Elements generals de programació de matemàtiques. IES Enric Borràs

Document acordat pel departament per a les programacions de primer i tercer d’ESO

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Introducció
S’ha intentat en el text següent traduir el treball de les quatre competències, que s’han valorat com les fonamentals per a aprendre, en actuacions quotidianes a l’aula. S’han explicitat, en cadascuna de les actuacions, els objectius de les mateixes i les competències que desenvolupen.
Competències i actuacions
Les competències bàsiques que ens proposem treballar són:
• Expressió oral i escrita
• Comprensió oral i escrita
• Aprendre a aprendre
• Autonomia en l’aprenentatge.
Es treballaran mitjançant tres actuacions que seran un dels eixos de la metodologia utilitzada i de l’avaluació.
Programació 3º
I. Actuació: Plantejar a l’alumne o fer que es plantegi les preguntes:
Per què s’ha fet…? o per què ho he fet…?
Els objectius d’aquesta actuació són:
a) Que l’alumnat justifiqui què ha fet o està fent; fet que implica fer- lo conscient de què està treballant i quins coneixements està aplicant. També es farà conscient de si hi ha una manera o vàries de realitzar el treball i del perquè ha escollit una i no altra.(Aprendre a aprendre)
b) Que l’alumnat expressi oralment o per escrit les seves explicacions, impulsant-lo i ajudant-lo a estructurar textos donant raons (perquè…, ja que…) parlats o escrits. (Expressió oral i escrita).
Programació 1º
I. Actuació: Plantejar a l’alumnat o fer que es plantegi les preguntes:
Què he fet? i/o com ho he fet?

Els objectius d’aquesta actuació són:
a) Que l’alumnat descrigui què ha fet i com ho ha fet; fet que implica fer-lo conscient de què està treballant i quins coneixements està aplicant. També es farà conscient de si està aplicant el coneixement correcte i de la manera correcta (Aprendre a aprendre)
b) Que l’alumnat expressi oralment o per escrit les seves descripcions, impulsant-lo i ajudant-lo a estructurar textos descriptius, siguin parlats o escrits (Expressió oral o escrita)
Programació 1er i 3er
II. Actuació: Fer que l’alumnat faci una representació pròpia dels diferents textos llegits.
• Amb les seves pròpies paraules
• Mitjançant dibuixos, esquemes o gràfiques
Els objectius d’aquesta actuació són:
a) Per a conèixer el grau de comprensió real del text i treballar la seva comprensió mitjançant preguntes, relectures, posades en comú del que diu el text, etc. (Comprensió oral i escrita)
b) Per a treballar l’organització d’informació que pressuposa el dibuix, gràfica o esquema. Per a conèixer el grau de comprensió de les relacions entre els conceptes, dades, etc. Per a determinar si té clar quins conceptes o dades són els principals i quins els secundaris (Comprensió oral i escrita i Aprendre a aprendre)
Programació 3º
III. Actuació: Plantejar a l’alumnat i fer que es plantegi les següents preguntes:
I. És correcte el que s’ha fet?
II. Per què s’ha comès l’error?
III. Què es pot fer per a corregir-lo?
Els objectius d’aquesta actuació són:
a) Que l’alumnat introdueixi en la seva rutina de treball la revisió del què ha fet i adquireixi estratègies per a corregir-lo. (Autonomia d’aprenentatge)´b) Que l’alumnat es faci conscient dels errors, determini les seves causes i elabori alternatives per a corregir-lo. (Aprendre a aprendre)
c) Que l’alumnat en la coavaluació, treballi la reflexió i la col•laboració entre iguals. (Autonomia en l’aprenentatge)
Programació 1º
Actuació: Plantejar a l’alumnat i fer que es plantegi les següents preguntes:
I. Està bé el què he fet?
II. Com puc corregir-ho?
Els objectius d’aquesta actuació són:
a) Que l’alumnat introdueixi a la seva rutina de treball la revisió del què ha fet. Desenvolupar en l’alumnat rutines i estratègies de correcció d’errors. (Aprendre a aprendre)
b) Que l’alumnat, a les activitats de coavaluació, treballi la reflexió i la col•laboració entre iguals (Autonomia d’aprenentatge)

METODOLOGIA

Introducció.
El text següent intenta explicitar punts bàsics de la metodologia que s’aplicarà:
• Elements de motivació,
• Agrupació de l’alumnat,
• Estructura de les unitats didàctiques
• Elements per a dissenyar les unitats didàctiques
Elements de motivació.
• En totes les unitats didàctiques s’ intenta introduir experiències quotidianes pròximes a la realitat de l’alumnat.
• En totes les unitats didàctiques es preveu realitzar activitats participatives.
• En totes les unitats didàctiques es té present la necessitat de reforçar la confiança i autoestima de l’alumnat, donant reforços positius i valorant els èxits per petits que siguin.
• En totes les unitats didàctiques es procura conèixer el punt de partida i establir una relació entre els coneixements previs de l’alumnat i els nous coneixements .
• En totes les unitats didàctiques es procura fer un seguiment continu del procés d’aprenentatge de l’alumnat i introduir elements de reajustament per a reconduir el procés amb la finalitat de resoldre els problemes que es presentin abans que es converteixin en irreversibles.
• S’ha intentat utilitzar en totes les unitats un llenguatge clar i explícit.
Agrupació de l’alumnat.
S’utilitzen diferents tipus d’agrupació de l’alumnat, depenent del tipus d’activitat que es faci, buscant la millor manera per a que l’alumnat aconsegueixi els objectius proposats.
• Grup classe: S’utilitza per a les explicacions generals i la presentació d’unitats didàctiques.
• Grup reduït: S’utilitza per a activitats que necessitin de la comunicació i cooperació entre l’alumnat. S’ha de procurar que els grups no siguin sempre iguals i dedicar temps a la seva confecció.
• Treball individual: S’ha previst reservar sempre un temps de treball personal a l’aula, necessari per a fixar hàbits d’estudi i de treball, que permet, a més, una atenció individualitzada.
Estructura de les unitats didàctiques.
Totes les unitats didàctiques estan estructurades en tres fases:
Activitats inicials
Es plantegen com a activitats de motivació i d’avaluació inicial. Pretenen:
• Despertar l’interès de l’alumnat i fer que es plantegi els primers dubtes i interrogants.
• Fer que aflorin els coneixements previs per a ajustar les actuacions a les necessitats i mancances detectades.
• Fer que l’alumnat autoavalui els seus coneixements previs i sigui conscient de les seves mancances.
• Procurar que l’alumnat s’apropiï dels objectius didàctics de la unitat i vegi el sentit de les activitats que farà.
Activitats de desenvolupament
Pretenen:
• Afavorir l’aprenentatge dels continguts programats.
Activitats de síntesi, recapitulació i autoavaluació
Pretenen:
• Garantir que els diferents aprenentatges dispersos al llarg de la unitat quedin ben estructurats i relacionats. Solen ser resums, esquemes, mapes conceptuals, etc.• Fer que l’alumnat s’ autoavalui i reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge, fent-li explicar què ha après, quines mancances té i què ha de fer per a superar-les.
Elements per a dissenyar les unitats didàctiques
• En totes les unitats didàctiques les activitats d’ensenyament – aprenentatge són variades i de diferent grau de dificultat.
• L’explicació magistral està intercalada i dosificada convenientment enmig de les diferents activitats.
• En totes les unitats didàctiques hi ha activitats on l’alumnat ha de:
o Resoldre problemes
o Utilitzar estratègies per a detectar, analitzar i corregir errors
o Fer textos orals i/o escrits que explicitin què ha fet, com ho ha fet i per què ho ha fet
o Expressar la pròpia interpretació d’un text amb les seves paraules o mitjançant dibuixos, esquemes o gràfiques.

Leave a Reply