Guia didàctica

Titol: Els triangles

Adreçat a alumnes de 5è

Objectius

– Distingir polígons regulars dels irregulars.
– Saber classificar els triangles segons els seus costats i els seus angles.
– Imaginar el problema resolt a partir de les dades de l’enunciat per poder-lo solucionar.


Competències

– Tractament de la informació i competència digital.
– Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
– Competència d’autonomia i iniciativa personal.


Metodologia

 • Segons les activitats es treballaran individualment o bé en grups de treball cooperatius.
 • Els grups de treball cooperatiu són de quatre persones.
 • La tècnica que utilitzarem en les activitats treballades cooperativament serà la 1,2,4.
 • Primer cada alumne fa l’activitat. Un cop resolta, la posa en comú amb el company que té al costat i finalment, un cop s’han posat d’acord, ho posen en comú amb tota la resta de grup.
 • Un cop acabada l’activitat , la posen en comú a la resta del grup classe.

Criteris i sistema d’avaluació

 • Es tindrà en compte la realització de totes les activitats proposades.
 • Es valoraran molt les tècniques de treball cooperatiu emprades pels grups.
 • Per poder avaluar cada activitat caldrà que cada grup faci la seva autoavaluació.
 • Es valorarà que cada exercici estigui complet i ben fet.
 • Es valorarà la presentació del treball.
 • Es tindrà molt en compte l’actitud de l’alumne dintre del grup així com la seva participació activa a classe.
 • Es valorarà la presentació final de cada activitat fent servir la PDI per a les explicacions.

Activitats

 • Dibuixem triangles
 • Juguem amb els triangles
 • Treballem àrees i perímetres:
  He triat la competència 5: Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.
  La meva proposta està relacionada amb la utilització de la web https://www.thatquiz.org/ perquè des de casa i a l’escola puguin practicar en la classificació  i el càlcul de perímetres i àrees de triangles.Ç
  Així la PDI la farem servir com a projector per aprofundir en el coneixement de triangles.

Educació inclusiva

 • Els exercicis que es vagin proposant es poden ampliar fent incís en activitats matemàtiques online que tinguin relació amb cada exercici.
 • Cada grup haurà d’explicar el seu exercici emprant la PDI.