PEZ

El projecte educatiu de ZER (PEZ) és el document que defineix com funciona el nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres, adaptat a la realitat de l’entorn del nostre alumnat i d’acord amb les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d’atenció a la diversitat i els objectius a mig termini; desglossa les línies mestres d’organització, que es concretaran al projecte curricular.

   Aquest document és la base de les programacions dels/de les mestres i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme a la nostra escola, a més és objecte d’inspecció per part de l’administració, per tal de garantir que s’adeqüi a les lleis vigents sobre educació. La porposta del Projecte educatiu de centre és elaborada per l’equip directiu d’acord amb les propostes  realitzades pel Claustre i el Consell Escolar.

Veure PEZ