Informació d’interès pel professorat en general.-

Tenim la iniciativa d’oferir formació alternativa permanent reconeguda dins del PFZ del Departament d’Educació des de 1995. 

La nostra formació parteix:

1.- Des d’un enfocament totalment pràctic: aprendre a millorar en la vida i en l’aula.

2.- Des de les mateixes competències específiques docents com són la gestió de l’aula, l’entrevista, la gestió de reunions, l’elaboració de recursos, el treball cooperant (cooperació, aprenentatges cooperatius, etc.)

3.- En el mateix entorn, la formació es du a terme en centres cívics, museus i/o estudis de ràdio municipal.

4.- El més participativa possible tot considerant el teu creixement personal com a docent, les teves capacitats, interessos i necessitats, així com les teves expectatives de promoció laboral.

5.- Tu t’elabores el teu pla de treball amb l’assessorament i la tutoria d’un formador/a de formadors.

6.- No tenim alumnes, sinó aspirants a millorar i cooperants.

7.- Al final tindràs si superes els criteris d’avaluació un certificat homologat pel Departament d’Educació a efectes de formació de 30 hores els cursos presencials o de 100 hores si és de distància.

Cada any fem avaluació interna i externa amb el pla de formació i tenim un alt rendiment de resultats.

Restem disponibles a qualsevol més informació

ceradai@gmail.com

És d’interès general d’ajuda a l’elaboració de projectes, memòries i/o programacions, més concretament per accés a càtedres, oposicions, llicències d’estudis retribuïdes, concurs general de trasllats entre altres.

 Organitza:

CERADAI-Institut

 http://blocs.xtec.cat/ceradai

EDUcres El nou estil de formació alternativa del professorat.-

Trets de la formació EDUcres: Educació creativa social.-

1.- Col.laborar en la diagnosi a partir de les teves necessitats, interessos i capacitats com alumne formador/a. T’ajudarem a elaborar una resposta a les teves espectatives professionals i personals, d’acord al nou perfil docent.

2.- Entrevista prèvia per a orientar-te en la teva decisió.

3.- Tindrem en compte les competències específiques de les activitats de formació del curs passat i anterior fetes dins del teu Pla de Formació de Zona del Departament d’Educació. també en el cas que sigui entre altres activitats complementàries i alternatives que també hagis fet.

4.- Estàs disponible a evolucionar del nivell d’alumne, a aspirant i d’aquest a cooperant amb complicitat amb l’ENTORN.

5.- Les noves competències específiques les aplicaràs a l’aula i al centre dins de les possibilitats, amb la implicació personal i social de la persona, afavorint la satisfacció personal i l’autorealització professional i la salut general.

6.- Elaboraràs un projecte FRALS de formació ràpida per resultats en autoregularització autònoma formativa alternativa social. El FRALS comptarà els teus interessos, espectatives i objectius que tu et marques per a la teva autosuperació.

7.- L’assistència presencial a ENTRENA es pot fer en xerrades, conferències, tallers, entrevistes, laboratori social i mostres educatives creatives i de motivació: EDU.cre@ i MOTI.vak.

8.- Escolleixes un ventall d’opcions de cara a una autonomia constructiva tutelada en assessorament decisori de la teva pròpia formació.

9.- El curs a distància té quatre entrevistes presencials o a distància per telèfon: una iniaical, l’elaboració del FRALS, la pre`via a la impressió del treball o informe final i la final en el lliurament del treball o informe.

10.- El plantejament EDUcres és anual i consta d’avaluació interna i externa per a garantir la qualitat formativa competencial.

EDUCRES. Per a l’educació creativa social

 La nostra formació és a la teva mesura segons els teus interessos, capacitats i necessitats. Segons el nostre observatori http://blocs.xtec.cat/4ulls els tres problemes clau del professorat més acusats són: els trastorns dins de l’aula per raó del comportament i el respecte mutu, l’oralitat que cada vegada és més pobre i el retard dels aprenentatges. El COR de la qüestió és doncs Conducta-oralitat- retard. Això angoixa i provoca ansietat i estrés en el professorat.

Cal per tant potenciar ajuts i recursos respectes a aquests punts: Conducta ciutadana, oralitat de qualitat afectiva i funcional i reforç dels aprenantatges i la seva funcionalitat.

Tot per a la millora de l’educació i de les competències bàsiques de l’alumnat, anem a l’interès pràctic i funcional. Provocant canvis en la millora de la pràctica docent millorem en salut docent i en la seva eficiència.

En EDU.cres aprendràs tècniques i nous coneixements per a l’elaboració contínua de materials didàctics utilitzant internet, les noves tecnologies de la comunicació i de les TAC i la vegada habilitats per a la gestió de l’aula amb recursos d’ENTRENA

 http://blocs.xtec.cat/entrena  

EDUcres forma part d’EDITA.cre@

http://blocs.xtec.cat/editacrea

FITXA per a la preinscripció dels nostres cursos

CONFIDENCIAL I INTERN

EL NOU ESTIL DE FORMACIÓ COOPERANT, REFLEXIVA, INTERACTIVA, CREATIVA I TECNOCULTURAL EN EL MATEIX ENTORN EDUCATIU I DE PRÀCTICA DINS DEL PROPI CENTRE EDUCATIU.- LA PRIMERA INICIATIVA DE RECERCA ACCIÓ “Aprenem quan decidim” On Line amb oferta presencial. Sols tenim cooperants. Apunta’t a la innovació educativa!.

FITXA DE SOL.LICITUD DE MATRÍCULAA CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT DURANT L’ANY 2008.-

LES TEVES DADES PERSONALS A EFECTES DE COMUNICACIÓ I DE CERTIFICACIÓ

En/Na___________________________________________________________amb DNI núm. _____________lletra_____, nascut/uda en la data____,___,______a efectes d’expedir els certificats. Telèfon núm.______________i móvil núm. _________.E-mail a efectes de comunicació___________________________________________.-Amb els estudis de_________________________________________________. Amb C/Pl/Avda___________________________________ Núm._____ Pis_____ Municipi__________________________Codi postal_______________.Cos______________Treballes en___________________________ Especialitat____________________________.Tens cursos fets reconeguts pel Departament d’Educació_____________________________Estàs afiliat/ada a entitat sindical, AMPA dins de la FAPAC etc________________________

VOLEM CONÈIXER LES TEVES MOTIVACIONS

Motivació en la promoció profesional:

De cara les oposicions 2008.Penso optar a les oposicions en l’especialitat de ______________________________. SI/NO______tinc experiència en oposicions.. El 2008 serà la _____vegada que em presento a les oposicions. Respecte al lideratge dins del teu centreDins del centre tinc les responsabilitats de_________________________________________M’agradaria tenir més responsabilitat en__________________________________________ Respecte a les teves iniciatives dins del centre M’agradaria:________________________________________________________________.Has conegut aquesta informació per mitjà de_______________________________________

JA ESTÀS ELABORANT EL TEU CAPPIPS

Respecte a l’elaboració del meu propi contracte d’autoformació personalitzat CA.P.P.I.P.S. Aquest formació la vull fer servir per a____________________________________________ I em marco els tres objectius estratègics de:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ DECLARO: Que tinc coneixement de totes les condicions dels cursos de formació permanent del professorat organitzats per CERADAI-Institut[1]:

L’oferta de formació de CERADAI-InstituT durant l’any 2008 consta de quatre cursos:1.- Un curs de 30 hores sobre: “ Recursos per a potenciar l’oralitat en els centres educatius. Des de la pràctica inclusiva CERADAI.. Les dates de realització són febrer i desembre de 2008. Lloc: Tarragona Organitza CERADAI-Institut

2.- Un curs de 30 hores sobre: “ Recursos creatius per a l’Any 2008 de Modest Gené des de la pràctica inclusiva CERADAI.. Les dates de realització són febre i desembre de 2008. Lloc: Tarragona Organitza CERADAI-Institut

3.- Un curs de 30 hores sobre: “ Pautes d’intervenció educativa i protocol en la coordinació interprofessional amb alumnes que presenten TDAH. Des de la pràctica CERADAI Les dates de realització són febrer i desembre de 2008. Lloc: Tarragona Organitza CERADAI-Institut

4.- Curs a distància de 100 hores de “La intervenció docent i la programació didàctica segons la pràctica inclusiva CERADAI en recursos culturals i de l’entorn educatiu de l’any 2008”.(Amb modalitat completa a distància )- Tarragona Les dates de realització són entre el febrer i el desembre de 2008. Organitza CERADAI-Institut.

Sol·licito la matriculació del/dels curs/os:

1
2
3
4

Tarragona a ______de__________de 2008.-

Signatura

Envia aquest full signat a: CERADAI de Catalunya Apartat de correus 1002 43080 Tarragona

Envia a la vegada un e-mail a ceradai@gmail.com a la fi de comunicar que el full ha sortit per correu .O bé pots lliurar-lo personalment en les nostres oficines d’atenció al públic o en entrevistes concertades prèviament.


[1] Amb reconeixement a efectes de formació permanent segons la resolució de 05 de febrer de 2008 de la Direcció General d’ Innovació Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Com són els nostres cursos actuals de CERADAI-Institut cooperant

Els cursos de CERADAI-Institut cooperant estan reconeguts per Educació dins del Pla de Formació de Zona des de l’any 1995.

Són dirigits a partir d’una anàlisi de les teves pròpies motivacions, interessos i capacitats, així també les teves necessitats docents personalitzades en referència al model de docència pràctica que precisen les necessitats educatives del nostre país.

Tu com a docent elabores a partir de les teves decisions amb la nostra ajuda, el teu propi curs[1] utilitzant únicament els recursos d’internet, els del teu centre, els que pots aconseguir dins del teu entorn, com en el teu accés a biblioteques públiques i museus i els de la mateixa xarxa electrònica.

Tu com a cursetista pagues la matrícula i tot seguit tens una tutoria que t’orientarà a dissenyar programacions o eines o recursos necessaris per a la tasca docent pràctica i a desenvolupar la teva pròpia creativitat.

La formació permanent docent CERADAI-Institut cooperant és pràctica reflexiva en el teu treball, alternativa i complementària a altres ofertes com les de la formació permanent del professorat que pots accedir per la xarxa o en el teu CRP o serveis educatius més a prop.

Recomanem primer optis per la formació oficial del Departament d’Educació, amés de ser gratuïta té moltes avantatges.

A més la nostra formació és creativa, ecològica, en els treballs en xarxes, transversal mediadora i renegociadora estratègica social, promou la cooperació docent, de l’alumnat i de les famílies, està interessada en la qualitat de vida docent en tres dimensions: personal, social i professional, al servei a les aspiracions professionals dels docents, basada en els principis de la “Research Action” , esdevé motivadora, complementària i de síntesi a les iniciatives d’innovació del Departament d’Educació, a més a la formació del PFZ del Departament d’Educació, a la vegada estimulant i es fomenta per projectes en equips docents.

Per tant aconsellem apuntar-se als cursos del PFZ del Departament d’Educació.

El curs CERADAI-Institut es construeix a partir del diàleg entre els teus interessos i els teus objectius de millora personal, social i professional.

Els nostres cursos són presencials i a distància.

En el cas d’assistir als nostres cursos presencials, es desenvolupen dins del Programa d’Innovació dins de l’Entorn Social, les activitats tenen per a fi ajudar a programar, a més de fomentar la creativitat, l’expressió oral, la redacció escrita i el treball cooperatiu i en equip.Si fas el curs a distància t’informarem de les sessions d’interès professional com jornades obertes, així com de tallers d’orientació en les teves iniciatives docents.

Per a més informació posa’t en contacte amb nosaltres, sense cap compromís restem a la teva disposició.

Atentament

La Secretaria General

CERADAI-Institut (CERADAI-ONG)


[1] Fas un contracte d’autoformació personalitzada com a professor/a investigador/a psicosocial: el contracte FRALS  (Formació Ràpida Autònoma Alternativa Social)

Un nou estil de formació permanent del professorat

Tutelatge en el projecte de formació de l’aspirant

Facilitar informació en els objectius  plantejats

L’aspirant fa el seu propi projecte de formació segons les espectatives dels resultats que vol aconseguir, projecte FRALS

Utilitzem els blocs per a opinar, participar, aportar nous continguts, provar tècniques, plantejar exercicis a l’aula i després compartir les vivències. Blocs de textos i blocs de fotos.