CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Cada centre determina la composició del consell escolar d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent. La composició del consell escolar ha de quedar recollida a les normes d’organització i funcionament del centre.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys el primer trimestre del curs escolar.

Actualment, el consell escolar està representant per:

4 representants de pares i mares: Sergio Fernández, Elisabet Saleta, Noèlia Carbajo i Mònica Valls

1 representant  d’AMPA: Anna Vallbona
1 representant designat per l’Ajuntament: Manel Puig

4  representants de metres: Maria del C. Castaño, Marina Mellado, Sílvia Sánchez, Glòria Just i Leonor Lara.

i els membres de l’Equip Directiu: Presidenta: Roser Tomàs, Cap d’Estudis: Susana Alarcón i secretari (sense vot): Jordi Cabrera.

 

A més, en el si del Consell Escolar es constituirà una comissió econòmica, formada per:

COMISSIÓ ECONÒMICA
Director/a Roser Tomàs i Olivella
Professor Glòria Just
Representant pares/mares Sergio Fernández
Representant ajuntament Lourdes Cordon Sabio
Secretari/a Josep Sala i Serra

La comissió econòmica es reunirà dues vegades a l’any amb caràcter ordinari, preferentment a l’inici i al final de curs i, amb caràcter extraordinari, quan sigui necessari.

En qualsevol comissió hi podran assistir altes membres de la comunitat educativa, per invitació del seu president/a.

Les funcions de la comissió econòmica seran les d’estudiar, informar i elevar propostes al ple del consell en assumptes relacionats amb la gestió econòmica del centre i del seus serveis. No li són delegables l’aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre.

ALTRES COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR:

 

COMISSIÓ PERMANENT
Director/a Roser Tomàs i Olivella
Cap d’Estudis Susana Alarcón Valiente
Representant pares/mares Mònica Valls Rodriguez
Professor/a Sílvia Sánchez
Secretari/a (amb veu i sense vot) Josep Sala i Serra

 

Amb es competències que li delegui el Consell Escolar.

No són delegables les competències referides a:

  • Les de creació d’òrgans de coordinació.
  • Aprovació del PEC, del pressupost i la seva liquidació, del RRI i de la PGC.

El consell Escolar del centre delega en aquesta comissió totes les competències llevat de les descrites anteriorment. La Comissió Permanent podrà fer ús d’aquesta delegació a criteri del seu president. De l’ús d’aquestes delegacions se’n donarà compte al ple del Consell Escolar en la primera sessió posterior que es realitzi.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Director/a Roser Tomàs i Olivella
Professor/a Marina Mellado
Professor/a Salvador Bofí Alarcón
Representant pares/mares Anna Vallbona
Representant pares/mares Elisabet Saleta Viñeglas
Tutor/a (amb veu i sense vot)
Cap d’Estudis (amb veu i sense vot) Susana Alarcón Valiente

Els representants pares/mares seran elegits entre el membres d’aquests sectors del Consell Escolar. Podran participar en les seves reunions amb veu però sense vot, el Cap d’estudis del centre i el mestre/a tutor/a de l’alumne/a afectat/ada.

Les funcions d’aquesta comissió seran les que li encomana el Decret 279 de Drets i Deures del alumnes

 

El director nomenarà l’instructor/a dels expedients disciplinaris que afectin els alumnes d’aquest centre.

L’alumnat de cicle superior podrà participar en les sessions del consell escolar, amb veu i sense vot, mitjançant el seus delegats de curs, quan el president del consell ho consideri convenient.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *