L’EQUIP:

  • Alt nivell col·lectiu i individual.
  • Implicats en la MISSIÓ.
  • Autonomia “en la decisió”.
  • Optimisme sobre resultats.
  • Èxits compartits.

300

Penseu què aquests cins punts són necessaris per a treballar en equip? En posarieu més?

Quin sentit té la foto del rei Leònides i els seus 300 espartans?

EL TREBALL PER PROJECTES

Un article de l’any 1992 de la revista Aula explicava que els projectes de treball són una resposta a la necessitat d’organitzar els continguts des de la prespectiva de la globalització; avui, setze anys després, ho podriem aplicar molt semblant però sempre parlant de les competències. Estic llegint aquest article (rescatat del fons d’un vell armari-arxivador) i veig que poques coses han canviat en la seva eleboració.

  •  Fase d’elecció i organització: motivació, actitud favorable, implicació, argumentació.
  • Fase de relació amb la informació:cerca, anàlisi, contrast, relació, interpretació,… per a transformar la informació en coneixement.
  • Fase de síntesi i avaluació: elaboració d’un dossier individual del treball realitzat. Avaluació del procés. Valoració del treball i presa de decisions de posibles nous punts per al proper projecte.

En definitiva, es tracta de crear situacions de treball en que els alumnes puguin, a partir d’un plantejament inicial (relacionat amb els seus coneixements previs), buscar informació, seleccionar-la, comprendre-la, relacionar-la mitjançant diferents situacions, per a convertir-la amb posterioriatat en coneixement.

Creieu que els projectes que fem avui als nostres centres es diferencien gaire dels de fa setze anys?