El Pla d’organització definitiul de centres educatius pretén establir les bases per tal que el curs 2020-21 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació.
Aquest pla d’organització ha estat aprovat pel consell escolar del centre.