Sobre aquest blog

Aquest blog conté una selecció acurada de recursos digitals de caràcter informatiu i està adreçat principalment a l’alumnat d’educació secundària i al seu professorat amb la finalitat de facilitar-los la cerca d’informació en el treball curricular.

És una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, i neix de la detecció de la dificultat que tenen els alumnes a l’hora de localitzar i consultar recursos informatius en línia. En aquest sentit la iniciativa vol satisfer la necessitat expressada per centres educatius del país amb realitats molt diverses.

Aquesta nova eina vol ser un instrument de suport a la biblioteca escolar dels centres, ja que s’ha construït en un  format  que permet la migració de les dades cap a altres llocs web, i permet la personalització i l’ampliació del recull, de manera que cada biblioteca pot oferir el seu propi servei d’informació en línia adreçat a la seva comunitat educativa.

Els objectius d’aquesta nova eina són els següents:

  • Donar a conèixer als centres educatius un servei en línia amb un repertori ordenat de recursos informatius en un entorn visual amable i amb una organització i estructura senzilles i intuïtives.
  • Emmarcar-la en una formació per al professorat que combini dues accions: donar orientacions per a la creació del servei en línia per al centre i facilitar el contingut del recull de recursos  fàcil de personalitzar, a l’hora que aquest servei s’integra dins del blog de la biblioteca del centre.
  • Donar a conèixer la gran varietat i idoneïtat de recursos de qualitat que hi ha en llengua catalana, així com  recursos digitals de qualitat en les altres llengües del currículum i en les llengües d’origen de les famílies nouvingudes.

Qualsevol centre educatiu interessat a organitzar aquest servei en línia i conèixer el funcionament dels recursos més habituals de consulta, pot demanar rebre la formació que organitza el Programa biblioteca escolar “puntedu” dins dels terminis de l’oferta formativa anual del Departament d’Ensenyament.

Podeu consultar el material del curs que es troba en la plataforma Ateneu:

El blog de la biblioteca escolar: estructura i continguts

Podeu demanar més informació a l’adreça de contacte del Programa:

biblioteques@xtec.cat

Programa biblioteca escolar “puntedu”
Departament d’Ensenyament
Curs 2015-2016