Proposta didàctica amb TIC

Es tracta d’organitzar una activitat on es treballi la competènciadigital per adquirir coneixements de la materia. En aquest cas, l’activitat que es preveu està destinada a la materia de Llengua i literatura i será per a la classe de 4rt de la ESO. És un grup heterogeni amb dues persones amb afectacions a l’aprenentatge, TDHA. El fet d’emprar les noves tecnologies, contrinuirà també a intergrar-los al grup i que estiguin fent petites activitats per tal de concentrar-se.

L’activitat será fer un taulell a Pinterest amb infografies  d’ortografia i redactar una noticia sobre aquesta novetat de l’existència del taulell, presentant la mateixa i gravant-la. Així, es precissaran mòvils, estris de manualitats (retoladors, cartolines, tissores…), llibre de text on trobaran l’ortografia i un projector.

El profesor obrirà un compte de Pinterest de Llengua i literatura on els alumnes d’aquesta classe puguin entrar i editar. Es donarà un dossier i s’explicarà el funcionament d’aquesta xarxa.

En primer lloc, dividirem la classe de 18 alumnes en grups de 3. Quedaran 6 grups. Cadascun dels grups crearà en una cartolina DIN- A3 una composició dibuixada i amb dibuixos que també poden ser retallats de revistes d’una regla ortogràfica diferent.

Una vegada estiguin les 6 cartolines creades, cadascun dels grups fotografiarà la seva i la pujarà al taulell de Pinterest corresponent.

A continuació, cada grup redactarà una noticia sobre l’existència de taulells de Llengua i literatura al Pinterest, a més d’una presentación a mode d’informatiu. La redacció que tingui més nota será la que, finalment, serà llegida a la gravació. Entre tots els alumnes votaran a una persona de  tota la classe per a presentar i altra per a llegir la noticia.

Per últim, es gravarà la presentació i la noticia i es penjarà a la web del centre. Es miraran que els alumnes tinguin els permisos corresponents.

Així es resumiria l’activitat plantejada, que s’hauria d’explicar extensament als alumnes, juntament amb les regles d’ortografia i el funcionament de les eines a emprar.