B3 -ART#TAC#NATURA

Carme Margarit, Jordi Corominas i Ignasi Puig (Institut Lluís de Peguera. Manresa)

Aquesta experiència educativa es basa en quatre eixos fonamentals: la sensibilització per l’entorn natural, les possibilitats creatives de les disciplines artístiques, l’aprenentatge amb la tecnologia i l’aprenentatge significatiu i col·laboratiu. L’alumne és el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

La idea d’aquest projecte parteix del creixent interès a la nostra ciutat per l’entorn natural de l’anomenada “Anella Verda”, l’espai natural humanitzat o no, que envolta la ciutat de Manresa.
D’altra banda també considerem necessari trencar amb les dinàmiques pròpies de l’escola i de l’aprenentatge actual, bo i oferint projectes que fomentin la creativitat, l’autonomia i el treball col·laboratiu del nostre alumnat. L’alumne, per tant, és protagonista del seu propi procés d’aprenentatge. El professor actua com a suport davant de les possibles dificultats que es puguin presentar i com a reforç en alguns conceptes i continguts a treballar.
Paral·lelament a aquests aspectes cal esmentar que a partir d’aquests projectes se’n deriven altres aspectes a considerar com ara la desaparició de l’aula com a lloc únic d’aprenentatge, el canvi respecte a la rigidesa del horaris i a la classe magistral, potenciar l’autonomia o autosuficiència de l’alumne per aconseguir l’aprenentatge, la necessitat de l’aprentatge significatiu i útil, l’ús de les eines TIC i audiovisuals, ús d’eines col·laboratives i 2.0, varietat de recursos i tècniques utilitzades,…
En quant a programari:
Editors de vídeo, càmera de vídeo, càmera de fotografia, editors de fotografia, Portafolis Mahara, Pinterest, SketchUp 8.0.

Presentació