RECUPERACIONS

Educació Secundària Obligatòria:

-La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors del Departament d’Humanitats es realitzarà durant el curs següent i successius, seguint el calendari indicat pel centre a aquest efecte.

-Aquesta recuperació de pendents de cursos anteriors es realitzarà per mitjà d’un examen escrit.

-Per facilitar la seva preparació el professorat del Departament entregarà a l’alumnat un llistat de possibles preguntes de les quals en sortiran deu a l’examen, amb la finalitat de que no tingui excessius problemes per a trobar la informació a estudiar, donat l’actual sistema de reutilització de llibres.

Batxillerat:

-La recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors del Departament d’Humanitats es realitzarà durant el curs següent i successius, seguint el calendari indicat pel centre a aquest efecte.

-Aquesta recuperació de pendents de cursos anteriors es realitzarà per mitjà d’un examen escrit.

-Aquells alumnes de segon curs de batxillerat amb matèries del Departament pendents de primer curs de batxillerat se’ls oferirà dues recuperacions durant el curs de segon de batxillerat, una dins el calendari oficial del centre, i una altra convocatòria de gràcia abans de les juntes d’avaluació final de segon de batxillerat.

 

Go to Top