Monthly Archives: març 2015

OBERTA PREINSCRIPCIÓ CURS 2015/16

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.
Per fer la preinscripció cal:
– conèixer el calendari de tot el procés,
– consultar els centres i l’oferta de places escolars,
– conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
– presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s’estableixi.

Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb l’aplicació dels criteris de prioritat 

 • Dates de la preinscripció del curs 2015-2016
  S’ha publicat al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2015-2016. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d’admissió d’alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.
  Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:
  De l’10 al 17 de març, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
 •  Criteris de prioritat per a l’ordenació de les sol·licituds
  Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:
  1. Criteris generals
  Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
  2. Criteris complementaris
  Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
  3. Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.