FUNCIONAMENT DEL CICLE

HÀBITS

Els pares i mestres tenim una missió comuna i és ENSENYAR I EDUCAR.
Per a aconseguir-ho cal fomentar bons hàbits de respecte, treball, organització i atenció. Això permetrà facilitar l’aprenentatge i aconseguir garantia d’èxit a l’ESO i formar-los com a persones.

Entrades i sortides.
Seure, treure el material i estar atents.
A l’hora de sortir recollir en silenci.
Durant la classe.
Escoltar i treballar.
Aprendre a preguntar coses relacionades amb el tema.
Demanar torn de paraula.
Treballar sols i en silenci.
En els treballs de grup, respectar les opinions i col·laborar.
Agenda.
Apuntar correctament els deures i planificar la
feina.
Treball organitzat.
Aprendre a posar títol, subtítol,…
Aprendre a presentar els treballs ben organitzats.
Fer bona cal.ligrafia.
Deures.
Lliurar els deures puntualment.
Agafar l’hàbit del treball i estudi diari.
Material.
Portar tot el material necessari de cada matèria.
Respectar el material comú.
Comportament.
Respectar les normes, els companys, mestres…
Utilitzar un vocabulari adequat.

MATERIAL

Cal que portin:
• Llibretes grans d’espiral per les diferents matèries.
• Escaire, cartabó, semicercle i regle.
• Compàs.
• Cola i tisores.
• Estoig amb llapis, bolígraf blau, bolígraf vermell, colors o retoladors.
• Fundes
• Un pilot negre i un de vermell
• 1 llibreta mida quartilla.
• Carpeta classificadora.