Category Archives: Internet- Seguretat

Earthquest/ Caceres del Tresor/ Webquest/ Mini_webquest/ Geoquest/ Aventures didàctiques

Earthquest: informació

Caceres del Tresor: <http://abcep.es/blog/webquest/caza-del-tesoro/>

Webquest: <http://abcep.es/blog/webquest/webquest/>

Mini_webquest: <http://abcep.es/blog/webquest/mini-webquest/>

Geoquest: <http://abcep.es/blog/webquest/geoquest/>

Aventures didàctiques: <http://abcep.es/blog/webquest/aventuras-didacticas/>

Eines: >http://abcep.es/blog/webquest/herramientas/>

Tres manuals pràctics sobre privacitat a Internet per a joves

L’APDCAT, la CLI i el Departament d’Educació presenten tres manuals pràctics sobre privacitat a Internet per a joves

 

 

 

  • Les escoles i instituts de Catalunya disposaran de material educatiu per ajudar als menors a construir una cultura de protecció de la seva privacitat a Internet
  • L’objectiu és fomentar un ús adequat de les dades de caràcter personal i de les tecnologies de la informació (TI) entre els nens i joves de 9 a 17 anys

Barcelona, 14 de gener de 2009.- L’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), la Comissió de Llibertats i Informàtica (CLI) i el Departament d’Educació han presentat aquest matí a CosmoCaixa tres nous manuals pràctics dirigits a menors amb la finalitat de conscienciar-los de les amenaces a la intimitat i a la privacitat que representa la publicació de les seves dades personals a Internet, així com proporcionar-los recomanacions pràctiques per evitar situacions de risc i fer un bon ús de les tecnologies d’informació.

El discurs inaugural ha estat a càrrec de Joan Badia Pujol, director general d’Innovació de la Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. La presentació del projecte educatiu l’han realitzat Esther Mitjans, directora de la APDCAT, i el president de la CLI, Antonio Farriols.

Les guies van dirigidesa joves d’entre 9 i 17 anys i s’inclouran al pla d’acció tutorial de les escoles i instituts catalans a partir d’avui, ja que podran desencarregar-se’ls de la pàgina web de la Conselleria d’Educació (www.gencat.cat/educacio). S’han editat tres versions adaptades a les necessitats de cadascun dels cicles educatius als quals s’adrecen: Educació Primària (de 9 a 11 anys), Educació Secundària (12 a 14), i Batxillerat o Formació Professional (15 a 17).

El treball de recerca realitzat per redactar aquestes guies desvetlla, entre d’altres, les següents conclusions:

  • Tots els grups d’edat que han participat a l’estudi prefereixen l’ordinador davant del telèfon mòbil, els aparells reproductors MP3 i MP4 i la càmera de fotos. La mitjana de consum d’Internet és d’una hora diària.
  • El 70% de nois i noies d’entre 12 i 14 anys manifesta que la seva forma preferida de relacionar-se amb altres nois i noies és el xat, que arriba a ocupar fins a la meitat del temps en que s’està connectat.
  • El 20% dels estudiants d’entre 12 i 14 anys enquestats manifesten que alguna vegada han rebut una proposta al xat per a una cita a cegues.
  • Gairebé el 40% reconeix que freqüentment rep publicitat no desitjada i cedeix les seves dades personals a fòrums, càstings, xats, concursos o comunitats virtuals sense conèixer les garanties de protecció de dades i la regulació vigent.

“Les noves tecnologies i l’ús de la xarxa d’Internet que estem impulsant en els centres educatius ha d’anar acompanyat de consells sobre els riscos d’utilització de la mateixa xarxa. Consells que no només han de donar-se en els cercles educatius sinó fonamentalment en els àmbits familiars” considera el director general d’Innovació del Departament d’Educació, Joan Badia.

“La protecció de l’esfera privada dels infants i joves requereix la incorporació d’una cultura de protecció de dades de caràcter personal i de la privacitat en que la prevenció des de l’educació és molt important”, afirma Esther Mitjans, directora de l’APDCAT.

“Conscienciar a la comunitat educativa de la importància de la protecció de dades i dels drets dels ciutadans a la privacitat és la millor manera de que els joves no s’exposin als riscos que impliquen les noves tecnologies”, afegeix Antonio Farriols, president de la CLI.

Els joves són especialment propensos a fer públiques de manera involuntària les seves dades personals a Internet, ja que no coneixen la dimensió que pot assolir l’exposició pública d’aquestes dades o les conseqüències de l’ús indegut que se’n pot fer d’aquestes un cop han estat publicades. Tanmateix, són el col·lectiu social que fa més ús de les xarxes socials a Internet.

El contingut de les guies s’ha desenvolupat en dues fases. A la primera, de recerca, hi van participar un total de 8.000 estudiants d’edats compreses entre els 9 i els 17 anys d’escoles i instituts de diferents comunitats autònomes, mentre que a la segona fase es va dur a terme l’anàlisi dels resultats, la confecció de continguts i la presentació dels manuals a la comunitat educativa mitjançant una sèrie de jornades a centres escolars.

Al projecte també hi han participat la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, i la Agencia Vasca de Protección de Datos, i està subvencionat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Tanmateix, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte i les conselleries d’educació de les comunitats autònomes de Catalunya, Madrid, País Basc, Andalusia i Extremadura hi ha donat suport institucional.
 
L’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
L’Agència Catalana de Protecció de Dades es va crear per la Llei 5/2002, de 19 d’abril, publicada al DOGC número 3625, de 29 d’abril de 2002. És una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que actua amb objectivitat i plena independència respecte de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions.
L’Agència Catalana de Protecció de Dades té com a principal objectiu vetllar per l’adequació dels tractaments de dades a la normativa reguladora d’aquesta matèria, amb la finalitat de garantir el respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal.

 

La Comissió de Llibertats i Informàtica (CLI)

La Comissió de Llibertats i Informàtica treballa activament per la defensa del dret fonamental a la Protecció de Dades de Caràcter Personal amb l’objectiu de conscienciar als ciutadans, les empreses i l’Administració Pública de la importància que té complir la normativa vigent en aquesta matèria.
La informàtica, i la seva aplicació en els diferents sectors del mercat, ha suposat grans avantatges per l’agilització dels tràmits i processos que requereixen el tractament de dades de caràcter personal, però també ha suposat seriosos desavantatges pels titulars d’aquestes dades, que han vist com les ingerències a l’esfera de la seva vida privada han donat lloc a conseqüències negatives que incideixen a l’àmbit de la seva llibertat. La Comissió de Llibertats i Informàtica pretén pal·liar aquesta situació respectant el lògic i necessari equilibri entre l’economia de mercat i el dret a la intimitat.

Més informació

Per sol·licitar més informació o fotografies en alta resolució:

Isabel Guerrero                                                 Mercè Jante

iguerrero@llorenteycuenca.com                         merce.jante@gencat.cat

LLORENTE & CUENCA                                    APDCAT

93 217 22 17                                                    93 552 78 49

Internet segura

INTERNET SEGURA ( informació pels pares i mares, professorat i alumnat. És un programa de sensibilització que té com a missió promoure l’ús segur d’Internet tot contribuint a generar una cultura de responsabilitat, que permeti els infants i adolescents beneficiar-se cada vegada més d’aquest nou medi.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), la Comissió de Llibertats i Informàtica (CLI) i el Departament d’Educació han presentat tres nous manuals pràctics dirigits a menors amb la finalitat de conscienciar-los de les amenaces a la intimitat i a la privacitat que representa la publicació de les seves dades personals a Internet, com també proporcionar-los recomanacions pràctiques per evitar situacions de risc i fer un bon ús de les tecnologies d’informació.

Més informació