Category Archives: Coordinació TIC

Jornada de Formació Projectes d’Innovació TIC-ECA

Programa de la Jornada

09.00 h a 09.15 h Acreditacions i Benvinguda

09.15 h a 10.45 h Taller de caceres del Tresor a càrrec de Núria Coma del

CEIP Sant Marc de Calldetenes

Caceres del Tresor de Núria Coma

10.15 h a 11.00 h Esmorzar

11.00 h a 12.30 h Webquest a càrrec d’ Anna Pérez CEIP Drassanes de Barcelona

Web de l’Anna Pérez sobre Webquets

12.30 h a 14.00 h Eines web 2.0 i l’educació a càrrec dels Tècnics de la Secció de

Serveis Educatius. Àres TIC/TAC

Presentacions del tallers 

Segona Jornada de Formació Projectes d’Innovació TIC – ECA

Segona Jornada de Formació Projectes TIC ECA

El dia 14 es va celebrar la segona Jornada de Formació dels Projectes d’Innovació TIC i ECA.

En primer lloc va, assistir a la videoconferència de l’Artur Noguerol sobre el tema:

Un nou currículum per a la societat del segle XXI: cap al Projecte comunicatiu i lingüístic de Centre

“L’educació ha de respondre al repte d’ensenyar amb èxit totes les nenes i els nens, fent que aconsegueixin uns nivells de rendiment educatiu, que abans estaven reservats a un grup reduït de la població. Cal que tothom pugui arribar el més lluny possible, d’acord amb les exigències de la societat actual plural i en continu canvi.”

“Els governs i també el sector privat, la societat civil, les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals han de col·laborar per a (…) desenvolupar i ampliar les aplicacions TIC, promoure i respectar la diversitat cultural, reconèixer la funció i el repte dels mitjans de comunicació, abordar els aspectes ètics de la societat de la informació i afavorir la cooperació internacional i regional”.

(Compromís de Tunísia, 2005).

“La veritable revolució de la tecnologia consisteix en ajudar els nostres estudiants perquè construeixin relacions que incrementin la seva comprensió de qui són al món. La major importància de l’ús de la tecnologia és validar la importància que tenen els i les estudiantes com a contribuents clau per a les seves comunitats en la solució de problemes reals”

(Alan November, educador).La segona part de la Jornada va estar dedicada a presentar quatre experiències de centres amb Projectes d’Innovació TIC i ECA.

Les seves exposicions les podeu seguir en les següents exposicions.

· IES Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès. Projecte d’Innovació TIC. Títol: “KALOS”. Ponent Enric Llacer i Mª Antonia Rosell


· IES Ramon Turró Darder de Malgrat de Mar. Projecte d’Innovació ECA: Educació en Comunicació Audiovisual. Ponent: Carme Torrelles


· CEIP La Renaixença, Projecte d’Innovació TIC. Títol: “rnxpuntcat: aprenem i ens comuniquem a l’hiperespai” Ponent: Toni Casserras


· CEIP Can Parera de Montornés del Vallès. Projecte d’Innovació ECA: La Comunicació audiovisual al currículum. Ponent: Marga Flores


Per últim vam fer una breu exposició del dos dels projectes del Departament d’Educació amb més actualitat del moment

· XTECblocs: presentació del nou portal de blocs de la XTEC

· Edu3.cat: connecta l’aula amb la ràdio i la tv

xtec blocs

Com a complement de la Jornada vam organitzat el dia 29 de novembre, dos tallers, un TIC i un ECA.

El taller TIC, fet als SE de l’Hospitalet, va tractar el tema de les pissarres digitals interactives, podeu veure a la presentació següent el seu contingut.


El taller ECA fet a l’IES Carles Vallbona de Granollers va tractar sobre el tema següent: fem un programa de ràdio amb el kit d’àudio. Podeu veure els materials utilitzats al taller, en aquesta presentació i els resultats de l’experiència en el podcast següent.


Download link

Els seminaris STAC

Orientacions generals per a la planificació, organització i desenvolupament dels seminaris

1. Aspectes de contingut a) Persones destinatàries

Els seminaris s’adrecen a les coordinacions TIC-MAV i, per extensió, a membres de les comissions TIC-MAV dels centres, en especial, el càrrec directiu que en forma part ja que, d’acord amb la normativa d’inici de curs, són aquestes comissions les que han de dinamitzar les TIC-MAV entre la comunitat educativa.

b) Objectius

L’objectiu principal a assolir i la raó de ser d’aquests seminaris és la potenciació de l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.

Objectiu general

 1. Els seminaris de dinamització han de constituir-se en un referent per a l’ús transversal de les TAC entre els centres de cada zona mirant d’ajustar-se a les directrius comunes establertes pel Departament.

Objectius específics

 1. Fer dels espais de formació punts de trobada que garanteixin el diàleg i l’intercanvi d’experiències entre iguals, a partir dels quals reflexionar sobre les estratègies que s’estan revelant com a profitoses.
 2. Impulsar el treball en xarxa entre centres de la mateixa zona.
 3. Mostrar les possibilitats didàctiques dels nous llenguatges.
 4. Potenciar el desenvolupament de projectes curriculars innovadors pel que fa a la integració de les TAC a les aules.
 5. Proporcionar assessorament pedagògic als centres en relació a l’ús curricular les TAC.
 6. Reforçar l’opció pel programari lliure i els estàndards oberts.

c) Continguts

En lògica coherència amb els objectius anteriorment exposats, han de ser oberts, flexibles i contemplar exclusivament aspectes didàctics i han de desenvolupar aspectes com ara:

 1. ús i dinamització d’entorns virtuals d’ensenyament / aprenentatge;
 2. ús d’entorns dinàmics de comunicació;
 3. gestió de continguts curriculars;
 4. ús de la pissarra digital;
 5. ús de recursos impulsats des del Departament o bé propis de la construcció del coneixement compartit;
 6. ús del llenguatge audiovisual
 7. reflexió sobre la utilització de la tecnologia i les seves repercussions ètiques

Els òrgans a qui s’encarrega la tasca de coordinació, formació, suport i dinamització de les TAC entre els SE d’una zona són els anomenats Grups de Suport a l’ús educatiu de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (SUPTAC). Formen part d’aquests grups representants dels SE i de l’àrea TIC del Servei territorial.

Coordinador TIC del centre

Normativa Coordinador TIC del centre

Tradicionalment, el coordinador TIC del centre, era la persona que s’encarregava de tenir apunt tot el maquinari informàtic, era una persona amb un perfil més tècnic. Els canvis de rol que comporta l’aplicació a les TIC en el centre, implica el canvi de rol del nou coordinador d’informàtica.

Correspon al coordinador o coordinadora TIC, impulsar l’ús didàctica de les TIC en el currículum escolar, assessorar i orientar al professorat sobre les TIC, proposar a l’ED els criteris per l’optimització dels recursos TIC del centre, …

Podeu trobar més informació al document: Normativa sobre el Coordinador TIC del centre
i a la presentació: El Coordinador TIC del centre

Es convenient debatre, dins la Comissió TIC del centre, aquest nou rol del coordinador TIC, reorientant les seves funcions i dotar-li de les eines suficient per portar a terme les seves funcions.

Informació, Comunicació i Aprenentatge Col·laboratiu

Obrim aquest  espai per a la potenciació de l’ús pedagògic de les “Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement”, enteses com a substrat imprescindible de qualsevol actuació educativa del segle XXI.

Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre amb la tecnologia, aprendre a saber utilitzar la informació i aprendre a treballar en el nou entorn. En aquest context, doncs, el repte és ensenyar a aprendre. (Catalunya en Xarxa. Pla estratègic per a la societat de la informació)

Pretén ser un punt de trobada, de reflexió conjunta entre les coordinacions i comissions TIC de centre i d’intercanvi d’experiències, enteses en un el sentit ampli i enriquidor, de manera que es contemplin tota mena de llenguatges i formats. Una formació de suport directe als centres.

Ens pot ajudar a reflexionar sobre la pràctica docent per a contribuir a la millora. Ens ha de permetre l’intercanvi d’experiències i d’informació. Ha d’apropar l’anàlisi dels materials, dels programes i de la documentació. Ha de fomentar la cooperació i coordinació.

La metodologia ha de ser bàsicament: participativa, ’intercanvi d’experiències,  de bones pràctiques, de presentació de recursos TIC per a l’aula i per al centre, d’anàlisi de la situació de la zona, d’ elaboració de propostes de zona, a fi de compartir  experiències interessants d’altres llocs

Hem de poder aconseguir crear una xarxa d’aprenentatges i un clima per potenciar-la i compartir les experiències.

No hem d’oblidar que el punt central ha de ser l’alumnat. Ha d’ajudar a canviar el perfil dels assistents. Han de sortir propostes per donar respostes a les necessitats del professorat. Ha de tenir incidència en els equips directius.

 • Les TAC al servei de l’escola inclusiva
 • Les TAC i competències bàsiques
 • Les TAC com a element d’innovació
 • Les TAC com a eina professional
 • El paper dels i de les coordinadors/es en l’impuls de les TIC/TAC al centre …

“No intento ensenyar res als meus estudiants, només intento crear un entorn en el puguin aprendre.”  Albert Einstein.

 “Si busques resultats diferents no facis sempre el mateix.” Albert Einstein.