Guia didàctica

Títol: Una història de por

Nivell: 4t i 5è de Primària

Objectius: millorar l’expressió escrita

 
Competència 5 Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
Competència 6 Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
Competència 7 Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
Competència 12 Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments realitat i ficcions.