Presentació

L’escola Folch i Torres es va fundar l’any 1980, just quan feia 100 anys que havia nascut l’escriptor que li va donar nom.

Pares i mestres de la nostra comunitat educativa estem convençuts que compartim una finalitat:

Ajudar els nens i nenes a què vagin construint un conjunt de coneixements (aprenentatges escolars, actituds, experiències, valors,…) que els hi facilitin la integració progressiva a la societat a la qual pertanyen

És evident que la societat actual canvia constantment i per això creiem important dotar els nostres alumnes d’eines que els permetin augmentar contínuament el que ja saben.

Aprendre a treballar en equip, saber buscar i triar informació adequada, desenvolupar tècniques d’estudi,… són objectius bàsics que aconseguim potenciant activitats que els facin estar actius mentalment: formular-se preguntes, hipòtesis, participar en discussions en grup, defensar el propi punt de vista,…

Donar respostes adequades a la realitat de tots els alumnes és també una finalitat bàsica de l’equip de mestres de la nostra escola.

Per això organitzem els recursos materials i humans de manera que:

Permetin oferir als infants un currículum de major qualitat

Contribueixin a crear les condicions més favorables per al progrés de cada nen i nena, respectant els seus interessos, capacitats i/o ritmes d’aprenentatge.

Educació Infantil: 

L’edifici de parvulari és espaiós i assolellat. Ha estat condicionat amb la intenció de crear un ambient familiar i càlid que propiciï una bona acollida dels nens i nenes, que els faci sentir còmodes. Amb les seves aportacions, dia rera dia, els espais s’ompliran de vida i aniran modificant-se al llarg de l’any.

Consta de 8 aules:

2 de pàrvuls 3 anys.

2 de pàrvuls 4 anys.

2 de pàrvuls 5 anys.

2 sales polivalents dissenyades per acollir, al migdia, el menjador i la sala de dormir dels més petits i facilitar, en altres horaris, la realització de sessions d’audiovisuals, de joc dirigit i trobades en petit grup.

Tots els nens i nenes tenen un tutor que els acompanya i potencia el procés d’aprenentatge dels alumnes. També intervenen especialistes com el de música i el d’educació física, amb la intenció de potenciar el llenguatge musical i el desenvolupament de les capacitats motrius dels nens i nenes.

Pretenem principalment:

Estimular l’aprenentatge potenciant l’autonomia

Afavorir les relacions socials desenvolupant la capacitat de comunicar-se amb els altres i de cooperar en el treball i en el joc.

Fomentar actituds bàsiques com l’esforç per superar-se, la seguretat personal i la participació activa en la vida de l’escola.

 Primària

Comprèn sis anys acadèmics que s’organitzen en tres cicles de dos cursos cadascun: C. Inicial (6 a 8 anys), C. Mitjà (8 a 10 anys) i C. Superior (10 a 12 anys).

L’edifici consta de:

2 aules per a cada curs

Altres dependències que, per les seves característiques i les dels recursos materials que hi contenen, afavoreixen la realització de certes activitats curriculars. Són: la biblioteca, la sala de psicomotricitat, el laboratori, l’aula d’idiomes, la sala d’informàtica i les sales de música

Tots els nens i nenes tenen un tutor que els acompanya i potencia el procés d’aprenentatge dels alumnes. L’equip de mestres de cada cicle, tutors i especialistes, treballa coordinadament, compartint i donant coherència a la programació d’activitats de cada curs.

Pretenem principalment:

Potenciar una formació personalitzada que afavoreixi una educació integral dels alumnes en coneixements, habilitats i valors.

Desenvolupar una metodologia de treball que:

Asseguri la participació activa de l’alumnat en tot el procés d’ensenyament i d’aprenentatge

Posi èmfasi en l’adquisició d’aprenentatges que permetin als alumnes continuar progressant com: l’adquisició de tècniques de treball i estudi, la recerca i tria pertinent d’informació, la resolució de problemes,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *