Funcions dels delegats/des

Les famílies mantenen relació amb l’escola en aquells aspectes que tenen a veure amb l’educació dels seus fills i filles. Sovint són aspectes compartits per un grup important de famílies; aleshores, es fa necessària una actuació col·lectiva, i és aquí on apareix la figura de les famílies delegades de classe.

Les actuacions col·lectives de les famílies delegades complementa l’acció col·lectiva que la Junta de l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Colors realitza per al bé dels seus socis i quan aquests demanen la seva intervenció.

Amb la creació de la figura dels delegats de classe pretenem fonamentar, potenciar i millorar la participació de les famílies a l’escola, així com crear mecanismes de comunicació àgils escola-família.

Considerem necessari celebrar una assemblea anual de famílies representants, per tal de transmetre anualment les seves funcions, recollir les seves inquietuds i informar de les activitats concretes del curs.

Aquesta figura de participació (delegat/da de classe) i el seu espai de participació anual (assemblea anual de famílies representants) estan recollides a les NOF del centre i han estat aprovades pel Consell Escolar del meteix.

DELEGADES/ DELEGATS DE CLASSE

Els representants de les famílies de cada classe seran escollits democràticament en la reunió d’inici de curs. A cada classe seran escollides dues persones.

Definició:

  • Persones dinamitzadores de la participació de les famílies en la vida de l’escola, actuant d’enllaç entre les famílies i el professorat.

  • Representants de les famílies del grup classe en els òrgans de participació de l’escola.

Funcions:

  • Fer-se ressò, a nivell general i de funcionament de curs, de les inquietuds pedagògiques de les famílies.

  • Fer de transmissors d’informacions, avisos, consultes, propostes… entre el/la mestre/a tutor/a i la resta de famílies de la classe en assumptes d’interès general.

  • Animar la participació de les famílies en aquelles activitats col·lectives programades.

  • Ajudar al/la mestre/a tutor/a en aquelles tasques a les quals calgui la coordinació de totes les famílies del curs (acompanyaments, racons, decoració,…).

  • Convocar les famílies del curs, prèvia comunicació de l’ordre del dia previst. S’haurà d’informar de la reunió al/la mestre/a tutor/a i equip directiu, per si creuen convenient assistir-hi.

  • Representar al grup classe en aquelles reunions convocades per l’Equip Directiu i representar el grup classe en l’Assemblea de Famílies Delegades.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà