Author Archives: nsalvado

Com puc adaptar la meva manera d’ensenyar?

recursos.png

PLANTEJAMENTS CLARS

 • Sóc clar/a en la meva manera de plantejar la feina?
 • Són concrets?

EXPLICACIONS CLARES

 • Dono explicacions clares?
 • L’alumnat compren la importància del que està fent?
 • Sap l’alumnat el resultats que s’esperen?

ESTILS D’ENSENYAMENT

 • Entenc les habilitats i estils d’aprenentatge de tot l’alumnat?
 • Fomento que l’alumnat prengui responsabilitat pel que fa al seu aprenentatge?
 • Quines estratègies d’aprenentatge vull que l’alumnat desenvolupi?
 • Creo oportunitats per què es produeixi aprenentatge?
 • Prenc iniciatives perquè les estratègies d’aprenentatge de l’alumnat evolucionin?
 • Desenvolupa l’alumnat estratègies d’aprenentatge?
 • La meva planificació minimitza les barreres per a l’aprenentatge i la participació?
 • Relaciono els objectius d’aprenentatge actuals amb els coneixements previs?
 • Tots els alumnes estan millorant el seu aprenentatge?
 • Contemplo l’ensenyament – aprenentatge com a un procés continu?

RECURSOS I MATERIALS

 • L’alumnat està aprenent a fer un bon ús de les TIC, tant per cercar informació com per la presentació de materials?
 • Què puc fer per
  • els nois i noies?
  • l’alumnat de minories ètniques?
  • l’alumnat que està aprenent la llengua del país?
  • l’alumnat superdotat?
  • l’alumnat amb necessitats educatives especials?
  • l’alumnat amb risc d’exclusió social

PLANIFICACIÓ

 • Adapto el contingut de les meves activitats d’ensenyament – aprenentatge al coneixement i experiència prèvia  de l’alumnat?
 • Respecto els diferents ritmes de treball de l’alumnat?
 • Faig servir diferents  metodologies i estratègies?
 • Baso el meu ensenyament en el que l’alumnat de diferents contextos sap i entén?
 • Tinc presents els diferents estils d’ensenyament i
  • faig servir l’aprenentatge entre iguals?
  • faig servir treball en grup?
  • faig servir aprenentatge telemàtic?
  • ofereixo experiències a l’alumnat per ajudar-lo a aprendre?
  • ajudo als alumnes a estructurar la feina i relacionar-la amb la seva experiència, de manera que puguin recordar i desenvolupar conceptes?
  • fomento l’aprenentatge tant de forma oral com escrita?
  • comparteixo els materials que desenvolupo amb els meus companys?
  • Tenen els alumnes la possibilitat d’escollir algunes activitats?
  • Conec els interessos de l’alumnat quan planifico el meu treball?
  • Animo als alumnes a fer auto-avaluació i reflexió?
  • Promoc que els alumnes s’ajudin entre ells, donat que és una bona manera per aprendre i clarificar les seves idees?
  • Tinc en compte les opinions dels alumnes sobre com millorar l’entorn d’aprenentatge a l’aula?
 • Quines maneres diferents te  l’alumnat de demostrar les seves habilitats?
  • Presentacions
  • Debats
  • Exposicions orals
  • Treballs escrits
  • Dibuixos
  • Ús de la biblioteca
  • Mitjans audiovisuals
  • Treballs pràctics
  • Ús de les TIC

BARRERES PER A L’APRENENTATGE

 • Quin suport es necessita?
  • Intèrpret per a alumnes sords?
  • Sistema de suport per a alumnat nouvingut?
  • Sistemes de suport a la comunicació per a alguns alumnes?
  • Hi ha materials i recursos suficients per a l’autoaprenentatge? Per tota la classe? Per a cada alumne?
  • Es necessitaria més personal?
  • Avaluo les necessitats dels alumnes per trobar el suport que necessiten més enllà de posar una “etiqueta”?
  • La meva valoració dels alumnes amb NEE especifica les estratègies per garantir la seva participació en el currículum ordinari i per fomentar la relació amb els altres alumnes?
 • Vario la meva metodologia per adaptar-me a a tots els alumnes?
  • Els materials s’ajusten a l’experiència, l’entorn i els interessos de tots els alumnes?
  • Explico les paraules clau a tothom?
  • Faig servir un llenguatge que tots els alumnes poden comprendre?
  • Dono a l’alumnat l’oportunitat d’expressar-se en les seva llengua?
  • Espero massa o massa poc?
  • La lliçó és massa llarga o massa curta?

INTERESSOS I MOTIVACIONS

 • La lliçó és interessant, i per tant motivadora?
 • Faig que les activitats siguin interessants en comptes de demanar només que copiïn de forma automàtica?
 • Li dono als aspectes emocionals de l’aprenentatge la mateixa importància que als aspectes cognitius?

RETROALIMENTACIO

 • Dono retroalimentació en forma de suggeriments?
 • Dono als alumnes l’oportunitat de comprovar el seu progrés?
 • Valoro els esforços fets pels alumnes amb discapacitats o problemes seriosos de salut per dur a terme determinades tasques?
 • Saben els alumnes que valoro el seu esforç sense comparar-los amb d’altres?
 • Faig saber als alumnes que dono importància al que aprenen?
 • Interactuo de manera informal amb l’alumnat mentre treballen?
 • M’he guanyat el respecte i la confiança dels alumnes?

MATERIALS ADDICIONALS / TEMPS / REPTES

 • Necessito donar materials addicionals a alguns alumnes abans de la lliçó perquè la puguin preparar?
 • He donat prou temps
  • per fer la feina?
  • a cada alumne?
 • Els poso reptes?

REFLEXIÓ

 • Reflexiono sobre el que he fet?
 • Em poso en el lloc dels alumnes quan reflexiono sobre la meva manera d’ensenyar?
 • Creo les condicions apropiades per a l’ensenyament?
  • Ètica
  • Actitud
  • Entorn d’aprenentatge – disseny per la inclusió. Estratègies d’ensenyament interactiu
  • Rutines i comportaments
  • Ventall d’estratègies d’ensenyament per garantir que tot l’alumnat hi pren part
  • Objectius d’aprenentatge i expectatives explícitament compartits amb els alumnes
  • Oportunitats per el debat i la reflexió
  • Temps perquè els alumnes puguin parlar del seu aprenentatge
  • Reflecteixen les meves exposicions el procés d’aprenentatge?
  • Transmeto que aprendre és important i divertit i que tothom pot millorar i tenir èxit?
  • Tinc altes expectatives pel que fa a l’aprenentatge dels alumnes?
  • Permeto que els alumnes s’equivoquin i aprenguin dels seus errors?
  • Saben els alumnes el que significa fer bé les coses i estan motivats per ser el millor que poden ser?
  • Coneixen els alumnes els criteris d’avaluació i els resultats esperats?
 • Sóc efectiu en la gestió de les relacions per…
  • capacitar els altres?
  • avaluar riscos i prendre decisions apropiades?
  • liderar?
  • acarar els altres, sent assertiu quan calgui?
  • cooperar amb els altres?
  • ajudar al desenvolupament dels altres?
  • ajudar als altres a que estiguin a gust treballant junts (treball cooperatiu)?

Entorn – És inclusiva la meva classe?

context.png

ACCESSIBILITAT

 • La mobilitat és fàcil
  • A la classe
  • Al pati
  • Al menjador
 • S’ha fet una adaptació raonable que permeti un millor accés a l’edifici i al seu interior?

DISPONIBILITAT DE RECURSOS

 • Els recursos són accessibles?
 • Faig un ús eficaç dels materials?
 • Els llibres de l’aula corresponen al perfil de l’alumnat?
 • Fomenten un ambient de treball?

AMBIENTACIÓ

 • Participa l’alumnat en la decoració i l’organització de la classe

REGLES I RUTINES

 • Seguim unes regles i unes rutines?
 • Tinc una estratègia flexible d’assignació de llocs per seure a l’aula que afavoreix la coherència social del grup?

SEGURETAT

 • L’alumnat es troba segur a l’aula?

Amistat i competència social

amigos.png

 • Fomento l’amistat entre l’alumnat?
 • Fomento l’amistat mitjançant el treball cooperatiu?
 • Faig de model per desenvolupar la competència social de l’alumnat?
 • Fomento activitats complementàries que promoguin l’amistat entre companys de classe?

IEP/PEP (Plans d’Educació personalitzada)

grupo_nee.png

 • Està basat en treball cooperatiu?
 • És fàcil d’entendre per tots aquells que hi treballen?
 • És fàcil accedir-hi?
 • Planifico la meva pràctica docent incloent-hi treball diferenciat per a alumnes específics?
 • Són els alumnes conscients dels objectius que han d’aconseguir?
 • Han participat en establir els objectius?
 • Són els objectius apropiats a l’alumnat i no només part d’una programació preestablerta?
 • He estudiat prèviament i sistemàtica les necessitats reals dels alumnes per tal de dissenyar el seu Pla d’Educació Individual?

Enfocament col·laboratiu – He implicat a…?

participant.png

COMPANYS / PERSONAL DE SUPORT

 • Treballo amb altres companys?
 • Em coordino amb el personal de suport?
 • Els informo a l’inici de la jornada/lliçó?
 • M’informen al final del dia?
 • Reflexiono sobre la pràctica conjuntament amb altres?
 • Tinc a la/les persona/es adequades treballant a l’aula amb mi?
 • Assigno tasques apropiades als meus assistents?
 • Els hi permeto que treballin de forma independent?
 • Explico als pares de forma clara quin és la funció de l’auxiliar?
 • M’he ocupat de que els auxiliars entenguin la importància de la confidencialitat?
 • Planifico actuacions per tal que professionals externs puguin recolzar estratègies i pràctiques inclusives a l’aula?
 • He tingut el suport i l’assessorament apropiat per part de col•legues i professionals experts?
 • Disposo d’estratègies de coordinació de sistemes de suport per tal que tothom pugui funcionar el millor possible?
 • Les estratègies de suport es planifiquen per tal de minimitzar les barreres d’aprenentatge?
 • Es coordinen les tasques dels diferents sistemes de suport amb altres iniciatives?

PARES / AVIS / TUTORS LEGALS

 • Incloc als pares, avis, tutors?
 • Valoro l’opinió dels pares?
 • Estan les famílies dels alumnes ben informades de la meva pràctica docent?
 • Dono l’oportunitat a les famílies dels alumnes d’engrescar-se en activitats dins i fora de l’aula?
 • Saben els pares i mares de l’alumnat el que poden fer per recolzar els seus fills i filles?
 • Els pares i mares tenen la percepció de que els seus fills i filles són valorats per l’escola?
 • Els pares i mares pensen que les seves preocupacions es prenen seriosament?
 • Ajudo als pares i mares a fer una bona planificació de futur per als seus fills?