ATENCIÓ! CANALLA TREBALLANT…

GENER-FEBRER 2013

Hem començat a treballar l’edat mitjana. Encara hem de conèixer molt, però ja tenim clares alguns aspectes com les diferencies socials i culturals amb èpoques posteriors, com era la vida dels nobles, el clergat i els camperols i ens fem una idea de per què la religió va tenir un paper tan rellevant.

Aquests són els criteris d’avaluació:

 1. Reconèixer els trets característics de l’Edat Mitjana:
  1. organització social,
  2. habitatge,
  3. vassallatge
  4. i principals característiques de l’art
 2. Saber de la vida en els castells, els monestirs i les ciutats.
 3. Contextualitzar les principals característiques de la societat de l’Edat Mitjana a partir d’algunes restes o monuments representatius del període.
 4. Identificar obres artístiques significatives de Catalunya durant el període de l’Edat Mitjana.
 5. Valorar la importància de la conservació i respecte de les restes del passat.
 6. Conèixer i utilitzar diferents tipus de fonts bàsiques d’informació: orals bibliogràfiques, gràfico- documentals.
 7. Sintetitzar la informació cercada i analitzada.

 

 

SEPTEMBRE-OCTUBRE 2012
Som ciutadans del món, és per això que dediquem les primeres setmanes del curs a situar-nos al món, al nostre continent, conèixer i situar els països veïns i les seves capitals; a més d’entendre què és la UE i perquè se’n parla tant ara, als telenotícies…

Farem un viatge per Europa per desenvolupar les següents competències:

Competèncias bàsiques Concreció de les competències per aquesta unitat
 

1. Comunicativa  lingüística i audiovisual:

3.Tractament de la informació i competència digital:

4. Matemàtica:

5. Aprender a aprender:

6. Autonomia i iniciativa personal:

7.Coneixement i interacció amb el món físic:

–         Comprender i interpretar la realitat a partir de textos orals i escrits. 

–         Buscar, recopilar, seleccionar i procesar informació.

 

–         Fer un ús responsable de les TAC.

–         Comunicar la informació i els coneixements adquirits en diferents suports emprant recursos expressius que incorporin diferents llenguatges i tècniques específiques i aprofitant les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

–         Seleccionar tècniques adequades per representar i interpretar la realitat segons les situacions i els objectius.

–         Aplicar la proporcionalitat i els percentatges per a donar resposta a situacions problema.

 

–         Planificar i organitzar les activitats i el temps de forma efectiva.

–         Ser capaç d’autoavaluar-se i d’autoregular-se.

–         Aprendre dels altres i amb els altres.

 

–         Relacionar-se, cooperar i treballar en equip de manera cooperativa i flexible.

–         Saber organitzar el temps i les tasques del treball en equip.

 

–         Situar-se en l’espai a partir de l’entorn més proper, desenvolupant el concepte d’habitar un espai molt més gran que el que es veu i coneix.

–         Emprar el treball en equip per tal de desenvolupament projectes en comú afavorint la cohesió social i els valors de compromís i solidaritat

 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • Distingeix entre municipi, comarca, província i comunitat autònoma.
 • Entèn la relació geogràfica dels diferents països d’Europa.
 • Comprèn la diferencia entre la relació de països que conformen el continent europeu i els que pertanyen a la UE (comprendre que UE i Europa no són el mateix).
 • Sap situar els països treballats pels companys en el mapa polític d’Europa (Estat Espanyol i països colindants).
 • Identifica les capitals dels països europeus (Estat Espanyol, països colidants i països treballats).
 • Reconeix els principals trets culturals dels països treballats.
 • Comprenen la diversitat cultural dels països europeus, entenent-la com  a elements enriquidors i conformadors d’Europa.
 • Reconeixement de l’Euro com a moneda comuna i pròpia de la UE.
  • Conèixer, analitzar i valorar el funcionament dels òrgans de govern de diferents institucions (europea, espanyola i catalana).
  • Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals de l’entorn, de Catalunya i d’Espanya.
  • Identificar les normes de convivència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones.
  • Asumir responsabilitats en el sí del marc escolar.
  • Seleccionar de forma adequada a cada situació la unitat, l’instrument i l’estratègia de mesura de les magnituds de longitud, massa, capacitat, temps, superfície i amplitud angular, en entorns quotidians i en altres àrees.
  • Fer-ne l’estimació prèvia, la mesura, expressant el resultat amb precisió, i comprovar-la.
  • Fer estimacions basades en l’experiència sobre els resultats (segur, probable, possible, impossible) de jocs d’atzar i comprovar-ne els resultats.
  • Emprar un vocabulari probabilístic adient, segons el fenòmen a descriure, per expressar els resultats de les prediccions.
  • Utilització de l’atles per situar esl diferents països d’Europa
  • Localtizació en el google maps (o mapa mut) de les ciutats treballades, els països d’Europa i les seves capitals.
  • Creació d’enllaços a mapes virtuals, adjuntant informació addicional (fotografies, documents, etc).
  • Diferenciació en el mapa dels membres de la UE.
  • Càlcul de distàncies reals en base a l’escala donada pels mapes consultats.
 • Cerca informació relacionada amb el tema a treballar, tenint en compte la fiabilitat de les fonts seleccionades.
 • La informació que selecciona és rellevant i l’ajuda a desenvolupar les activitats.
 • Organitza la informació de manera coherent i funcional.
 • Té presents els objectius a assolir a l’hora de cercar i manegar la informació obtinguda.
 • Desenvolupa estratègies comunicatives per expresar el coneixement adquirit.
 • El llenguatge emprat es correspon amb el context i el contingut que es vol expresar.
 • El to de la veu i la postura corporal acompanyen i complementen el llenguatge oral.
 • Els recursos tecnològics escollits recolzen la seva exposició i enfatitzen el missatge que es vol transmetre.
 • Guarda i recupera documents de la xarxa.
 • Troba informació rellevant cercant a internet.
 • Sap fer servir les unitats de xarxa, l’ usb o el correu electrònic per transportar la informació.
 • Utilitza el processador de textos per elaborar un tríptic, emprant les eines de correcció i edició.
 • Col·labora i s’implicar en les tasques del treball en grup valorant les explicacions d’altres i pròpies amb respecte.
 • Ajuda i es deixa ajudar.
 • Comparteix el coneixement i enriquir-se amb el dels altres.


 

 

 

MAIG

EL CATALÀ CORRECTE A LES ROQUES BLAVES!!

Hem trobat que sovint fem servir expressions en català que són una traducció literal del castellà. És per això que anirem penjant petits retalls del “Català correcte” perquè tingueu present quines errades cometem sense ser-ne conscients i les pugueu rectificar.

Aquí teniu el primer lliurament:

El verb “DONAR” en català significa bàsicament “ENTREGAR”. En canvi el verb “DAR” en castellà té moltes utilitats i, en molts casos, va més enllà del significat de “ENTREGAR”, i agafa diferents significats (Exemple: esto dará mucho que hablar, no doy el brazo a torcer, dar plantón, etc)

El verb “DAR” en castellà es traduirà pel verb “DONAR” en català només quan tingui el significat d’ “ENTREGAR”. En els altres casos utilitzarem el verb “FER” , el verb “FER + Infinitiu” o altres verbs adients o equivalents. Veiem :

1.Substitució del verb “DONAR” (incorrecta) per “FER” (correcta). En alguns casos ho canviarem per l’expressió catalana corresponent.

INCORRECTE…………………………………….CORRECTE

dóna’t pressa………………………………………. afanya’t (del verb “afanyar-se”)
donat el cas de que ……………………………..atès el cas que
em dóna la sensació ……………………………tinc la sensació / em fa la sensació
em dóna la impressió …………………………..tinc la impressió / em fa la impressió
en Carles no donava ni cop a classe……en Carles no feia res /no feia ni brot a classe
en Jordi em dóna classes de Mates …….en Jordi em fa classes de Mates
no li donis tant al coco / tarro………………….no et capfiquis tant / no t’hi capfiquis tant
no li donis tantes voltes………………………….no t’hi capfiquis tant
no em dóna la gana…………………………….no em ve de gust / no en tinc ganes
dóna’m un petó……………………………………. fes-me un petó
ja et donava per perdut …………………………ja et feia perdut
donar a llum ………………………………………..parir / tenir un fill
de què dónes classes?……………………….de què fas classes?
donar plantón……………………………………….deixar plantat
donar un gir de 180º …………………………….fer un gir de 180º
donar un pas en davant…………………………fer un pas en davant
em dóna igual ……………………………………….m’és igual / tant em fa / tant se me’n fa
em dóna mandra / peresa ……………………em fa mandra
em dóna fàstic………………………………………em fa fàstic
donava pena………………………………………..feia pena
em va donar un repelús! ………………………em va fer una angúnia!
això dóna per molt! ………………………….d’això, se’n pot treure molt/ se’n pot treure molt de suc
tant se me’n dóna………………………………….tant me fa / tant se me’n fa / tant m’és
què més dóna……………………………………… tant és / tant li fa
donar-se per assabentat……………………………..estar-ne assabentat
donar problemes ………………………………….portar problemes
donar-se una volta per un lloc……………….fer un vol per un lloc
això se’m dóna molt bé………………………….això ho sé fer molt bé / d’això, me’n surto molt bé / això ho domino / això és el meu fort
donar a conèixer…………………………………….fer saber / fer conèixer
donar suport……………………………………………fer costat
quin susto m’has donat! ………………………….quin espant/ensurt que m’has fet!
això dóna que pensar ……………………………això fa pensar
això em dóna set (de beure) ………………..això em fa venir set
què t’ha donat l’exercici 3?……………………..què t’ha sortit l’exercici 3?
aquest exercici no em dóna …………………..aquest exercici no em surt
em dóna ràbia………………………………………..em fa ràbia
aquí no em dóna el sol …………………………..aquí no em toca el sol
és que em donarà algo, eh?…………………és que m’agafarà alguna cosa, eh?
dóna-li al botó vermell ……………………………prem/pitja el botó vermell
què donen avui a la televisió?……………….què fan avui a la televisió?
et donaré!………………………………………………..et picaré!
això donarà que parlar …………………………… d’això se’n parlarà
em dono compte…………………………………….. me n’adono
no li donis importància …………………………… no en facis cabal / no és important / no té importància
vull donar-li una sorpresa ……………………….. li vull fer una sorpresa
li ha donat per riure………………………………….. s’ha posat a riure/ li ha agafat per riure …. (altres equivalents)
m’he donat un cop……………………………………. m’he fet un cop

2. Substitució del verb “DONAR” (incorrecte) per “FER + Infinitiu” (correcte). Veiem-ne alguns casos:

INCORRECTE………………………………………….CORRECTE

donava ganes de fer-li un petó………………feia venir ganes de fer-li un petó
aquest vestit et dóna un aire hipi…………..aquest vestit et fa agafar un aire hipi
la xocolata em dóna força mental…………la xocolata em fa agafar força mental
això em dóna mal de cap……………………..això em fa venir mal de cap
aquest color blau li dóna vida al quadre………. aquest color blau li fa agafar vida al quadre
menjar això et donarà forces……………………….menjar això et farà agafar forces
aquesta pel·lícula em dóna son………………aquesta pel·lícula em fa venir son
aquesta sessió em dóna set ………………….aquesta sessió em fa venir / fa agafar set
aquest lloc em dóna claustrofòbia …………..aquest lloc em fa venir / fa agafar claustrofòbia
dóna-li a la màquina ……………………………….fes anar / fes funcionar la màquina

3. La traducció de “dar un golpe” per “donar un cop” (incorrecta) en comptes de per “fer un cop” (correcta) ha portat a dir malament expressions genuïnes catalanes que fan servir “fer un cop”, les quals han agafat l’expressió incorrecta “donar un cop”. Per exemple:

2.1………………..expressió incorrecta: donar un cop d’ull a una cosa

……………….expressió correcta: fer un cop d’ull a una cosa

2.2………………..expressió incorrecta: donar un cop de mà

……………….. expressió correcta: fer un cop de mà

 

4.Observem que quan en castellà es diu “me da”, “te da”, … en català es tradueix per “tinc”, “tens”, … o bé, segons els casos, per “em fa”, “et fa”, o altres equivalents… i no pas per “em dóna”, “et dóna”, …. Veiem com sovint es fa aquesta confusió:

……CASTELLÀ…………………………………………..CATALÀ
me da la impresión………………………traducció incorrecta: em dóna la impressió
……………………………………………….traducció correcta: tinc la impressió/em fa la impressió
no me da tiempo de acabar………..traducció incorrecta: no em dóna temps d’acabar
…………………………………………………..traducció correcta: no tinc temps d’acabar
me da igual………………………………….traducció incorrecta em dóna igual
…………………………………………………….traducció correcta: tant em fa / tant m’és
no me da la gana………………………..traducció incorrecta: no em dóna la gana
…………………………………………………..traducció correcta: no em ve de gust / no en tinc ganes
me da mucha rabia……………………..traducció incorrecta: em dóna molta ràbia
……………………………………………………traducció correcta: em fa molta ràbia
me da mucho asco ……………………traducció incorrecta: em dóna molt fàstic
……………………………………………………traducció correcta: em fa molt de fàstic

5. Resumint: quan en castellà s’escrigui o es digui “DAR”, en català ho traduirem per:

a. “DONAR” si el significat és “LLIURAR”.

b. En cas que no signifiqui “LLIURAR” mirarem si es tradueix per “FER” o per un altre veb o expressió equivalent.

c. En cas que no es pugui traduir per “FER” , mirarem si es pot traduir per “FER + Infinitiu”.

 

Fonts:

Elcatalàcomcal.blogspot.com

www.enciclopèdia.cat

 

ABRIL

Continuem investigant el passat. Abans de la industrialització, molt abans de la creació de les colònies industrials a Catalunya… què va passar? Com era la societat?

Quin va ser l’esdeveniment que va marcar un canvi d’etapa històrica? Com anomenem l’etapa anterior a l’Edat Contemporània?

Tot això i molt més és el que estem descobrint a través dels descobriments a l’Edat Moderna!

Per tal que els i les alumnes sàpiguen què els demanem, però també en quin punt estan i com poden arribar a assolir els objectius marcats, compartim amb ells aquesta rúbrica i la proposarem com a eina d’autoavaluació al final de la present unitat.

RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇ

Què passava fa cent anys a Esparreguera? Ens endisem en la revolució industrial i els canvis socials conseqüents, a partir de l’estudi de la Colònia Sedó.

Aquí teniu la rúbrica d’aquesta unitat de treball. Els i les alumnes tenen aquesta rúbrica al seu abast per poder saber en tot moment en quina graella poden situar-se. D’aquesta manera els fem partícipes de la seva avaluació i, amb això, reguladors del seu aprenentatge:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRER

Comencem a treballar la història de la humanitat a partir de la nostra pròpia història de vida. Ja us heu emportat a casa uns fulls per a cada any de la nostra vida, per tal que enganxeu fotografies, feu dibuixos i escriviu aclariments sobre els moments més rellevants de cada any.

Hem introduït el concepte d’eix cronològic com a eina per a mesurar el temps i situar esdeveniments rellevants al temps passat. Volem fer-ne un de la vostra pròpia història, però necessiteu la recopilació d’informació prèvia per poder situar les dades.

Els nens i nenes de cinquè s’han convertit en “investigadors cronològics” cercant els seus avantpassats per poder crear el seu propi arbre genealògic.

Com veieu, estem molt enfeinats.

Aquí teniu els criteris d’avaluació d’aquesta unitat didàctica:

–  Entendre les unitats temporals any, lustre, dècada, segle i mil·lenni

–  Entendre i emprar correctament els termes abans de Crist i després de Crist.

– Conèixer els instruments de mesura del temps històric i aplicar-los sobre la història personal i familiar.

– Situar etapes i fets de la història personal en una estructura cronològica.

–  Adonar-se’n que la mesura del temps és un fet social i variable segons les cultures.

– Identificar les principals etapes històriques i situar-les correctament en l’eix cronològic.

–  Conèixer i entendre la importància de l’arxiu històric com a font d’informació.

 

 

GENER

Estem reflexionant sobre l’explotació laboral infantil i col·laborant amb l’ ONG Amnistia Internacional. Us animem a què feu un cop d’ull al següent enllaç. És molt interessant!

http://www.coneixelsteusdrets.cat/home_drets_3.html

DESEMBRE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Activitat: Teatre a l’espai de treball

 • Respondre al Post “Teatre”
 • Comentar al bloc d’un company/a (mínim 1).
 • Argumentar la teva resposta amb coherència.
 • Respectar les normes ortogràfiques treballades.
 • Rectificar les faltes corregides al teu comentari.
 • Adreçar-te als companys/es amb respecte i educació.
 • Emprar un llenguatge formal, adient al tipus de text que es demana.
 • Mostrar una comprensió general de l’argument de l’obra.
 • Conèixer els principals personatges i les seves característiques identificatives.

 

MAPES CONCEPTUALS

Aquest curs aprendrem a fer servir diferents eines que ens ajudaran a aprendre. Una d’elles són els mapes conceptuals.

Què són els mapes conceptuals?

Un mapa conceptual és una eina que tractad’identificar conceptes bàsics i generar proposicions que els connecten o enllacen.  (Font: http://www.xtec.es/~nsarsane/t_e/lleis_mm.html)

Avantatges de fer servir mapes conceptuals:

 • Ens ajuden a estructurar les idees.
 • Ens fan més fàcil comprendre i recordar el que aprenem.
 • També serveixen per resumir el que hem treballat.
 • Amb el treball amb mapes conceptuals aprenem a redactar millor, hem de jerarquitzar les proposicions de forma correcta.
 • Un mapa conceptual és molt explicatiu i entenedor.
 • Aprenem d’exemples d’altres alumnes, d’alguns que aporta la mestra, però sobretot amb i dels nostres companys i companyes.

Exemples de mapes conceptuals:

NOVEMBRE

Fixeu-vos bé en aquests vídeos perquè d’aquí a poc sereu vosaltres els que fareu els vostres muntatges amb “stop motion”. Ja sabeu què voldreu explicar?

[vimeo]http://vimeo.com/6877748[/vimeo]

 

[vimeo]http://vimeo.com/26877221[/vimeo]

 

 

HEM REBUT UN MAIL DE L’AGÈNCIA DE VIATGES QUE ENS DIU:

Estimats alumnes de cinquè de l’escola Les Roques blaves,

Us escrivim des de l’agència de viatges per tal de demanar-vos la vostra ajuda.

Volem començar una nova campana de viatges arreu de l’Estat Espanyol, ofertant esports d’aventura, com el ràfting y l’escalada, per a nens i nenes de la vostra edat.

És per això que necessitaríem que vosaltres ens donéssiu el vostre punt de vista sobre quin és el millor emplaçament per fer aquests esports, a cada comunitat autònoma, activitats alternatives que us vindrien de gust fer segons la tradició cultural de la província, així com alguna informació sobre gastronomia, per exemple un plat típic de la zona.

També us agrairíem que ens indiquéssiu quin és el preu que considereu just a pagar per persona, i si teniu alguna idea sobre ofertes per grups o estades més llargues, abonaments per tota la temporada, etc. també ens seran de gran ajuda.

Tot això ho necessitaríem en un tríptic i com a molt tard la tercera setmana de novembre, ja que volem llançar la campanya en iniciar-se la temporada d’esquí.

Com no podrem venir a escoltar les vostres propostes, hem pensat que potser podríeu gravar una exposició i fer-nos-la arribar, perquè així nosaltres puguem agafar tota la informació que necessitem.

Com ho veieu? Ens voldreu donar un cop de mà?

Esperem la vostra resposta.

Atentament,

L”Agència de viatges

 


CRITERIS D’AVALUACIÓ
 • Cerca informació relacionada amb el tema a treballar, tenint en compte la fiabilitat de les fonts seleccionades.
 • La informació que selecciona és rellevant i l’ajuda a desenvolupar les activitats.
 • Organitza la informació de manera coherent i funcional.
 • Té presents els objectius a assolir a l’hora de cercar i manegar la informació obtinguda.
 • Desenvolupa estratègies comunicatives per expresar el coneixement adquirit.
 • El llenguatge emprat es correspon amb el context i el contingut que es vol expresar.
 • El to de la veu i la postura corporal acompanyen i complementen el llenguatge oral.
 • Els recursos tecnològics escollits recolzen la seva exposició i enfatitzen el missatge que es vol transmetre.
 • Distingeix entre municipi, comarca, província i comunitat autònoma.
 • Entèn la relació geogràfica de les diferents comunitats com a conformació de l’Estat Espanyol.
 • Sap situar les comunitats treballades pels companys en el mapa polític de l’Estat Espanyol (Catalunya, Madrid i la comunitat treballada).
 • Identifica els principals rius i unitats de relleu de Catalunya i l’Estat Espanyol.
 • Reconeix els principals trets culturals de les comunitats treballades.
 • Comprenen la diversitat cultural de les comunitats, entenent-la com  a elements enriqudors i conformadors de l’Estat Espanyol.
 • Identifica, anomena i situa els diferents continents (Europa)
 • Identifica, anomena i situa els diferents oceans? (oceà Atlàntic)
 • Reconeix els diferents continents i oceans, independentment del punt de vista de la representació cartogràfica
 • Guarda i recupera documents de la xarxa.
 • Troba informació rellevant cercant a internet.
 • Sap fer servir les unitats de xarxa, l’ usb o el correu electrònic per transportar la informació.
 • Utilitza el processador de textos per elaborar un tríptic, emprant les eines de correcció i edició.
 • Col·labora i s’implicar en les tasques del treball en grup valorant les explicacions d’altres i pròpies amb respecte.
 • Ajuda i es deixa ajudar.
 • Comparteix el coneixement i enriquir-se amb el dels altres.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *