NOFZ

Normes d’Organització i Funcionament de la ZER

Les Normes d’Organització i Funcionament de la ZER, que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre.

Veure NOFZ