Scholarships and competitions

 • CONCURS D’ORATÒRIA:  Convocatòria de 30 de juny de 2009
 • Les bases reguladores del concurs són les mateixes que les del curs passat:                                    Convocatòria 5 de maig de 2008
 • Extracte molt important de la covocatòria
 • Concurs d’oratòria en diverses llengües

  Amb l’objectiu de potenciar la competència oral en llengües estrangeres entre els estudiants de Catalunya, el Departament d’Educació convoca el Concurs d’Oratòria en diverses llengües. Poden participar-hi els centres educatius públics de titularitat del Departament d’Educació, els de titularitat municipal i els centres educatius privats concertats, d’educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria de Catalunya. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 6 de maig de 2009.

  5. Característiques dels treballs

  Els discursos han de ser originals i elaborats pels participants, i exposaran temes

  diferents per a cada llengua utilitzada.

  • 5.2 El tema de participació s’inscriurà preferentment en els aspectes socioculturals

  segons el nivell educatiu.

  Així, la temàtica i la durada de cada intervenció individual serà la següent:

  Educació secundària postobligatòria (batxillerat i cicles formatius): temes relacionats

  amb l’actualitat. La durada de la intervenció serà de 4 minuts per a cada

  llengua.

  • 5.3 L’exposició de l’alumnat s’enregistrarà en un itxer audiovisual, i es lliurarà

  en suport DVD, format AVI, WMV o MOV, amb l’autorització prèvia paterna o

  dels tutors legals, i es lliurarà un enregistrament per cada alumne/a participant.

  Serà imprescindible identiicar els enregistraments, fent-hi constar: nom i etapa

  educativa de l’alumne/a i nom, localitat i codi del centre educatiu.

                                                          Enregistraments guanyadors 2001-2002