Projecte

 

PROPOSTA DE CONTE AUDIOVISUAL IL·LUSTRAT

COM A PROJECTE DE TREBALL INTERDISCIPLINARI

 

Títol
Àrees
 •  Definir les àrees implicades en el conte audiovisual
Mestres
 • Aniria bé implicar un mínim de dos mestres
Cursos
 • Es pot dur a terme per nivells o intercicles
Producte
 • Creació d’un conte audiovisual il·lustrat (6 minuts de durada)
 • Format: vídeo ( gravació amb camara, creació per programació amb Scratch) o presentació de diapositives
Objectius d’aprenentatge
 • Definir els objectius treballats a cada àrea implicada
Competències
 • Especificar aquelles per les quals s’ha planificat l’activitat
Organització Es pot organitzar en grups cooperatius de 5 alumnes amb perfils heterogenis:

 • Un expert en tecnologia (gravació i edició de vídeo)
 • Un expert en programació (Scratch, en el cas de triar aquesta opció)
 • Un expert guionista (treball literari)
 • Un expert en arts visuals (treball plàstic)
 • Un expert en producció (organització planificació)
 • Un expert en música (banda sonora)
Metodologia Es poden establir diferents tipus de sessions:

 • Grup classe: per definir el projecte els objectius i els criteris d’avaluació (de treball de grup, de llengua, tecnològics, de música, de plàstica…) així com els aspectes organitzatius i els rols dels experts.
 • Equips de producció del projecte:  per definir les línies de treball, el contingut i l’estructura del conte, realitzar les gravacions, la post producció, la programació …
 • Grups d’experts: per aprendre i/o organitzar  entre tots els experts del mateix àmbit els aspectes comuns que després caldrà que aportin al grup
 • Treball individual per desenvolupar els encàrrecs  i compromisos presos.
Documentació del procés
 • Carpeta d’aprenentatge on recollir els documents i evidències que ajudin a mostrar els aprenentatges realitzats.
Avaluació
 • Autoavaluació i/o coavaluació mitjançant rúbriques que defineixin el grau d’assoliment del projecte.
 • Avaluació contínua per part dels mestres.
Lliurament
 • Fer públic l’enllaç on es localitza el treball (Youtube, Google Drive…)
 • Dissenyar la forma de fer la difusió del treball realitzat (cartells, blog, acte de presentació, invitacions, parlaments…)
 Descripció de l’activitat  Fase inicial

 • Encàrrec de realitzar un conte audiovisual per grups, de temàtica lliure o al voltant d’un tema (resolució de conflictes, el valor de la paraula…)
 • Visualitzar exemples de contes audiovisuals (Una mà de contes)
 • Explicació de la forma de treballar: equips de producció, grups d’experts i tasques personals.
 • Creació dels equips de producció a partir d’alguna dinàmica que faci posar en valor les capacitats i interessos de cadascú. Reunió de grups i repartiment dels rols
 • Definir els criteris i els mecanismes d’avaluació

Fase de recerca i experimentació

Per equips de producció pactar les idees bàsiques del conte, sobre les que cada expert, des del seu àmbit, pot començar a donar-hi voltes.

Treball en grups d’experts:

 • Els guionistes treballen les estructures bàsiques dels contes a partir de diferents exemples trets tant de la web d’Una mà de contes com de la biblioteca, i preparen una proposta de guió de conte.
 • Els tecnòlegs aprenen a muntar un circuit tancat amb alguna càmera i la pissarra digital o alguna pantalla i cerquen la forma de situar la càmera amb algun suport que permeti gravar l’espai d’una taula, pensant en la forma d’il·luminar-ho. També aprenen a fer programació (si és el cas) amb el programa Scratch per a crear el conte amb aquesta tecnologia.
 • Els d’arts visuals, a partir de il·lustracions de llibres i/o de capítols del programa Una ma de contes, pensen propostes, materials i tècniques per representar la idea inicial de conte que tenen i possibles recursos narratius de les tècniques triades.
 • Els experts en música miren quins recursos sonors s’utilitzen en diferents capítols del programa i/o en altres produccions audiovisuals i pensen possibles formes d’incorporar música (en directe amb materials i instruments sonors, cercant música de llibreries, creant la banda sonora…).
 • Els experts en producció seran els encarregats de garantir que la planificació de la feina arribi a bon port. Una de les primeres tasques pot ser definir les tasques i una idea de calendari així com llistes de persones implicades, materials necessaris i gestió de l’arxiu de tots el materials (carpetes al Drive).

Fase de producció

Treball d’equips de producció per:

 • Posar en comú el que s’ha fet en grup de treballs d’experts i per redefinir entre tots de nou el guió, tenint en compte les aportacions dels diferents experts i les interaccions dels diferents llenguatges.
 • Definir com serà el treball plàstic i assajar-ho mentre llegeixen els textos del conte provant diferents recursos.
 • Definir els efectes sonors i músiques a partir del guió i dels processos plàstics  acordats.
 • Definir com es faran els crèdits (dibuixats en directe, pre-dissenyats i anar-los canviant o en la producció del vídeo).
 • Gravar tot el que s’ha assajat, incloent la música si es fa en directe.

Fase post producció

Treball per grups d’experts:

 • Els guionistes s’ocupen de passar en net les narracions finals.
 • Els tecnòlegs aprenen a fer servir algun sistema d’edició.
 • Els d’arts dissenyen el cartell de promoció del conte.
 • Els experts en música aprenen a editar àudio.
 • Els experts en producció dissenyen l’escaleta de l’acte de presentació, fan les invitacions i les cartes necessàries.

Treballs per equips de producció:

 • Edició del vídeo.
 • Incorporació de crèdits.
 • Incorporar la banda sonora.
 • Preparar l’acte de presentació.

Fase de exposició

 • Exposició als companys de classe
 • Presentació als destinataris.

Fase de tancament

Valoracions recollides a les carpetes d’aprenentatge:

 • individuals
 • dels equips de treball
 • de la classe