El treball per racons

Els racons són una manera d’organitzar els espais de treball del grup classe delimitant-los i dotant-los dels materials i els estris necessaris per realitzar les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

En els racons, els nens i nenes individualment, en parella o en petit grup, treballen simultàniament. Ho fan tot jugant, manipulant, fent hipòtesis, experimentant, verbalitzant i/o registrant gràficament el procés i/o els resultats.

Els racons de treball són una alternativa que ajuda a compaginar el treball individual organitzat amb el treball individual lliure. Els materials i les propostes de treball que hi trobarem facilitaran la interacció entre els infants i el seu entorn; això farà que la seva experimentació es basi en els coneixements previs que té l’alumne, i li permetrà anar descobrint nous aspectes i coneixements de forma significativa i funcional

Per què treballar per racons?

  • Perquè permeten donar resposta a la diversitat d’interessos, de capacitats i de ritmes d’aprenentatge de cada nen/a.

  • Perquè aprofiten la vessant lúdica per abordar els diferents aprenentatges, ja que la majoria dels materials acostumen a ser engrescadors i motivadors.

  • Perquè afavoreixen una certa flexibilitat en el treball dels nens/es, que a partir de les propostes d’activitats aprenen a observar, explorar, manipular, experimentar, descobrir, crear…

  • Perquè donen als alumnes la possibilitat de refer el treball tantes vegades com ho necessitin, atès que els materials són manipulables. Com a conseqüència, ajuden a perdre la por a equivocar-se i a millorar l’autoestima.

  • Perquè afavoreixen l’autonomia dels alumnes: els nens i nenes aprenen a organitzar-se, a planificar-se la feina, a saber què volen fer. També els ajuda a ser responsables amb el material i el treball, exigint i creant alhora la necessitat d’un ordre.

  • Perquè dóna als nens/es l’oportunitat d’utilitzar materials diferents dels que es fan servir col·lectivament. Així mateix és una manera econòmica de tenir i utilitzar materials diversos (no es necessita un joc per a cada nen/a, sinó que amb un per a tots ja n’hi ha prou).

  • Perquè l’infant participa activament en la construcció del seu aprenentatge i el mestre/a o persones que hi intervenen el pot ajudar individualment en el seu progrés.

  • Perquè facilita el seguiment individual per part del mestre/a i dels progressos i dificultats dels infants.