIUS DIDÀCTICS

*Reconèixer la presència de columna vertebral com a característica dels animals vertebrats.

*Classificar els animals vertebrats en: mamífers, ocells, rèptils, amfibis i peixos.

*Descriure les característiques fonamentals de cada classe.

*Prendre consciència del perill d’extinció que pateixen moltes espècies d’animals essent, l’ésser humà, el causant d’aquesta situació.

CONTINGUTS

Fets i conceptes

*Parts externes dels animals del nostre entorn: forma del cos, cobertura de la pell, boca, extremitats, etc.

*Característiques bàsiques dels mamífers, les aus, els peixos, els rèptils i els amfibis.

*La morfologia, l’hàbitat i els medis com a criteris per a agrupar animals

Procediments

*Observació directe a ull nu de fets, éssers i fenòmens senzills.

*Descripció intuïtiva oral i gràfica d’éssers vius i fenòmens observats seguint una pauta donada.

*Ordenació i associació d’éssers vius com a resultat de l’observació i la comparació.

Actituds, valors i normes

*Interès per l’observació dels animals i el seu hàbitat.

* Interès per conèixer la realitat que ens envolta.

* Preocupació per respectar l’entorn i els éssers que hi viuen.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I COMPETÈNCIES DIGITALS

La posada en pràctica de la següent proposta didàctica porta a treballar diferents competències i diferents capacitats alhora. Per descomptat, treballarem la competència
d’interacció amb el món físic, i a més, la competència social i ciutadana (perquè treballaran en equip per construïr nous coneixements i hauran de basar-se en
la col·laboració, el respecte i l’esforç), la competència lingüística (perquè utilitzarem la llengua tant a nivell oral com a nivell escrit), la competència
d’autonomia personal (ja que realitzarem activitats individuals que necessitaran de l’esforç personal) i la competència d’aprendre a aprendre”
(degut a la metodologia de treball basada en el bloc i dels resultats del treball en equip).

Pel que fa a les competències digitals, desenvoluparem les citades a continuació:

1. Instruments i aplicacions:
Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar.
Utilitzar les funcions bàsiques de les aplicacions d’edició de textos, tractament de dades numèriques i presentacions multimèdia.

2. Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball:
Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.
Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge.

3. Comunicació interpersonal i col·laboració:
Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col·laboratiu.

4. Hàbits, civisme i identitat digital:
Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Per tal d’atendre a l’alumnat amb necessitats de reforç educatiu, de manera que puguin desenvolupar les diferents capacitats al màxim de les seves possibilitats, la Unitat Didàctica proposa les activitats 6, 7 i 8. Es tracta d’activitats que es duran a terme amb tot el grup però que serviran per reforçar sobretot a aquells alumnes que presenten necessitats educatives especials. Els alumnes amb altes capacitats intel•lectuals, podran extreure més suc de l’activitat 3 (vídeo dels mamífers) que conté continguts d’ampliació que no pertanyen a aquesta unitat.

CRITERIS I SISTEMA D’AVALUACIÓ

Es farà una avaluació inicial mitjançant l’activitat de coneixements previs (activitat 1: Abans de començar…) i, alhora, serà una activitat de motivació degut a les característiques de la mateixa (l’agrupament de l’alumnat per parelles i treballar a partir d’un bloc). Durant tota la sessió es seguirà una avaluació contínua i global a partir d’una taula que proporcionarà al docent la informació necessària del procés d’aprenentatge de l’alumnat i servirà per orientar el desenvolupament de la unitat. Es valorarà la participaió en el bloc, l’interès, la manipulació de les TAC, l’evolució dels aprenentatges, …
Es durà a terme una avaluació final (activitat 8: Avaluació) mitjançant una prova individual (de manera que es podran analitzar els resultats finals obtinguts) i es passarà a fer una avaluació sumativa, per mitjà de la qual es tingui en compte tot el procés d’aprenentatge de l’alumne/a. Cal destacar que en l’activitat 5 (Presentacions Poer-point) l’alumnat participa en una coavaluació de les presentacions aconseguint un assoliment dels continguts més eficaç i motivador. Un cop avaluats els discents, caldrà que el/la mestre/a s’autoavalui: tant pel que fa al desenvolupament de la unitat, la funcionalitat del bloc, els resultats obtinguts i la seva pròpia pràctica docent (així com estableix la llei).

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS : Cada article del bloc correspon a una activitat

ACTIVITAT 1 ABANS DE COMENÇAR…
Activitat d’exploració de coneixements previs i familiarització amb l’entorn del bloc. Expliquem el funcionament del bloc, com treballarem la unitat didàctica i primera
anàlisi dels coneixements previs de l’alumnat. Es realitzarà per parelles.

ACTIVITAT 2 ESQUEMA VERTEBRATS
Activitat pensada per comprendre la classificació i les característiques dels diferents grups de vertebrats. Primera visualització des de l’ordinador de casa o de la biblioteca,
de forma individual. Posteriorment, comentari en gran grup i eExplicació de les relacions per mitjà de les fletxes.

ACTIVITAT 3 VÍDEO MAMÍFERS
Es pot visualitzar com a tercera activitat o es pot ajornar per després de l’activitat de presentació dels Power-point. Ampliació de continguts i vocabulari, iniciació a les hipòtesis (estratègies de criança), observació directa dels animals i del seu comportament, valoració de la importància de respectar l’entorn i els éssers vius. Es realitza a l’aula, amb el gran grup.

ACTIVITAT 4 TREBALL COOPERATIU
Per grups (heterogenis pel que fa al nivell), treballaran els cinc grups d’anmimals vertebrats. Extreuran la informació de wikipèdia o alexandria. Recolliran la informació que volen presentar i decidiran com analitzar-la i resumir-la. Aquesta activitat desenvolupa diverses capacitats digitals i habilitats socials com la col·laboració i el treball en equip, l’assoliment d’objectius comuns, la discussió i defensa dels diferents punts de vista, etc.

ACTIVITAT 5 PRESENTACIONS POWER-POINT
Per grups, editaran un Power-point a partir de la informació recollida. Estudiaran com presentar-la al gran grup. Cada grup farà la presentació del seu power-point a calsse i la resta d’alumnat
podrà fer preguntes per resoldre dubtes, afegir comentaris i fer una coavaluació. Aprendran a treballar en equip i a manipular diferents eines de les noves tecnologies.

ACTIVITAT 6 PRACTIQUEM EL QUE HEM APRÈS
Activitat pensada i dissenyada per recollir la informació més important de cada grup de vertebrats i treballar-ho amb el gran grup per assegurar que el coneixement arriba a tothom.
Es visualitzarà amb la pissarra digital i serà una activitat interactiva. Es realitzarà amb el gran grup.

ACTIVITAT 7 REPASSEM CONTINGUTS ABANS DE L’AVALUACIÓ
Amb aquesta activitat extreta del Portal Alexandria es pretén resumir la informació més rellevant del tema, relacionar els continguts apresos amb el següent tema (els animals invertebrats) i adaptar
les explicacions als diferents ritmes i nivells d’aprenentatge. Es realitzarà amb gran grup a partir de la pissarra digital.

ACTIVITAT 8 AVALUACIÓ
Cada alumne/a disposarà d’un ordinador amb connexió a internet. Es donaran les instruccions per accedir google drive i poder-se descarregar la prova. No tindràn permís per modificar-la (està en format pdf). La llegiran, obriran un document word en blanc i redactaran les respostes. En acabat, enviaran un mail al tutor/a adjuntant el document de word i afegint algun comentari si ho creuen necessari.
Hi ha dos models de prova: l’estàndard i l’adaptat. Aquest últim està pensat per aquells alumnes amb més dificultats d’aprenentatge. En aquest cas, es pot donar permís a aquests alumnes perquè escriguin a sobre de la prova (modificant els permisos d’accés al document des del google drive) per tal de facilitar-los la tasca.

ÚS DE LES TAC I ALTRES RECURSOS
La unitat didàctica dels Animals Vertebrats presentada en aquest bloc està dissenyada amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi tots els objectius i continguts de tema especificats en el currículum i que ho faci per mitjà de les noves tecnologies. És a dir, que alhora que manilupen tot un recull d’eines, programes, … desenvolupin les capacitats digitals i aprenguin continguts d’altres àrees.

Cap resposta

Una resposta a “GUIA DIDÀCTICA”

13 03 2015
Animals vertebrats, invertebrats. | Sala de mestres (20:49:33) :

[…] Programació animals vertebrats-invertebrats […]

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>