A.- Indicacions sobre la tramitació de les beques MEC de NEE

CURS 2011-12
– Ha estat publicada “la Orden EDU/1748/2011, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2011-2012 (BOE número 150, de 24 de junio de 2011).
– Termini de presentació de les sol·licituds: 22 de juliol (inclòs). Aconsellable tenir-ho enllestit per abans del dia 10 de juliol.
– La sol·licitud s’ha de fer telemàticament, i trobareu tota la informació en la següent adreça de correu electrònic: https://sede.educacion.gob.es tramites/servicios
– Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica:
– CAS A.- SI el sol·licitant disposa de firma electrònica, o vol tenir-la podrà completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud acompanyant, mitjançant la pàgina WEB, en format pdf. (escanejat), la documentació requerida per la propia aplicació – Es a dir, la pròpia apliació genera un document pdf. que heu d’imprimir, en el qual relaciona la documentació que s’ha de presentaral centre on cursarà els estudis el curs 2011-2012 –
La pot demanar a:
https://sede.educacion.gob.es/tramite/registro/registroExt.jjsp
Explicació de. Cómo registrarse y tramitar en la Sede electrónica
https://sede.educacion.gob.es/tablon-anuncios/uso-tramites.html
Feta la tramitació del registre amb clau d’accès, per abans de 24 hores reps un missatge a la teva adreça electrònica facilitada per acabar de completar el procés.
Per a accedir amb clau d’accès:
https://sede.educacion.gob.es/becasmec/CiudadanoEEspecial.do?COD_CONV=EE&aut=5dc8543634f52f3e065de4b4224f09f71c6fb7f90000000130936563800039844027T
– CAS B Que el sol·licitant NO disposa de firma electrònica, una vegada complimentada la sol·licitud, haurà d’imprimir el model de sol·licitud en fitxer pdf. i presentar-lo amb la seva firma i la de la resta de membres computables de la unitat familiar en el *centre on cursarà els estudis durant el curs 2011-2012*. Haurà d’acompanyar la corresponents documentació requerida per l’atorgament de la beca.

– El secretari/a del centre es responsable de comprovar que les sol·licituds rebudes en el centre, estiguin degudament complimentades, i s’acompanyi de la documentació requerida per l’atorgament de la beca.
– Per part del centre finalitzat el termini de presentació, comprovada la correcció de les sol·licituds i documentació, haurà de tramitar ABANS DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2011 totes les sol·licituds i documentació de la FORMA SEGÜENT:
– Una relació de les sol·licituds de beca ordenades alfabèticament **adreçada al Negociat d’alumnes** (c/Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona)
– Cada sol·licitud amb la seva documentació haurà d’anar dins d’un sobre i amb una caratula de les dades de l’alumne i de la sol·lcitud (s’adjunta caratula)
– Registrar la relació en el Registre d’Entrada dels Serveis Territorials
Amb la sol·licitud és imprescindible que s’acompanyi la documentació següent:
1- Fotocòpies del DNI o NIE de l’alumne/a sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys.
2.- El document original facilitat per l’entitat bancaria de les dades identificatives del compte corrent pel qual es vol rebre, en el seu cas, la beca. Obligatòriament ha de constar en el compte corrent l’alumne/a que sol·licita la beca (important: ha de ser un compte corrent vigent, qualsevol canvi de compte corrent comportarà el no cobrament de la beca)
3- en el cas de que s’al·legui alguna circunstància que doni dret a deducció (familia nombrosa, orfanesa…): fotocòpia del carnet vigent (a 31/12/2010), de la pensió d’orfanesa….
4- Certificat ICASS vigent (a 31/12/2010) o Certificat EAP conforme ha de fer la reeducació
5- Informes específics:
5.1.- De l’equip d’orientació educativa o psicopedagògica o del departament d’orientació en el qual es descriu l’assitència educativa que es considera necessaria per a la seva correcció, la durada de l’assistència o les condiciones que garanteixen la seva prestació.
5.2.- Certificació emesa per l’ inspector de la zona o de l’ equipo d’orientació dependent de las administracions educatives en qual s’adrediti:
1.º La necessitat de rebre els tractaments per inexistencia o insuficièna de l’ atenció pedagògica proporcionada pel centre en el qual està escolarizat l’ alumne solicitant.
2.º La inviabilidat de matriculació de l’ alumne solicitant en un centre que disposi del servei de reeducació necessari.
5.3.- Certificació acreditativa del cost del servei emesa pel centre o reeducador que el presti.
Que s’han d’adjuntar, en la pàgina del la sol·licitud on consten aquests tres infomes
6.-IMPORTANT: perquè sigui el centre qui cobri la beca, ha d’estar degudament autoritzat pel pare/mare o tutor legal de l’alumne. A tal fi, s’ha d’emplenar i signar l’apartat corresponent de la beca on s’autoritza al centre per cobrar la beca. En aquests casos, i atès les errades que comproven cada convocatòria, es necessari que ens feu tramesa amb la documentació de: còpia del número de compte corrent del centre.

(Tingueu en compte, que es obligació del centre comprovar que consti tota la documentació. En cas contrari, no es podrà resoldre la sol·licitud)

Deixa un comentari