PRESENTACIÓ NOU EQUIP DIRECTIU

PRESENTACIÓ EQUIP DIRECTIU

Benvolguts/des pares i mares, enguany l’equip directiu està format per:

DIRECTORA: ELISENDA VIRGILI I JOSÉ
CAP D’ESTUDIS: CARLES SOLER ALCAÑIZ
SECRETÀRIA: LUISA FERRÉ DÍAZ

Aprofitem aquest mitjà de comunicació per fer-vos cinc cèntims sobre el tarannà pedagògic que ens defineix.

Pel que fa referència a com exercir el lideratge pedagògic i propiciar la millora dels resultats educatius de tot l’alumnat, dir que, el nou equip directiu entenem com a lideratge la capacitat d’influir sobre altres persones, no basada en el poder o en l’autoritat i dirigida a la millora dels aprenentatges. Pensem que aquest lideratge ha de funcionar com a eix vertebrador en l’elaboració del Projecte Educatiu de cada Centre i ha de possibilitar l’establiment dels objectius educatius, justificar la visió del procés d’ensenyament-aprenentatge, plantejar les accions amb el professorat (què, qui i com), assegurar l’avaluació periòdica dels canvis, promocionar l’esperit d’innovació, descriure un Pla formatiu per al professorat relacionat amb el caràcter propi de l’escola, harmonitzar la relació, el paper i la participació de les famílies, determinar un procés d’avaluació interna i de rendiment de comptes i incorporar a la pràctica educativa les eines tecnològiques adequades, revisar i actualitzar les programacions curriculars i les metodologies aplicades i dissenyar i organitzar els recursos en funció de les diverses necessitats de l’alumnat…

Només així… podrem interpretar i analitzar l’entorn i les tendències del nostre centre. I com es pot conduir tot això? Doncs guiant els processos, orientant l’acció, creant dinàmiques participatives i de delegació, col·laborant amb l’entorn, creant espais i climes de confiança mútua.

La nostra entrada com a equip ve motivada per continuar amb la feina encetada per l’equip directiu que ens ha representat fins ara, amb l’objectiu de perfeccionar i consolidar les actuacions ja començades i iniciar-ne d’altres, amb el convenciment de créixer junts com a escola i millorar la qualitat educativa.

La confiança en els companys i companyes del claustre, la garantia de col·laboració de la comunitat educativa, la il·lusió per mantenir l’esperit d’escola i de millorar en tot el que sigui possible, ens engresca a donar aquest pas endavant.

Amb aquest escrit hem volgut fer-vos arribar el tipus de direcció que volem i la idea d’escola que pretenem tirar endavant, reiterant el nostre compromís d’unir voluntats i les diferències de criteris de tota la comunitat educativa per aconseguir objectius comuns. La nostra voluntat és articular un projecte de consens, engrescador, amb el que tothom es pugui identificar. Creiem en una escola participativa i en un equip directiu en el qual es dipositi la confiança perquè pugui gestionar i dirigir l’escola, anticipant i resolent aquells temes que es plantegen per tal de poder fer una feina ben feta.

 L’Equip Directiu.

Resultat d'imatges de benvinguts a l'escola