Category Archives: General

PROYECTE: ECONOMIA I EDUCACIÓ EN VALORS

Entrem en matèria, i ara toca la participació dels alumnes de manera activa.

consumo-responsable1Amb aquest projecte es pretén que els alumnes d’Economia de 2n de Batxillerat, aprenguin a crear un blog i comencin a treballar de forma autònoma en aspectes concrets relacionats amb l’Economia.

El projecte consistirà en:

– La classe (de 12 alumnes) es dividirà en 4 grups de 3 alumnes, que haurà de triar un dels temes que exposaré a continuació i crearà un blog per treballar el tema triat.

– Amb els temes proposats es treballarà la transversalitat i l’educació en valors.

– Per realitzar l’activitat, es dedicarà 1h de les 4h setmanals que disposem i utilitzarem l’aula d’informàtica. No obstant això, els alumnes hauran de dedicar alguna hora extra com a tasca per a casa.

– El projecte tindrà una durada de tres mesos: 1 mes per a la creació, personalització i organització del blog. El 2n mes es dedicarà per recopilar tota la informació necessària i per organitzar-la. I durant el 3r mes s’anirà pujant la informació i avaluant (més endavant explico com es realitzarà l’avaluació).


TEMES PROPOSATS:

economia-sostenible1
Cada grup ha de triar un dels temes que proposo a continuació.
Jo, com a professora, us aniré guiant al llarg del procés de creació del blog, resolent tots els dubtes que se us puguin plantejar.

– EL CONSUM RESPONSABLE: Amb aquest tema es treballen els continguts transversals “educació del consumidor”, “educació mediambiental” i “educació moral i cívica”. De manera que es conscienciï a l’alumne d’un dels greus problemes de la societat actual; el consumisme innecessari.  De la mateixa manera que es reflectirà la preocupació per la degradació de l’entorn natural en el qual es desenvolupa l’activitat econòmica.

– RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES EMPRESES (RSE): es desenvoluparà una visió crítica cap al comportament de les empreses respecte a la seva responsabilitat social, reflectint continguts transversals com “l’educació moral i cívica” i “l’educació mediambiental”.  D’aquesta manera, els alumnes podran reflexionar sobre la importància del respecte cap al medi ambient, del comportament ètic de les empreses i de la seva funció social.
D’altra banda es transmetrà una actitud crítica cap a empreses que realitzin activitats no ètiques, evitant el consum de béns produïts per aquestes, fent al·lusió al contingut transversal “educació del consumidor”.

– COM ENS INFLUEIX LA PUBLICITAT?:  S’explicarà com funcionen els mercats reals i com s’utilitza la publicitat per influir en les decisions de consum dels individus. D’altra banda es tractarà de fomentar una perspectiva crítica cap als abusos de poder de mercat, per part dels mercats de competència imperfecta, en el marc de l’educació moral i cívica.

– L’ESTAT DEL BENESTAR:  es treballarà el contingut transversal de l’educació moral i cívica mitjançant l’anàlisi de l’Estat de Benestar, que implica valorar positivament el paper de l’Estat per garantir als ciutadans una vida digna. A més es treballaran els continguts transversals de l’educació per a la salut, analitzant la importància de la garantia d’un servei de sanitat públic, i l’educació per a la igualtat entre les persones, analitzant el sistema de pensions públiques que garanteixi una vida digna per a tots els ciutadans.

– EL CREIXEMENT I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE:

Es manté la preocupació pels continguts transversals relacionats amb “l’educació del consumidor”, “l’educació ambiental” i la “educació moral i cívica”.  Es pretén fer veure que tots som part del planeta i que posant una miqueta de la nostra part podem arribar a solucionar i frenar molts dels problemes derivats de la degradació del medi ambient. D’aquesta manera s’afavoreix una preocupació contínua per un desenvolupament sostenible.  Es treballen altres continguts transversals com els problemes dels països en vies de desenvolupament, l’educació per a la igualtat entre les persones o l’educació per a la salut.  Es fa al·lusió als factors que originen les desigualtats entre nacions i que han donat lloc a dos grans grups de països, rics i pobres. Es tracta de desenvolupar una perspectiva crítica cap a les injustícies derivades del diferent impacte del desenvolupament econòmic i de la distribució de la riquesa entre països i dins de cada país.


COM S’AVALUARÀ EL PROJECTE?
Utilitzarem l’apartat “BLOGROLL” per inserir l’accés a cadascun dels blogs creats i poder anar comentant-los i avaluant-los.
A part de poder realitzar comentaris sobre el material que es vagi pujant als blogs, serà obligatori realitzar l’avaluació dels projectes.

L’avaluació dels projectes (blogs) es realitzarà de 3 formes:


– COEVALUACIÓ:  Cada alumne haurà de participar en l’avaluació dels altres blogs, realitzant comentaris i reflexions sobre el treball realitzat pels seus companys. Per a això es podran seguir les següents pautes o similars:
– La informació presentada era clara i rellevant?
– T’has pogut fer una idea global del tema?
– T’ha semblat encertada la informació complementària, enllaços, etc. que acompanyaven el tema?
– T’han quedat dubtes? Quins?

– AUTOAVALUACIÓ: A més d’avaluar el treball dels vostres companys, s’ha de realitzar una reflexió sobre el vostre propi treball, de manera crítica. Es pot seguir la següent pauta:
A través d’un comentari, completa aquestes frases després de la teva activitat:
– Amb aquesta activitat he après que…
– El que més m’ha costat ha estat…
– Aquest tema m’ha semblat…
– Per realitzar aquesta activitat he dedicat _________ temps (molt, bastant, poc, molt poc).
– Una vegada realitzada l’activitat, canviaria o afegiria …

– AVALUACIÓ DOCENT: aquesta és l’avaluació que realitzaré jo com a professora, per a això utilitzaré els meus propis criteris i tindré en compte tant la coevaluació com l’autoavaluació.
Algun dels criteris que utilitzaré seran:

– La interacció entre els alumnes.

– Una bona estructura del blog.

– La selecció de continguts i de recursos.

– La redacció correcta i sense faltes d’ortografia.

– L’originalitat de les activitats.

– La introducció de comentaris o preguntes que convidin a la discussió i/o reflexió.


Benvinguts al meravellós i apassionant món de l’Economia.

Com bé diu el títol del blog: sabem d’Economia?. Segur que alguna cosa sabem: qui no ha escoltat o llegit alguna cosa relacionat amb ella?
L’Economia ocupa, en l’actualitat, un lloc rellevant en la nostra vida, en estar present en la majoria de les decisions que hem d’adoptar al llarg de la mateixa.
L’objectiu d’aquest blog és facilitar als meus alumnes una eina de treball que faciliti l’aprenentatge de la matèria, incorporant i compartint activitats i recursos didàctics.
I per descomptat admetent la realització de comentaris i opinions.

Espero que us sigui de molta utilitat. Ànim!!