COM HO TREBALLEM?

COM HO TREBALLEM?

Les diverses sessions que portem a terme al poliesportiu i a la pista exterior, formen part de les diferents unitats didàctiques (unitats de treball dels diferents continguts que es treballen a l’educació física actual) programades al llarg de tot el curs. Per exemple, si volem treballar l’orientació a sisè, ho fem de la següent manera:

UD ORIENTACIÓ (EXEMPLE).

QUÈ TREBALLEM?

QUÈ TREBALLEM?

Desenvolupament curricular de l’àrea d’ Educació Física

Aportacions de l’ àrea a les competències bàsiques

L’ àrea d’ Educació física contribueix al desenvolupament de les competències bàsiques, essencialment a la de coneixement i interacció amb el món, mitjançant la interacció del propi cos i l’ espai determinat, el coneixement, la pràctica i la valoració de l’ activitat física per preservar la salut.

També contribueix essencialment en la competència social i ciutadana, ja que ajuda a aprendre a conviure, acceptar les regles per al funcionament col·lectiu, la participació i el respecte envers les diferències i conèixer les possibilitats i limitacions pròpies i alienes.

El reconeixement i l’ apreciació de les manifestacions culturals específiques de la motricitat humana col·laboren amb la competència cultural i artística.

Els intercanvis comunicatius i la valoració crítica dels missatges i estereotips referits al cos procedents dels mitjans d’ informació i comunicació, contribueixen al desenvolupament de la competència comunicativa i al tractament de la informació i competència digital.

El coneixement d’ un mateix o mateixa i de les pròpies possibilitats i carències, l’ autosuperació, perseverança i actitud positiva, i l’ organització individual i col·lectiva contribueixen a la competència aprendre a aprendre i a l’ autonomia i iniciativa personal.

 

Estructura dels continguts

Els continguts d’ educació física de cada cicle s’ organitzen en cinc apartats: el cos, imatge i percepció, habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques, activitat física i salut, expressió corporal i el joc.

 

Objectius

L’ àrea d’ Educació física en l’ etapa de l’ educació primària té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

 

  1. Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l’activitat física com a mitjà d’ exploració per a l’ elaboració de l’ autoimatge, l’ autoestima i l’ autoconfiança.

 

  1. Apreciar els efectes beneficiosos envers la salut de l’ exercici físic i de l’ adquisició d’ hàbits higiènics, alimentaris i posturals.

 

  1. Utilitzar el coneixement del propi cos, les capacitats físiques i les habilitats motrius per resoldre i adaptar el moviment a les necessitats o circumstàncies de cada situació.

 

  1. Seleccionar i aplicar de forma eficaç i autònoma, principis i regles per resoldre problemes motors en la pràctica d’ activitats físiques.

 

  1. Participar en jocs com a element d’ aproximació als altres, seleccionant les accions i controlant l’ execució de les mateixes, prèvia valoració de les pròpies possibilitats.

 

  1. Regular i dosificar l’ esforç, assolint un nivell?d’ autoexigència d’ acord amb les pròpies possibilitats i les característiques de la tasca.

 

  1. Explorar les possibilitats i recursos expressius del propi?cos per comunicar sensacions, emocions i idees.

 

  1. Compartir i gaudir de l’ exercici físic i de l’ expressió i?comunicació corporal en col·lectivitat mitjançant el joc, la dansa i qualsevol activitat física que comporti el desenvolupament de la persona.

 

  1. Participar en activitats físiques compartint projectes,?establint relacions de cooperació per assolir objectius comuns sense discriminacions, per mitjà de la participació solidària, tolerant, responsable i respectuosa i resolent els conflictes mitjançant el diàleg.

 

  1. Conèixer i valorar la diversitat d’ activitats físiques,?lúdiques i esportives com elements culturals, propis i d’ altres cultures, mostrant una actitud crítica tant des de la perspectiva de participant com d’ espectador/a.

 

 

 

 

Continguts – Cicle Inicial

El cos: imatge i percepció

Vivència del propi cos en situacions referents a la tensió, la relaxació i la respiració.

Experimentació del cos en postures corporals diferents.

Experimentació, exploració i discriminació de diferents sensacions

Afirmació de la lateralitat.

Experimentació de situacions d’ equilibri i desequilibri.

Execució de diferents situacions que provoquin la coordinació de moviments.

Participació en situacions que provoquin la interacció entre espai i temps. Percepció espai – temps.

 

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

Experimentació de diferents formes i possibilitats del moviment i d’ execució i control d’ habilitats motrius bàsiques.

Participació de forma activa i autònoma en la resolució de problemes motrius senzills.

Disposició a participar en activitats diverses acceptant l’ existència de diferències en el nivell d’ habilitat.

 

Activitat física i salut

Acceptació crítica de la pròpia realitat corporal i elaboració de l’ autoimatge.

Adquisició d’ hàbits bàsics higiènics, alimentaris i posturals relacionats amb l’ activitat física.

Valoració de la relació entre l’ activitat física i la salut i benestar.

Respecte per les normes d’ ús de materials i espais en la pràctica d’ activitat física.

 

Expressió corporal

Exploració i descobriment de les possibilitats expressives del cos i del moviment.

Sincronització del moviment amb pulsacions i estructures rítmiques senzilles.

Desinhibició en l’ exteriorització d’ emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

Experimentació del plaer que proporciona el treball d’ expressió a través del propi cos.

Exploració de les possibilitats expressives amb objectes i materials.

Participació en situacions que suposin comunicació corporal amb valoració i reconeixement de les diferències en la manera d’ expressar-se.

 

El joc

Apreciació del joc com activitat comú a totes les cultures.

Experimentació dels diferents rols en el joc actuant amb comprensió i compliment de les normes del joc.

Valoració, reconeixement i respecte cap a les persones que participen en el joc.

Confiança en les pròpies possibilitats i esforç personal en els jocs.

Valoració del joc com a mitjà de relació amb els altres i de divertiment.

 

 

 

 

Continguts – Cicle Mitjà

El cos: imatge i percepció

Descobriment dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.

Adequació de la consciència i control del cos en relació amb la tensió, la relaxació i la respiració.

Representació del propi cos i el dels altres.

Adequació de la postura a les diferents necessitats expressives i motrius.

Realització d’ activitats en las que intervingui l’ equilibri estàtic i dinàmic.

Intervenció de l’ organització espacio-temporal en el desenvolupament d’ activitats físiques.

Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

 

 

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

Execució de formes i possibilitats de moviment, ajustant i consolidant els elements fonamentals a l’ execució de les habilitats motrius bàsiques.

Utilització eficaç de les habilitats bàsiques i específiques en medis i situacions conegudes i estables.

Elaboració d’ un control motriu i domini corporal.

Consecució de la millora de les qualitats físiques bàsiques de forma genèrica i orientada a l’ execució motriu en múltiples situacions.

Disposició a participar en activitats diverses, acceptant les diferències individuals en el nivell de l’ habilitat.

Pràctica d’ activitats físiques elaborades.

Apreciació de l’ esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques.

 

 

Activitat física i salut

Adquisició d’ hàbits posturals i alimentaris saludables relacionats amb l’ activitat física i la higiene corporal.

Adopció de mesures bàsiques de seguretat en la pràctica de l’ activitat física i utilització dels materials i els espais d’ acord amb unes normes.

Pràctica habitual d’ exercicis d’ escalfament previs i control de l’ esforç durant la realització de l’ activitat física.

Actitud favorable cap a l’ activitat física en relació amb la salut.

 

 

Expressió corporal

Experimentació del cos i el moviment com instruments d’ expressió i comunicació.

Adequació del moviment a estructures espacio-temporals.

Expressió d’ emocions i sentiments a través del cos, el gest i el moviment.

Utilització d’ objectes i materials com a instruments d’ expressió i comunicació.

Participació en la creació i interpretació de situacions que suposin comunicació corporal.

Participació en la realització de balls, danses i coreografies senzilles.

Valoració i apreciació de les diferents formes d’ expressar-se.

 

 

 

 

 

El joc

Apreciació del joc com a element de la realitat social i cultural.

Participació en diferents tipus de joc.

Execució i descobriment de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, l’ oposició i la cooperació/oposició en relació amb les regles del joc.

Actitud responsable en relació amb l’ estratègia del joc.

Reconeixement i valoració de les persones que participen en el joc.

Comprensió, acceptació i compliment de les normes del joc.

Valoració de l’ esforç en els jocs.

Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ ús del temps de lleure.

 

 

 

Continguts – Cicle Superior

El cos: imatge i percepció

Reconeixement dels elements orgànics i funcionals relacionats amb el moviment.

Domini de la consciència i control del cos en repòs i en moviment.

Aplicació del control tònic i de la respiració al control motor.

Adequació de la postura a les necessitats expressives i motrius de forma econòmica i equilibrada.

Utilització adequada de la discriminació selectiva dels estímuls i de l’ anticipació perceptiva.

Execució de moviments amb certa dificultat amb els segments corporals no dominants.

Adquisició del desenvolupament de l’ equilibri estàtic i dinàmic en situacions complexes.

Resolució de l’ estructura de l’ espai i del temps en accions i situacions motrius complexes.

Valoració i acceptació de la pròpia realitat corporal i la dels altres.

 

Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques

Adaptació de l’ execució de les habilitats motrius a entorns de pràctica de complexitat creixent, amb eficiència i creativitat.

Adquisició d’ un control motor i corporal previ a l’ acció.

Execució d’ activitats de condicionament físic orientades a la millora de les habilitats motrius.

Valoració individual i col·lectiva del treball des del punt de vista motriu.

Disposició a participar en activitats diverses, acceptant l’ existència de diferències en el nivell de l’ habilitat.

 

 

Activitat física i salut

Adquisició dels hàbits de postura i alimentaris saludables i autonomia en la higiene personal.

Identificació de les pràctiques poc saludables.

Prevenció de lesions en l’ activitat física tot valorant la importància de l’ escalfament, la dosificació de l’ esforç i la recuperació.

Utilització de materials i espais, respectant les normes.

Valoració de l’ activitat física per al manteniment i millora de la salut en el present i el futur.

 

 

Expressió corporal

Elaboració, participació i conscienciació de les possibilitats i recursos que ofereix el llenguatge corporal.

Composició individual i/o col·lectiva de moviments a partir d’ estímuls rítmics i musicals.

Participació en l’ elaboració de balls i coreografies senzilles.

Expressió i comunicació de sentiments i emocions individuals i compartides a través del cos, el gest i el moviment.

Utilització d’ objectes i materials en la realització de dramatitzacions i en la construcció d’ escenaris.

Valoració crítica dels usos expressius i comunicatius del cos.

Participació i respecte davant situacions que suposin comunicació corporal.

 

 

 

El joc

Consolidació del joc com a fenomen social i cultural.

Realització de jocs de diferents modalitats i de dificultat creixent.

Pràctica d’ habilitats bàsiques d’ iniciació esportiva en situacions de joc.

Promoció de l’ ús adequat de les estratègies bàsiques del joc relacionades amb la cooperació, la oposició i la cooperació/oposició.

Acceptació i respecte vers les normes, regles i persones que participen en el joc.

Elaboració i compliment d’ un codi de joc net.

Estimació de l’ esforç personal i col·lectiu en els diferents tipus de joc al marge de les preferències i prejudicis.

Valoració del joc com a mitjà de relació, de divertiment i d’ utilització satisfactori del temps de lleure.

Participació en la pràctica de jocs d’ arreu del món.

Incorporació d’ elements creatius en els jocs.

Participació en jocs cooperatius i per a la pau.

 

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

DOGC núm. 4915 – 29/06/2007

 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. (Pàg. 21822)

 

PRESENTACIÓ.

Benvolguts, benvolgudes:

Volem agrair-vos el fet que hagueu decidit entrar en aquest espai web dedicat a l’ Educació Física.

Com a responsables d’aquesta àrea educativa us volem transmetre la nostra il·lusió, professionalitat i ganes per aconseguir que el nostre alumnat sigui competent en l’especialitat que nosaltres ensenyem.

En el treball diari que desenvolupem amb els nens i nenes de l’escola, intentem que aquests assoleixin tots aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixin al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. Des d’aquestes línies volem animar a les famílies a interessar-se per aquesta especialitat i a seguir, de manera propera, el procés d’aprenentatge dels seus fills/es a través del seu desenvolupament motriu. “La reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu; el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats; i el sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa d’aquesta àrea i contribueixen a la millora de l’autoestima.”

Desitgem que la nostra feina sigui transparent, útil i pugui satisfer les necessitats educatives dels nostres alumnes, ja que aquest és el nostre objectiu principal: que aconsegueixin ser plenament competents.

Moltes gràcies per la vostra atenció.

Rebeu una salutació cordial,

Àrea d’Educació Física de l’Escola Àngel Guimerà

 

PSICOMOTRICITAT.

La Pràctica Psicomotriu  té com a objectiu la maduració psicològica de l’infant a través de la via corporal. És una manera d’acompanyar que permet a cadascú desenvolupar-se d’una manera harmoniosa en un ambient suficientment ric, variat i flexible.

Intentem desenvolupar la competència comunicativa dels infants a través del moviment, en un context i amb unes normes que els hi proporcionen seguretat  i afavoreixen el gust pel moviment, pel descobriment i per la possibilitat d’intercanviar experiències i parlar.

A les sessions de psicomotricitat, intentem que el joc, igualment, sigui una eina fonamental pel desenvolupament global dels nens i nenes, i els hi donem la possibilitat de relacionar-se i conèixer l’entorn més proper.

En aquest apartat del bloc, podreu veure imatges i audiovisuals dels nens i nenes de P3, P4 i P5 a les sessions de psicomotricitat portades a terme al llarg del curs 2014-2015.

 2015-01-15 10.11.56 2015-01-15 10.22.28 2015-01-16 12.12.17 2015-01-16 12.12.09 2015-01-16 12.12.04 2015-01-15 10.17.29