l’anunci- publicitat

L’ANUNCI / LA PUBLICITAT

¿Què és un anunci?

Un anunci és un camp d’estímuls, amb un principi actiu destinat a induir conductes.

El principi actiu és l’element del conjunt d’ estímuls que “actuen” en el sentit que vol l’anunciant: produir els efectes desitjats.

Perquè el principi actiu impulsi la conducta del consumidor potencial, ha de complir els següents requisits:

Ha de ficar-se en la ment del consumidor al qual va dirigit:
S’ha de percebre fàcilment i ha de ser fàcil d’entendre.
Ha d’interessar: Enganxar un desig, una necessitat, una apetència.
d)Ha de perdurar en la ment. Si s’entén i interessa, el principi actiu es fa operatiu: queda en la ment del consumidor conscientment o inconscientment.

EL SECRET: OCUPAR UN LLOC EN LA MENT

-Un anunci amb dificultats de comprensió perd tota l’eficàcia del seu principi operatiu.

No arriba a ocupar el seu lloc en la ment.
No suscita l’interès del consumidor
– Un anunci que funciona és el que fa tenir present la marca quan el consumidornecessita un determinat producte.

– Un anunci funciona quan apareix en la ment del consumidor una necessitat o un desig, i s’activa simultàniament el principi operatiu retingut.

– Perquè això es pugui dur a terme, el nucli operatiu de la comunicació ha d’haver ocupat un lloc en la ment del subjecte a través de la comprensió i l’interès… Tot i així, no és imprescindible que aparegui un record conscient de la comunicació publicitària com a tal.

– Per pura economia psíquica, els missatges que amb més facilitat accedeixin i perduren en el receptor són els que requereixen menys esforç de percepció i comprensió per part del consumidor.

Anàlisis d’anuncis

Esquema de com s’ha d’analitzar un anunci

-L’OBJECTE: És el producte que s’anuncia
-EL SUPORT: Són les persones que s’utilitzen en l’anunci, per transmetre’ns un significat.
-LES VARIANTS: On es troben situats els personatges, com són, les seves característiques i l’argument del anunci. Desprès s’explica amb detall quins son els personatges protagonistes.
-SIGNIFICAT GLOBAL: Quin és el significat que ens aporta l’anunci.

Mitjans utilitzats per la publicitat

Els missatges publicitaris apareixien en diversos mitjans. De major a menor importància, els mitjans que utilitza la publicitat son els diari, la televisió, la venda per correu, les publicacions d’informació general, les revistes econòmiques, les tanques publicitàries i les revistes destinades a diversos sectors professionals. A més, una part important de la publicitat es transmet utilitzant mitjans no destinats a ella d’una forma específica, com pot ser un aparador, el foli d’una botiga, calendaris, missatges desplegats amb avions i fins i tot homes – anunci.

Avui dia s’utilitzen amb més freqüència mitjans que en principi no es pensava que poguessin servir per anunciar productes. Actualment es mostren missatges publicitaris en els camions i furgonetes de repartiment, o anuncis en els autobusos i taxis. Algunes caixes porten anuncis de productes diferents als que contenen. Les bosses de les botigues també son un mitjà freqüent per anunciar productes oel mateix establiment.

Tipus d’anuncis

La publicitat, mitjançant els ANUNCIS,aconsegueix influir en els nostres gustos i dirigir-nos cap a la compra. Amés, en última instancia, els consumidors seran qui pagaran la publicitat en comprar els productes.

Hi ha quatre tipus de anuncis:

– Presentació: expliquen les característiques del producte.
– Qualificació: expliquen els beneficis que ofereixen el producte.
– Comparatius: comparen el producte amb el de la competència
– Presencia de la marca o eslògan.

En els ANUNCISs’ha de distingir entre la idea i el tractament formal. En tot cas han de transmetre el missatge clarament, a simple vista. No han d’amagar les seves intencions en el text perquè molta gent no el llegeix. Els receptors dels anuncis experimenten, de manera inconscient, diverses sensacions:

– Primer capten la informació i s’assabenten de l’existència del producte i de les seves característiques.
– Després fan una segona lectura inconscient que pot provenir de la composició de las imatges, dels valors que transmetin i de l’ impacte que ens produeixen.

L’anunci eficaç

PUBLICITAT: FASES DEL ANUNCI EFICAÇ

– Atenció: atreure l’atenció del potencial consumidor

– Interès: captar el seu interès pel producte

– Desig: provocar el desig i la necessitat del consumidor

– Acció: fer que el comprin

AIDA

Els anuncis eficaços operen segons las 4 fases que sintetitzen l’acrònim AIDA:

La publicitat és un reflex de la nostra societat consumista, materialista i hedonista. Crea necessitats per desprès vendre productes que suposin la solució al problema. El centre de tot anunci és una promesa de felicitat èxit, bellesa, joventut, llibertat, poder, seguretat… Així generalment transmeten valors com:

Felicitat, desig d’imitació, identificació amb els personatges que surten en els anuncis i que desperten la nostra admiració. Volem assemblar-nosa ells, ser tan atractius o importants com ells i ens podem arribar a creure que consumint el seu producte ho aconseguirem. També el fet que un personatge prestigiós faci un elogi d’un producte ens dóna certa confiança sobre la seva qualitat.
– Competitivitat. Instint de superació. Anuncis que provoquen la necessitat de ressaltar, de ser més que els altres. Prestigi, poder, futur.
– Èxit (social i sexual). Força. Instint d’agressivitat. Ens volen convèncer de la necessitat de ser agressius i dominants per triomfar en les nostres relacions personals. I suggereixen que amb el seu producte ho serem.
– Joventut. Dinamisme i activitat amb què s’identifiquen sobretot els joves. Llibertat, risc, humor. L’anunci ho aconsegueix projectant imatges amb molt ritme.
– Erotisme. Bellesa. La figura femenina és presentada com un objecte de desig més per ser consumit.Es fa servir el seu atractiu per vendre qualsevol cosa. Actua com a reclam d’atracció sexual o com a mare i senyora de casa sacrificada.
– Modernitat. Comoditat. Luxe. Elegància. Es dóna la imatge d’un cert estil de vida. Afany de possessió.
– Higiene per sobre de tot. Provoquen una necessitat obsessiva per la neteja.
– Consumisme. Sentiments units al consum. Alguns anuncis postulen que per obtenir l‘afecte de algú s’ha de consumir un cert producte. Es juga amb els sentiments de les persones.
En canvi els anuncis no promocionen: esforç sacrifici, estalviar, autoritat, castedat, solidaritat, humilitat, acceptació del fracàs i del dolor…

Els valors de la publicitat

ANÀLISI OBJETIVA DELS MISSATGES PUBLICITARIS

L’ANÀLISI OBJECTIVA proporcionarà una descripció detallada de l’audiovisual. Actuarà sobre aspectes denotatius. Es tracta de respondre a la pregunta: ¿Què veiem?

– Identificació del medi on apareix: tipus, nombre, data, destinataris, preu, situació i extensió/duració.
– Descripció del producte: característiques, destinataris, preu.
– Acció: model comunicatiu (discurs, relat/gènere…), estructura narrativa (seqüències i escenes), tractament (científic, humorístic, romàntic…).
– Descripció objectiva de les imatges: objectes, personatges (i els seus gestos) , escenaris…
– Característiques de les imatges: conicitat, complexitat, originalitat, grau de polisèmia.
– Aspectes sintàctics: enquadra, centres d’interès, tipus de plans, angulació, profunditat de camp, ritme, moviments, temps…
– Elements simples de les imatges: punts, línies, formes, llums, colors.
– Text (escrit i verbal): contingut tipus de lletra, situació del text, temps i personatges verbals, registre lingüístic (poètic, tècnic, acadèmic, popular…)….
– Música i efectes.

Cada element formal te una funció: narrativa, semàntica, estètica.

ANÀLISI SUBJECTIU DELS MISSATGES PUBLICITARIS

L’ANÀLISI SUBJECTIU de l’audiovisual presentarà la nostra interpretació del material i dependrà de factors externs a la pròpia imatge (condició social, edat, conflictes interns… que tingui el individu). Actuarà sobre aspectes connotatius. Es poden fer servir camps semàntics. Tractarà de respondre a la pregunta: ¿Què ens suggereix la imatge?

Impacte:¿agrada?, ¿què és el que agrada més (la idea o el tractament formal)?, ¿quins aspectes són els més impactants?.
– Presentació del producte: ¿quines qualitats es destaquen?, ¿quines es suprimeixen?, grau de veracitat…
– Estratègia comunicativa i persuasiva: ¿pretén convèncer raonablement o seduir?, ¿l’ espectador hi participa per identificació o per projecció?
– Funció que realitza el text (escrit i verbal): expressió bàsica del missatge (imatge = il·lustració), reforç del missatge que presenta la imatge, contradicció, comparació…
– Significat que es deriva dels elements morfosintàctics: plans, angulació, color, llum…
– Funció de la música i els efectes.
– Recursos expressius utilitzats: hipèrboles, metàfores, símbols…
– Públic al qual es dirigeix: sexe, nivell social, nivell cultural, edat, ideologia…
– Valors que transmeten: èxit, bellesa….

Anàlisi crítica

PREMSA, RADIO, TV, INTERNET…

Per analitzar els mecanismes que utilitzen els missatges AV i com influeixen en els destinataris

ANÁLISI OBJECTIVA (què veiem)

Nom del producte / marca:

Eslògan /logotip:

Descripció del producte i dels seus destinataris:

TIPUS DE CAMPANYA: campanya prèvia d’expectació – llançament del producte – campanya de manteniment

TRACTAMENT DEL PRODUCTE: presentació de les seves característiques – la dels seus efectes – qualificació dels seus avantatges davant dels altres.

Descripció dels elements morfològics: Escenari (entorn físic i sociocultural…), sons, objectes, personatges (personalitat, edat, gènere, etc.)

Estructura narrativa (si en té):

¿Discurs o relat?, ¿quina història explica? ( presentació, desenvolupament, solució) , ¿que hi passa?, ¿a qui?, ¿en quin context?

Aspectes sintàctics – expressius:

Plans i angles de la càmera, enquadres, profunditat de camp, ritme, moviments de càmera, llum, color, efectes sobre les imatges…

Tractament lingüístic:

Científic – tècnic, humorístic, poètic – romàntic, popular, surrealista…

Text escrit:

Escrit i verbal: missatges en què hi hagi persones i temps verbals, tipus de lletra, característiques de la veu…

Música i efectes sonors:

ANÁLISIS SUBJECTIU (què ens suggereix)

Impacte de l’anunci:

¿Ens agrada? ¿Què és el que més ens agrada (o disgusta), la idea o la manera d’expressar-la?, ¿resulta creatiu?, ¿quins són els aspectes més impactants? ¿Es recorda l’eslògan?

Presentació del producte:

Qualitats que es destaquen iaspectes que es suprimeixen; grau de veracitat. ¿Quins avantatges reals ofereix aquest producte davant d’altres.

Públic al qual es dirigeix l’anunci:

Gènere, nivell soci – cultural, edat, ideologia…

Valors i estereotips que s’utilitzen com a reclam o es manifesten:

Bellesa, èxit social… ¿Quina visió en tenim? ¿S’estableixen relacions causa – efecte amb el producte?

Significat que es deriva dels elements morfosintàctics i expressius:

Plans i angles de la càmera, enquadrament, profunditat de camp, ritme, moviments de càmera, llum, color, efectes sobre les imatges…

Aportacions de l’estructura narrativa: (si en té)

Personalitat i gests significatius. Relació de personatges i context amb els destinataris del producte. ¿Quines emocions provoquen els personatges? ¿Què aporta el producte a la solució del conflicte? ¿Com transforma els personatges i el context?

Funció que realitza el text escrit/ verbal:

Expressió bàsica del missatge, reforç del missatge icònic, contrast…

Funció que realitzen la música i els efectes especials:

Evocar, destacar, acompanyar…

Recursos estètics i semàntics utilitzats:

Metàfores, hipèrboles… ¿quina funció realitzen?

Estratègia comunicativa – persuasiva. ¿Com aconsegueix AIDA?:

¿Com capta l’atenció (personatges coneguts, repetició, sorpresa…)? Pretén convèncer raonadament o seduir? ¿L’espectador hi participa per identificació o per projecció?

ANALISI DE AXE

Tot seguit en aquest treball hi trobem l’anàlisi d’un anunci publicitari emès per televisió recentment ( Any 2008-2009) per l’agència publicitària VegaolmosPonce de Buenos Aires, Argentina.
El tipus d’anunci és de llançament del producte nou amb un toc de xocolata, i com diuen diverses opinions sobre el producte, “és de xocolata perquè les noies es moren per la xocolata i molts nois sortiran corrents a comprar el producte”. Amb l’spot es vol donar a conèixer tot mostrant els avantatges que s’aconsegueixen utilitzant-lo respecte l’admiració que tindran les noies, és a dir el missatge que dóna és que totes les noies es fixaran amb tu, i voldran “tastar-te” si et poses el desodorant.
L’anunci és d’un desodorant masculí, l’Axe, molt conegut i popular per les seves crítiques per diversos sectors de la societat en defensa dels drets socials, i més concretament per el to sexista de tots els anuncis que han fet; fins i tot un d’ells va ser prohibit, ja que donava a entendre molt obertament aquest caràcter masclista respecte el sexe.

2. Descripció i anàlisi de l’anunci
2.1 Descripció detallada per escenes:
L’anunci està compost per onze escenes diferents, en espais i persones diverses.
En la primera escena ens trobem un noi “normal, de carn i ossos,” mig vestit i mirant-se al mirall, agafa el desodorant i se’l posa pel cos. Tot seguit es veu un primer pla del desodorant com el guarda i quan torna a enfocar el noi s’ha convertit en un home de xocolata.
En la segona escena el noi va caminant pel carrer i una noia que està asseguda llegint, olora tot tancant els ulls amb una cara de plaer i felicitat seguint la olor fins que veu el noi que continua caminant.
La tercera escena el noi continua caminant i de sobte s’arrenca el nas i passant pel costat de dues noies, els hi posa un tros de xocolata a cadascuna dins del gelat que s’estan menjant.
La quarta escena transcorre en un parc, i el noi surt estirat a la gespa i la noia mig asseguda amb una maduixa a la mà, suca a la panxa de xocolata del noi i després se la menja.
La cinquena escena és en una sala de cinema, en primer pla es veu el noi abraçat a dues noies, una a cada costat, mentre elles l’hi van fent petons per la cara tot menjant-se la xocolata. En segon pla surt diversa gent, tota jove, mirant la pel·lícula.
La sisena escena és en una habitació d’hospital on es veu una noia estirada en un llit i ell l’hi porta un regal subjectat amb les dues mans. Quan obre la caixa el noi, es veu la seva pròpia mà dins la caixa envoltada d’un paper daurat. Tot seguit tornen a enfocar la noia, que s’està rient molt contenta de la broma de l’amic.
La setena escena és en una sala d’estar d’una casa qualsevol, i es veuen tres noies assegudes al sofà amb una tassa cadascuna i el noi davant amb una cassola que va servint xocolata desfeta a les tres tasses a la vegada, per tant, part de la xocolata va a parar a terra, tot i que ningú sembla molestar-se en recollir-ho.
La vuitena escena transcorre en una sala de ball o discoteca, i es veu en un pla picat el noi al centre d’una rotllana de noies ballant i una d’elles s’acosta a ballar amb ell.
La novena escena és en un autobús i el noi està de peu agafat a la barra i una noia jove asseguda al seu costat, l’hi mossega el cul i ell el mira somrient.
La desena escena és una sala de màquines d’un gimnàs que té un finestral de vidre molt gran que dóna al carrer. Totes les noies van fen exercici quan de sobte passa pel carrer el noi i totes surten corrent i “s’enganxen” al vidre a mirar-lo. Quan el noi s’adona que l’estan mirant s’atura amb uns moviments una mica sensuals i les saluda, però al mateix moment passa un cotxe descapotable amb una noia conduint i una altre asseguda al respatller del seient i li arrenca el braç, i ell tot somrient com en tot l’anunci es mira el braç trencat i seguidament saluda amb l’altre braç.
Amb aquest final acaba l’anunci amb unes lletres que posen “Tan irresistible como el chocolate. Nuevo Axe Dark Temptation”, i dos pots de l’Axe de fons al costat del noi de xocolata.

2.2 Anàlisi de diversos aspectes:
L’anunci té una duració de 58 segons, i com he descrit anteriorment amb onze escenes de poca duració.
L’anunci, principalment, va adreçat a un públic masculí jove d’entre uns vint i trenta anys, pel que es pot deduir veient l’edat de tots els personatges que hi surten; és a dir discrimina el tipus de públic que va adreçat ja que exclou persones adultes, infants, noies i dones.
Dels personatges que trobem el model estètic que ens presenten són tot noies joves amb l’estereotip de “noia guapa”, és a dir primes, ben vestides amb roba d’estiu, fent moviments, gest i expressions sensuals quan passa el noi pel costat, noies que es cuiden el cos fent exercici…
El personatge principal, el noi que es transforma en xocolata, ens dóna a conèixer el gran avantatge que té utilitzar el producte, ja que aconsegueix l’admiració de totes les noies amb les quals es creua caminant pel carrer.

En tot l’anunci el llenguatge no verbal té un gran valor ja que transmet la satisfacció i plaer de les dues parts, el noi de xocolata i les noies. Els moviments, el gest i les expressions facials formen part de tot l’anunci com a mitjà de transmissió, ja que cap personatge parla directament explicant-nos els avantatges o desavantatges del producte. Aquest llenguatge és molt important en la nostra societat perquè com diu la dita, val més una imatge que mil paraules; i en aquest anunci es pot veure clarament, perquè juguen amb els sentiments i emocions dels espectadors per vendre el producte.
L’entorn en el que es realitza tot l’anunci són espais comuns i quotidians per tothom. La primera imatge és d’un lavabo sense cap aspecte a destacar, és un lavabo simple de classe mitjana, seguidament ja es veu diverses imatges d’un paisatge urbà, com per exemple: un carrer, un parc, un autobús, un cinema, una habitació d’hospital, una sala d’estar d’una casa i una sala de ball o discoteca. Tots aquests espais han sigut escollits amb la intenció de reproduir el dia d’una persona jove i els llocs i coses per que fa habitualment amb parella.
La música també és un factor important durant tot l’anunci ja que comença quan s’inicia l’anunci, és a dir quan el noi ja s’ha escampat el desodorant pel cos i es converteix en xocolata i acaba quan finalitza. La música és extreta d’Allen Toussaint, un llegendari pianista Americà, un dels mestres del rhythm & blues, gènere musical d’origen Americà. El disc original va ser editat l’any 1971 i reeditat el 2007

ANUNCIS d’ARA

QUE ENS SUGEREIX LA IMAGE? Mireu els apunts i comenteu desde un anàlisi objectiu (proporcionarà una descripcio detallada. Es tracta de respondre a la pregunta: Que veiem?. I desde un analisi subjectiu de com interpretem el material i dependrà de factors aliens a a propia imatge (condició social, edat,…) Tractarà de respondre a la pregunta: Que sugereix la image?

LES MARQUES BLANQUES

SPOT DE la MARCA DANONE SOBRE LA SEVA MARCA (aquest diu; no fabrica per a altres marques!!). Danone preten diferenciar elseu producte dels altres. Crees que ho aconsegueix?

EN AQUEST ALTRE ANUNCI, TAMBÉ INTENTA QUE CONSUMIN “MARCA”

LA PUBLICITAT

el documental La publicidad al descubierto, que desvetlla tots els secrets que amaga aquest sector, definit com “l’art d’ensenyar a la gent a necessitar coses”. Entre altres aspectes, fa un repàs a la història publicitària, estableix relacions entre la publicitat antiga i la contemporània, i tracta la tipologia i els suport publicitaris, “l’encantadora” narrativa publicitària, els trucs fonamentals perquè els productes esdevinguin necessaris i el vincle de la publicitat amb el desenvolupament de la tecnologia.

LA PUBLICITAT EN TEMPS DE CRISI

LA UTILITZACIÓ DE LA PUBLICITAT