P3

La música a Infantil és del tot vivencial, passa per la descoberta, l‘experimentació i la creació. Els nens descobreixen que amb la música a més de gaudir poden expressar moltes coses. Amb la músia desvetllen la seva sensibilitat i el gust per diferents tipus de manifestacions artístiques, ja siguin cantades o dansades. Amb la música el nen desenvolupa uns hàbits d’escolta i atenció, així com de respecte per la pròpia actuació individual i la de la resta del grup.

Gràcies a la música és possible crear un clima positiu de participació i col.laboració tant individualment com col.lectivament. En aquesta etapa el nen sent atracció vers la música: els agrada escoltar i sobretot interpretar.

Com a objectius generals a música ens proposem:

-Escoltar amb interès fragments curts d’obres musicals (audició).

-Aprendre cançons.

-Cantar bé i sense cridar.

-Reproduir una melodia.

-Seguir la pulsació d’una cançó.

-Cantar el coral.

-Escoltar als altres.

-Fer petits concerts amb els instruments d’aula.

-Interpretar petites danses i respondre amb moviemnt a la regularitat de diferents estímuls sonors.

-Descobrir, experimentar, reconèixer, diferenciar i reproduir les qualitats del so (eduació de l’oïda)

-Mantenir l’atenció en un espectacle musical ja sigui dintre de l’escola com a fora.

-Vivenciar, assimilar i reconèixer alguns signes bàsics del llenguatge musical (so-silenci / fort-fluix / agut-greu).

Hola nens i nenes de la classe de P3. Benvinguts al vostre espai del bloc de música.