FUNCIONAMENT DEL CICLE

Els dos cursos de CI, primer i segon,  intentem treballar conjuntament dins de cada grup estable, fent treball cooperatiu per equips o grups sempre que es pugui.

Pensem que d’aquesta manera els nens aprenen a relacionar-se amb altres companys  i a compartir experiències vitals.

Objectius principals

A CI tant important és l’aprenentatge de la lectoescriptura com l’adquisició de bons hàbits ja que aquests facilitaran tot el procés educatiu. Donem molta importància a l’expressió oral perquè abans d’escriure els nens han de saber expressar les seves idees de manera ordenada i pronunciar correctament tots els sons. Potenciem la lectura tant pel que fa a la comprensió  com a l’adquisició d’una bona velocitat lectora. Pretenem que gaudeixin de la lectura i per això procurem que la que porten a casa sigui senzilla, divertida i variada. En aquest sentit, per ajudar-los a adquirir l’hàbit de llegir, demanem la vostra col.laboració compartint aquesta estona amb els vostres fills. L’endemà, a classe, la tornem a treballar i practiquem la grafia.

En l’àrea de Matemàtiques tenim com a objectiu principal que els alumnes  aprenguin a pensar i adquireixin estratègies  per resoldre situacions properes a partir dels continguts que es treballen ( numeració, lògica, càlcul, geometria, mesura…).

Recursos i material de Cicle

Llibres de text : Els alumnes de CI tenen  llibre de Llengua Catalana. Encara que no es puguin aprofitar d’un curs per l’altre pel fet de que els nens hi han d’escriure, considerem que són necessaris perquè les imatges són motivadores i faciliten l’aprenentatge. També tenim un llibre de lectura socialitzat i un llibre d’Anglès. A matemàtiques treballem de manera manipulativa i amb recursos TIC a través del projecte INNOVAMAT, del qual també recollim els aprenentatges en uns llibrets. A banda de tot això, també treballem a la llibreta de pauta i fem fitxes complementàries, jocs educatius i altres recursos TIC.

Carpetes : Els alumnes disposen de dues carpetes, una de senzilla per posar la lectura de casa i les informacions o circulars per als pares, i l’altra, d’anelles, per anar guardant les fitxes que anem treballant a l’aula.

Aquest curs es continua amb el SEP. De dilluns a dijous de 12.30h a 12,55h alguns nens/es es quedaran aquesta estona per realitzar treballs de reforç i també d’ampliació dels aprenentatges. Aquestes activitats complementàries poden ser tant de lectura, com d’expressió escrita, de lògica i càlcul, etc.

Organització

Aquest curs seguim donant vital importància al treball d’higiene i cura, a causa de la Covid. Només entrar a classe ja ens freguem les mans amb el gel hidroalcohòlic. Al llarg del dia repetim aquest procés diverses vegades. També  portem les mascaretes ben posades i portem una bossa/capsa per guardar-la quan dinem o un fil  perquè pengi i no la perdem. Caldrà també portar una de recanvi per quan calgui, poder-la canviar.

Poc a poc també ens anem fent conscients de la importància de netejar les taules de tant en tant i de ventilar bé la classe quan sigui possible. Són petits aprenentatges i tasques organitzatives que anirem integrant dins el nostre dia a dia.

D’altra banda, com cada curs les  classes tenen organitzat un sistema rotatiu d’encarregats que s’ocupen de tasques generals de classe. També treballem uns hàbits d’autonomia fonamentals: hàbits d’entrada i sortida de l’aula i el de lectura a casa. Es controlen de manera sistemàtica mitjançant reforç positiu. També es treballen hàbits de funcionament de classe: respectar el torn de paraula, treballar una estona en silenci, tenir cura de l’estoig personal i recollir el material de classe un cop s’ha fet servir.
Periòdicament, per sorteig, canvien de lloc per tal de que es relacionin amb tots els companys.
En principi, com cada curs si no passa res, tots els dimecres de febrer a maig, els alumnes faran un curset de natació a la piscina de Torelló. Aquesta activitat està totalment subvencionada per l’AMPA.

Entrevistes i reunions

A principi de curs es fa una reunió general de cicle. En aquesta reunió es presentarà les tutores, les activitats, sortides i festes que es realitzaran al llarg del curs i també s’explicarà l’organització de l’aula i el seu funcionament.

El dia de la reunió serà el proper 28/09/2021.

Durant el segon trimestre es farà una entrevista amb els pares de cada alumne. També es poden convocar altres entrevistes al llarg del curs si es creu necessari tant per part del mestres com de la família.