Formació acadèmica

1191-94             Diplomatura Mestra: especialitat de  llengua estrangera. U.A.B.

1994-97             Diplomatura en Educació Social, U.A.B.

1994-95             Postgrau en Economia Social i tècniques de gestió de les ESAL. U.B.

Experiència laboral

Curs 2000/01, CEIP Prades, Tutoria de CI (funcionari en pràctiques)

Curs 2001/02, CEIP de Blancafort , Tutoria de CS

Curs 2002/03, ZER Riu Set, Mestra especialista: anglès

Curs 2003/04, ZER Poblet, Mestra especialista: anglès

Curs 2004/05, ZER Poblet, Mestra especialista: anglès, coordinació TIC

Curs 2005/06, St. Timothy’s Primary school, LLicència d’estudis retribuïdes, modalitat C. Escòcia.

Curs 2006/07, ZER Poblet, Mestra especialista: anglès, coordinació TIC, coordinació LIC

Curs 2007/08, ZER Poblet, Mestra especialista: anglès, coordinació TIC, secretària

Curs 2008/09, ZER Poblet, Mestra especialista: anglès, coordinació TIC, secretària

Curs 2009/10, ZER Poblet, Mestra especialista: anglès. Permís de maternitat.

Curs 2010/11, ZER Poblet, Mestra especialista: anglès, coordinació TIC

Curs 2011/16, CEIP Mare de Déu dels Torrents, Tutoria de CS

Curs 2016/17, CRP Conca de Barberà.

Formació de formadors, presentacions d’experiències i ponències

2006/07, 2007/08, 2009/10 Membre del grup de Formadors d’anglès de l’ICE, URV

2010/11 Coordinadora del grup Formadors d’anglès de l’ICE, URV

2009/10 Presentació XV Jornades d’Escola Rural en la Formació Inicial dels Mestres de Catalunya

2008/09 Presentació d’experiència a II Congrés Educació Avui: la pràctica innovadora. Tarragona, URV

2008/09 Formadora del curs “Web2.0 i altres aplicacions didàctiques en llengua anglesa”, SE Conca de Barberà

2008/09 Ponent a les XIII Jornades de Llengües estrangeres de Lleida, SG de Formació

2007/08 Ponent a la I Jornades d’Intercanvi d’experiències i bones pràctiques educatives a la Conca de Barberà

2007/08 Ponent a VII Jornades de Llengües estrangeres de Tarragona, ST de Tarragona

2007/08 Presentació d’experiències a VIII Jornades de Llengües estrangeres de Tarragona, ST de Tarragona

2007/08 Presentació d’experiències a II Jornades sobre WebQuest a Barcelona, ICE de l’UAB

Publicacions

Guix 355– ISSN:0213-8581, “Guixdos 155:Geometry is great fun!: pentominoes”, juny 2009

Praxis. Educación Primaria . Orientaciones y Recursos. ISSN: 1698-3734, “English corners”, maig 2006

Perspectiva Escolar 299, ISSN: 0210-2331,“English corners. Una experiencia d’aprenentatge lúdic de l’anglès a l’escola rural”, novembre 2005

Formació d’equips directius

2007/08, Jornada Presentació de l’aplicatiu de Projecte lingüístic de centre, SG de Llengua i Cohesió Social

2007/08, Seminari Suport a la gestió dels secretaris dels centres educatius, SE Conca de Barberà

2008/09, Seminari Gestió i organització dels secretaris dels centres docents, SE Conca de Barberà

2008/09, Curs Elaboració del pla de formació de centre, SE Conca de Barberà

2009/10, Curs Una nova mirada al currículum. Formació equips directius. Ed. infantil i primària, SG de Formació Tarrgona

Certificats en projectes d’innovació educativa

2006/09 Coordinadora del Pla experimental de llengües estrangeres, “Using ICT in Geometry classes”, ZER Poblet

2004/07 Coordinadora del projecte Associació Escolar Comenius, “Velles tradicions per una nova Europa”, ZER Poblet

Idiomes

Anglès. EOI. C1

Francès. EOI. B1

Àrab. EOI. 2n curs. A1

Altres

2009/17 Membre del Consell assessor de la revista Guix. Elements d’Acció Educativa. Editorial Graó (a partir del Guix nº353, abril 2009)

2008/16 Membre del Consell Escolar Territorial de Tarragona

2009/10 Participació en el projecte Agrupaciones Escolares: “Nuestro entorno nos identifica”

2008/09 Participació en el seminari de treball dels moviments de Renovació Pedagàgogica, FMRP

2008/09 Participació en el projecte europeu “Rural Wings”, UB

2000/10 Membre del Secretariat d’Escola Rural (àmbit de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica)

2003/05 Coordinadora del Secretariat d’Escola Rural