ESCOLA INCLUSIVA. Una escola per a tothom

La inclusió en l’educació implica:

· Valorar de la mateixa manera tot l’alumnat i tot el professorat. Tots tenim capacitats i limitacions.
· Augmentar la participació activa de l’alumnat en l’aquí i ara.
Participar en les cultures, el currículum i les institucions de la comunitat a la qual pertany el centre i, en conseqüència, reduir-ne l’exclusió.
· Reestructurar les cultures, les polítiques i les pràctiques del propi centre educatiu de manera que atenguin la diversitat de l’alumnat de la seva zona. ( Comprenen també que tots no poden arribar a tot )
· Disminuir les barreres a l’aprenentatge i a la participació de tots els estudiants, no només d’aquells que presenten disminucions o que tenen “necessitats educatives especials”.
· Aprendre dels esforços que fan els centres per superar les barreres a l’accés i a la participació d’alumnes concrets tot efectuant canvis que beneficiïn més àmpliament tot l’alumnat.
· Veure, la diferència entre els estudiants, com un recurs per donar suport a l’aprenentatge, més que no pas com un problema que s’ha de superar.
· Oferir als estudiants l’oportunitat de ser educats a la zona on viuen.
· Millorar els centres, tant pel que fa al professorat com a l’alumnat.
· Promoure relacions de suport mutu entre centres i institucions de la comunitat, entre el propi professorat (inter i extra) departamental.
· Reconèixer que la inclusió en l’educació és un aspecte més de la inclusió en la societat.

Deixa un comentari