Concerts i moviments

Barcelona:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ISWJd2tkkyU[/youtube]

Mataró:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6OfVI42V5Fs[/youtube]

——————————————————–

Moviments:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=F24J2lzbRYg[/youtube]