Presentació

Activitat col·laborativa per fomentar la lectura i especialment l’escriptura

“Joc d’estils”. Escriptura 2.0
R.Queneau

Es tracta de fer una col·laboració entre alumnes de diversos centres, treballant un idioma (català o castellà o anglès), per estimular l’escriptura de textos.

Vegueu dos exemples del llibre de R.Queneau a aquest bloc (Notícia-1 i Notícia-2)

L’activitat es desenvolupa durant el mateix període concret de temps en els diversos centres, amb la coordinació del professorat corresponent.
La idea d’aquesta activitat parteix del llibre “Exercicis d’estil” de R. Queneau:En aquest enllaç teniu l’índex de la versió catalana, amb l’enumeració dels 100 estils que utilitza a l’esmentat llibre.Destinataris: alumnes d’ESO (a concretar el cicle)

Es preveuen les següents fases:

  • Treball previ de cada grup-classe amb el text de R.Queneau i la pràctica d’estils.
  • Treball col·laboratiu a través d’ún blog

Fase prèvia

Cada  grup treballarà el llibre de Raymond Queneau prèviament a l’activitat col·lectiva.

Per exemple, es pot fer aquesta fase durant el mes de novembre, en 3 o 4 sessions.

La classe s’estructura en grups de 3 alumnes:

  • treball sobre estils i registres, etc.
  • cada grup redacta un fet / anècdota de la vida quotidiana, entre 100 i 150 paraules
  • cada grup reescriu l’anècdota de dos dels altres grups però amb estils diversos, seguint l’exemple del llibre de R. Queneau: “Exercicis d’estil”.

Segona fase: activitat entre centres amb aquest mateix blog

Durant un període acordat, per exemple, el mes de gener, es treballa amb els altres centres:
Aquesta fase també pot ocupar 3 o 4 sessions.

En aquest mateix blog, seguint els tres exemples que trobareu a la banda dreta,

  • Cada aula elaborarà una història (força) curta per a incorporar al blog com a nova notícia.
  • Les reelaboracions en estils diversos són comentaris a cada notícia (text inicial)

Naturalment es poden fer servir alguna de les treballades a la primera fase.


Per tant, hi haurà tantes històries inicials com centres participen.

El professorat participant tindrà drets d’escriptura en el blog per poder trametre aquestes  primers notícies.

Cada centre trametrà 2 o 3 versions per a cada una de les històries iniciades (excepte la pròpia), elaborades per grups petits dins del grup classe.


Els conjunt de 100 estils  es dividirà entre els diferents centres participants. Només a tall de referència, no pas per què calgui fer tots els estils.


Els textos es trametran pels propis alumnes com a nous comentaris a la notícia que inicia la història (no caldrà que els alumnes estiguin donats d’alta al blog).

Prèviament a ser tramesos els textos seran revisats pel professorat respectiu.

Les 2 primeres pàgines d’exemple d’aquest bloc (Notícia-1 i Notícia-2)

estan fetes sobre el text de Queneau, la tercera sobre una notícia periodística, ja passada.